Hva gjør fylkeskommunen

Illustrasjonsbilde som viser en hånd som tegner et samisk flagg (Foto: Inga F. Rossing)
Guvvie: Inga F. Rossing

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Fylkeskommunen har nå en forsterket rolle som samfunnsutvikler. Det betyr blant annet at fylkeskommunen får et enda større ansvar for å utvikle, styrke og synliggjøre samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune, som ble inngått 13.12.2018, beskriver utvikling av samisk kultur- og samfunnsområder. Trøndelag fylkeskommune har spesielt lagt vekt på disse områdene i avtalen:

 

 • Regional planlegging og arealforvaltning
 • Folkehelse- helse og sosialtjenester
 • Bypolitikk
 • Opplæring
 • Næring
 • Kunst og kultur
 • Kulturminneforvaltning
 • Språk

Disse områdene har mange felles kontaktpunkter. Blant annet griper planlegging av arealbruk inn i behovet for beitearealer. Reindrifta er baserrt på utstrakt bruk av utmarksbeiter.

Sørsamisk språk og kultur er nært knyttet til samiske næringer og møteplasser. Det viser seg at revitalisering og bruk av sørsamisk språk og kultur avhenger av ei aktiv samisk reindriftsnæring.

Trøndelag fylkeskommune vil bidra til å revitalisere sørsamisk språk og gjøre det mer synlig ved å:

 

 • Synliggjøre det samiske språket i offentlige rom
 • Øke bruken av samisk språk
 • Styrke kunnskapen om og kompetansen i samisk
 • Ivareta og utvikle samiske møteplasser

Fylkeskommunen sitt arbeid prioriteres ut fra forpliktelsene gitt i avtalen.

 

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 20.05.2021