Prøvenemnder

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen, og har ansvaret for utforming og vurdering av fag- og svenneprøver. Prøvenemndas arbeid er viktig for kvalitet i fagopplæringa. Når prøvenemnda vurderer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Reglement for prøvenemnder i Trøndelag fylkeskommune

Reglementet er utarbeidet av Trøndelag fylkeskommune og gjelder for oppnevningsperioden 01.01.2024-31.12.2027.

REGLEMENT FOR PRØVENEMNDER 2024-2027

Se våre kurs for prøvenemndsmedlemmer:

 

Prøvenemndsmedlemmets rolle og vurdering av fag-/svenneprøver

  Administrere prøver og protkoller i Vigo

  Prøvenemndsreglement og registering av reiseregninger 

 

Introduksjon i læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder

Kompetansepakken gir en introduksjon i læreplanene, samfunnsoppdraget og yrkeskompetanse og hva dette innebærer for lærebedrifter og prøvenemnder. 

For gjennomført kompetansepakke på Udir.no kan prøvenemndsmedlemmer kreve kr. 800,- når kursbevis lastes opp i Agresso.  Det kan ikke kreves kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for å gjennomføre kompetansepakken.  

 

Melde interesse for deltagelse i prøvenemnd 


Trøndelag fylkeskommune oppnevner nye medlemmer til prøvenemndene perioden fra 01.01.2024 til 31.12.2027. 

Ønsker du å delta i en prøvenemnd kan du melde din interesse ved å bruke dette skjemaet: 

Registrering for oppnevning til prøvenemndsperiode 2024-2027 - Trøndelag fylkeskommune

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemndene. Her finner du som medlem i en prøvenemnd informasjonen, kontaktopplysninger til avdeling utdanning og beskrivelse ved endringer.

Kontakt oss ved spørsmål om gjennomføring av fagprøve eller oppgaver i din prøvenemnd.

 Trøndelag fylkeskommune, fag- og yrkesopplæring: 74 17 40 00

 • Arne Jostein Vestnor
 • Ina Cathrine Sagen
 • Christer Klaussen Grønnesby
 • Marit Heggeriset
 • Grete Veie
 • Elise Holtan Pavall Årbogen

 Søknad om fritak for verv

Prøvenemndsmedlem som ønsker seg fritatt fra sitt verv, må sende en skriftlig søknad med begrunning til trøndelag fylkeskommune avdeling utdanning.

Personopplysninger

Det er viktig at vi er oppdatert på adresse, telefon og e-post til den enkelte prøvenemndsmedlem. Det gjelder også ved eventuelt skifte av arbeidsgiver. Ved endring av personalia skal dette endres i Vigobedrift.

Vigobedrift

Digital prøveprotokoll

VIGO bedrift er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor, prøvenemnder og fylkeskommunen. Prøvenemnder i Trøndelag fylkeskommune mottar prøveprotokoll i VIGO bedrift og registrer sluttvurderingen ved fag-, svenne- og kompetanseprøve.

 

 

Innlogging til VIGO bedrift

 

Veileder VIGO bedrift

Video - fordele prøve til leder og medlem ved prøve

Video - last opp filvedlegg i protokoll

Video – signering av prøveprotokoll

Oppnevne og registrer tilsynsperson ved prøve i VIGO bedrift

 

 

Prøvenemnda utformer fag- /svenneprøven og kompetanseprøven.

Her er en en sjekkliste for prøvenemdas oppgaver ved fag-/sveneprøve og kompetanseprøve. 

Sjekkliste for prøvenemndas arbeid

Her er et veiledningshefte for gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetaseprøve. Dette kan sendes til kandidaten og brukes ved oppstartssamtalen før prøven

Veiledningshefte til kandidaten for gjennomføring av prøven

Finn læreplan i faget

UDIR utdanningsprogram med læreplan

Innkalling til prøve

Mal innkalling til prøve

Lage- og gjennomføre fagprøve

Lærlinger kan bli prøvd i hvilket som helst av kompetansemålene i læreplanen for faget (Vg3 / opplæring i bedrift). Lærekandidater kan bli prøvd i hvilket som helst av de utvalgte kompetansemålene han/hun har fått opplæring i. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. 

UDIR lage og vurdere fag- og svenneprøve

Mal for fag, svenneprøve og kompetanseprøve

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse

Mal for vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse

 Protokoll ikke bestått

Veileder ikke bestått

Mal tilleggsprotokoll ikke bestått

Trøndelag fylkeskommune har vi et digitalt reiseregningsystem som skal brukes av alle prøvenemndsmedlemmene.

Reise- og diettgodtgjørelse gis etter satsene i statens reiseregulativ. Reiserute skal oppgis med adresse eller stedsnavn slik at ruten er sporbar. Ved bompassering oppgis beløpet og det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon. Utgifter til parkering, tog, buss og lignende skal lastes opp som vedlegg i Agresso.

Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylke

Video utfylling av reiseregning

Innlogging for reiseregning

Agresso

 

Glemt passord for innlogging

Hvis du har glemt passordet til agresso reiseregning, må du sende epost med navn og mobilnummer. Du vil da få nytt passord på SMS.

