Kompetansestrategi 2023-2027

Fylkestinget vedtok i juni 2023 revidert Kompetansestrategi for Trøndelag med tilhørende handlingsplan.

Strategien har som overordnet mål at innbyggere og virksomheter i Trøndelag har en kompetanse som gir et bærekraftig, innovativt og inkluderende arbeids- og samfunnsliv.

I tillegg til det overordnede målet, er det formulert egne hovedmål knyttet til hvert av de fire hovedområdene som også utgjør kapitlene i dokumentet:

1. Innbyggerne
2. Utdanningssystemet
3. Arbeidslivet
4. Samarbeid

 

Dokumenter og informasjon


Kompetansestrategi for Trøndelag 2023-2027
Handlingsplan 2023-2025

Kunnskapsgrunnlag for Kompetansestrategien

 

Bakgrunnsinformasjon

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Leo Finanger, Seksjon regional kompetanse, bjofin@trondelagfylke.no  / 928 50 792

Sist oppdatert 29.06.2023