Eksempler på språk- og kulturfremmende prosjekter

Presentasjon og delingsområde for ulike prosjekter.

 

Oversettelse av Nils og Magga 

Nils og Magga  - verdens første samiske tegneserienovelle. Tegneserien blir utgitt på språkene sørsamisk, nordsamisk, kvensk og norsk. Tegneserien er tilgjengelig i flere bokhandler.  Vintereik forlag har fått tilbakemeldinger på at tegneserien benyttes i språkopplæring og at den er kjærkommen for de som lærer eller ønsker å friske opp språket.  Trøndelag fylkeskommune har gitt tilskudd til sørsamisk utgave.

 

Se utdrag fra bladet her: 

https://www.facebook.com/nilsogmagga/videos/663524214528913 

Forfatterne har planer om nytt nummer av bladet i 2021.  

 

 

"Mojhtesh" - postkort med historiske sørsamiske motiv

Utstillinga Mojhtesh (sørsamisk for minne, minnegåve, suvenir) blei produsert av Nord universitet, redigert av Cathrine Baglo og Leiv Sem. Utstillinga er tospråkleg (sørsamisk og norsk/svensk), byggjer på eit utval historiske postkort med sørsamiske motiv, henta frå Tromsø Museums arkiv av slike postkort. Med utgangspunkt dette materialet inviterte me eit utval forfattarar frå det sørsamiske området i Noreg og Sverige til å velje ut kvart sitt postkort og skrive ein tilhøyrande tekst til bildet, i ei fritt valt form. Slik ville me vise fram eit mangfald av personlege stemmer og eit spekter av perspektiv på sørsamisk historie, og me ville vise korleis denne historia har blitt sett og forstått gjennom postkort.

 

Gåetie – Grong vgs

Byggeprosessen beskriver skolen som en læringsprosess for elever og ansatte i samisk språk og kultur. Arbeidsprosessen blir dokumentert med bilder og videoer av ansatte ved skolen.

 

Kråangken jåarhkeskuvle/Grong videregående skole er ressursskole for samisk undervisning i Trøøndelaagen fylhkentjielte/Trøndelag fylkeskommune. Kråangken jåarhkeskuvle har 300 elever og 80 ansatte, derav 2,5 årsverk i sørsamisk undervisning. Skolen har forholdsvis mange sørsamiske ungdommer på skolen, inneværende år 10 elever. Kråangken jåarhkeskuvle er en distriktsskole med et bredt tilbud, og landslinja for sportsfiske gir oss jevnlig nordsamiske ungdommer. I tillegg har vi ofte sørsamisk språk som kurstilbud i voksenopplæringa.

Undervisningen foregår både på skolen og via nett-tilbud, og skolen har to forvaltningskommuner for samisk språk i sitt inntaksområde: Røyrvik og Snåsa. Kråangken jåarhkeskuvle har også ambisjoner om å synliggjøre samisk kultur og språk på en mer tydelig måte gjennom ulike tiltak. Gitt at skolen har en sentral rolle i formidlingen av kunnskap om det samiske, søker vi å gi alle elever og lærere på skolen styrket kompetanse i emnet. Dette vil gi økt forståelse for situasjonen til sørsamisk språk, kultur og næringsdrift, noe som vi mener er svært viktig for å løfte fram kulturen som har lang historisk tradisjon i området skolen ligger i. I tillegg ønsker skolen å gi et enda sterkere samisk fokus i yrkesfaglige utdanningsløp som helse- og oppvekstfag, byggfag og naturbruk.

Som et ledd i denne vektleggingen av sørsamisk språk, historie og kultur ønsker skolen å oppføre en åarjelsaemien derhvie-gåetie, en sørsamisk torvgamme, på en sentralt beliggende tomt på skolens område. Formålet med å bygge en gåetie/gamme på skolen, er, foruten den åpenbare synliggjøringen av kulturen som et slikt bygg vil innebære, å styrke kunnskapen om det samiske hos alle elever og ansatte på skolen. Elever skal involveres i ulike faser av byggeprosessen, bl.a. i utvelgelse av materialer, forberedelse av tomt, oppføring og innredning av gåetie. Spesielt elever på programområdene naturbruk og byggfag vil innvolveres i byggeprosessen. Vi har tenkt at alle samiske elever vil involveres i prosessen, uavhengig av programområde.

Sørsamiske medisinplanter

Kjenner du til de ulike medisinplantene i det sørsamiske området? Vet du hvor du kan finne de ulike medisinplantene? 

Aajege har i samarbeid med prosjektleder Maja Kristine Jåma lansert temaheftet «Sjædtoeh-  sørsamisk medisinplanter».

Her kan heftet lastes ned

Spørreundersøkelse om sørsamisk språk og kultur i Trondheim 

Undersøkelsen ble gjennomført som ledd i prosjektet «Unge sørsamer, bysamisk identitet og mobile praksiser (BYSØRSAM) – finansiert av Regionalt forskningsfond Trøndelag. 

Her kan du lese rapport fra spørreundersøkelsen

 

Sist oppdatert 20.05.2021