Høring om helhetlig tilbudsstruktur og skolebruksplan i Trøndelag

Foto: Inga Rossing
Foto: Inga Rossing

Fylkesdirektøren inviterer til å komme med innspill til arbeidet med skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur. Helhetlig tilbudsplanlegging omfatter både videregående opplæring for ungdom og voksne og høyere yrkesfaglig utdanning.

Den økonomiske situasjonen gjør at Trøndelag fylkeskommune må redusere på drift og investeringer i alle sektorer de kommende årene, også innenfor utdanningsområdet. Etter 2027/2028 vil også antallet 16- 18-åringer falle betydeligDette kan også ha implikasjoner for framtidig struktur og tilbud.

For å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for drift og investeringer fram mot 2027, mener fylkesdirektøren at det også bør foretas en gjennomgang av skolestrukturen i Trøndelag. Resultatet av en slik gjennomgang vil bli lagt fram for fylkestinget i første halvdel av fylkestingsperioden. 

- Trøndelag fylkeskommune vil de neste årene få en betydelig strammere økonomi, og vi må sette inn innsparingstiltak. Dette er en krevende prosess, ikke minst for våre ansatte ute på skolene. Derfor er det viktig for oss å gjennomføre denne høringen for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for den endelige politiske beslutningen som skal fattes av Fylkestinget, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse.  

Høringen 

Høringsnotatet inneholder forslag som kan løse de økonomiske utfordringene fram mot 2026. Driftsnivå og investeringsnivå må tas ned om sektor for utdanning skal kunne redusere driftskostnadene betydelig fram mot 2026.  

Høringsdokumenter med vedlegg og kunnskapsgrunnlag ligger her: https://www.trondelagfylke.no/tilbudsstruktur 

Høringsnotatet består av en fellesdel med problemstillinger som er gyldige for hele fylket, og én del for den enkelte region som gjelder dimensjonering, lokalisering og organisering av opplæringen i den aktuelle regionen. 

De regionvise høringsnotatene for regionene Namdalen, Innherred, Fosen, Værnes, Trøndelag Sør, Orkland og Trondheim ligger som vedlegg til fellesdelen av høringsnotatet.  

Høringsprosess og videre behandling  

  • Høringsfrist 20.oktober 
  • Behandling i Yrkesopplæringsnemnda 9.november 
  • Behandling i hovedutvalg for utdanning 15. – 16. november 
  • Behandling i Fylkestinget 6. – 7. desember 

 

Kontaktperson:  

Vegard Iversen
Direktør
74 17 43 92 996 94 805