Hva gjør fylkeskommunen

Illustrasjonsbilde som viser en hånd som tegner et samisk flagg (Foto: Inga F. Rossing)
Guvvie: Inga F. Rossing

Det sørsamiske område strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Midt i sørsamisk område ligger Trøndelag fylke. Trøndelag fylkeskommune har en regional rolle som samfunnsutvikler. Fylkeskommunen gir strategisk retning, mobiliserer privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn, samordner og koordinerer offentlig innsats og virkemiddelbruk.

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge, og er et selvstendig folkevalgt organ. Målet for Sametinget er å arbeide for anerkjennelse av samenes grunnleggende rettigheter, som grunnlag for å ivareta og styrke samisk kultur, språk og samfunnsliv og eksistensen av ulike samiske tradisjoner.

Partene understøtter hverandres arbeid, spesielt der fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og Sametingets forvaltningsansvar overlapper.

En ny samarbeidsavtale ble vedtatt i Sametinget og Fylkestinget i Trøndelag, desember 2022. Avtalen er gjeldene fra og med 01.01.2023.

I avtalen legger vi spesielt vekt på disse samfunnsområdene:

  • Språk, helhetlige og forutsigbare utdanningsløp fra barnehage til endt utdanning
  • Forskning, utvikling og internasjonalisering
  • Demokrati og likeverdighet med hovedvekt på å bekjempe hverdagsrasisme og samehat
  • Konsultasjon

FN har bestemt at 2022–2032 skal være urfolkspråkets tiår. Trøndelag fylkeskommune vil i perioden øke samisk synlighet i det offentlige rom og bidra til at samisk nasjonaldag – samefolkets dag, blir markert i hele Trøndelag.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune, forplikter fylkeskommunen om å ta hensyn til samiske interesser på alle samfunnsområder.

Første samarbeidsavtale med Sametinget behandlet Fylkestinget i Nord-Trøndelag 29.04.2005.  Dette var en avtale som var felles for hele sørsamisk område og fylkene Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 13.04.2023