Sørsamisk

Hva gjør fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal arbeide med samisk innhold på kultur- og opplæringsområdet i nært samarbeid med Sametinget og samiske organisasjoner og miljøer i regionen

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar.

Samisk råd

Trööndelagen Saemien Raerie/Samisk Råd i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

Eksempler på språk og kulturfremmende prosjekter

Presentasjon og delingsområde for både interne og eksterne prosjekter.