 

Utbetaling av reiseregning  

Reiseregninger behandles fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn hos fylkeskommunen. Det er to datoer for utbetaling i måneden. Det er 12. og siste dag i måneden.  For å ha en oversikt over status på egen reiseregning finnes dette under behandling - status:  

Arbeidsflyt pågår 

Reiseregningen ligger til godkjenning hos enten attestant eller anviser (leder) 

Godkjent 

Reiseregninga er anvist (godkjent) av leder og sendt til utbetaling  

  

Bokført  

Reiseregninga er bokført og vil bli utbetalt ved neste lønnskjøring 

Åpen post  

Reiseregninga behandles i systemet og beløpet vil snart bli utbetalt til konto 

  

Avvist  

Reiseregninga er avvist og må korrigeres  

 

Overnatting 

Ved behov for hotellovernatting avklares det med rådgiver, og navn på vedkommende oppgis i feltet “Legg til informasjon” i Agresso. I tilfeller der hotell sender faktura skal hotellet oppgi navn på lærefaget og ressursnummer 3110. Faktura skal sendes som e faktura til organisasjonsnummer 817 920 632. 

Kontakt oss ved spørsmål om reiseregning

Trøndelag fylkeskommune, økonomi avdelingen, telefon: 74 17 40 00

 

 

Prøvenemnda får godtgjørelse for gjennomføring av sluttvurdering i fagopplæringen.

Satser fra 01.01.2024: 
Honorar kr.2800,- per prøve til leder på prøven  
Honorar kr.2000,- per prøve til medlem på prøven 

Satser til 31.12.2023: 
Honorar kr.2000,- per prøve til leder på prøven  
Honorar kr.1500,- per prøve til medlem på prøven  

Honorar per prøve inkluderer:

 • Kontakt med prøvestedet for planlegging av prøve og avtale om prøvetidspunkt for gjennomføring
 • Sende innkalling til kandidat og kontaktperson ved prøvestedet
 • Planlegging og utarbeidelse av oppgave med vurderingsgrunnlag
 • Utlevering og igangsetting av prøve
 • Opprette nødvendig tilsyn under prøven
 • Vurdering og vurderingssamtale med kandidaten
 • Ved ikke bestått skal tilleggsprotokoll lastes opp i vigobedrift
 • Registrere resultat i prøveprotokoll og signere med digital signatur 
 • www.vigobedrift.no
 • Svar på en eventuell klage på ikke bestått

Formøte med prøvested og kandidat før oppstart av prøve dekkes ikke. I særlige tilfeller kan det avtales med rådgiver på forhånd.

Der koordinator for prøvenemnda selv ikke deltar på prøven, men har en jobb med å fordele til to andre i nemnda, utbetales honorar for administrering på kr 200,- per kandidat.

Observatør


Kun to personer får godtgjøring per prøve (leder og medlem). Nyoppnevnte medlemmer får delta som observatør på én prøve, og får møtegodtgjøring på kr 600,- for prøven. Benytt feltet "Legg til informasjon" i Agresso og skriv at det gjelder observatør på prøve som nytt medlem, og navn på prøvekandidat.

Møtegodtgjøring


Prøvenemndsmedlemmer som innkalles av fylkeskommunen til kurs, arbeidsmøter eller har oppdrag som yrkesutvalg får møtegodtgjøring. Møter som nemnda selv tar initiativ til skal avklares på forhånd med fagrådgiver. (Benytt "Legg til informasjon" i Agresso og skriv hvem møtet er avtale med).
Honorar Kr 400,- for møter til og med 4 timer (sats endret fra 01.01.2023)
Honorar Kr 600,- for møter over 4 timer

 

Fylkeskommunen dekker tapt arbeidsfortjeneste for prøvenemndsmedlemmer som blir trukket i lønn fra sin arbeidsgiver ved refusjonskrav fra bedrift.   

Erstatning for legitimert tap av arbeidsinntekt eller erstatning til selvstendig næringsdrivende dekkes med inntil kr 3400,- per dag eller inntil kr 425,- per time (satser endret fra 01.01.2023). Feriepenger kommer i tillegg. 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer inntektstap ved ligningsattest eller annen dokumentasjon som bekrefter tapet, f.eks. bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor. Dersom selvstendig næringsdrivende foregående år har svært lav inntekt utbetales en minstesats på kr.210,- per time (sats endret fra 01.01.2023). Merk at du som er selvstendig næringsdrivende/innehaver av enkeltmannsforetak ikke regnes som ansatt i egen bedrift, og skal følgelig ikke kreve arbeidsgiveravgift for deg selv. 

 • Erstatning per dag kan ikke overstige timelønnen ganget med 8 timer 

 • På hver innsendt regning må arbeidsgiver legitimere trekk i lønn med beløpets størrelse (ekskl. feriepenger) dato og underskrift Skjema “Legitimert erstatning for tapt arbeidsinntekt” legges ved.  

 • Det kan ikke utbetales flere typer godtgjøring for samme tidsrom 

Refusjon av lønn ved faktura  

Dersom arbeidsgiver utbetaler lønn, kan arbeidsgiver kreve refusjon for dette fra fylkeskommunen. Arbeidsgiver sender faktura til fylkeskommunen. Skjemaet “Refusjonskrav fra arbeidsgiver for utbetalt lønn til ansatte som er i prøvenemnd” legges ved faktura som skal sendes som e faktura til organisasjonsnummer 817 920 632. 

NB: I og med at arbeidet som blir gjort er en undervisningstjeneste, er det ikke merverdiavgiftpliktig jf. merverdiavgiftsloven § 3-5. Dvs. at faktura ikke skal sendes med merverdiavgift. 

Bruk av fridag 

Ved bruk av fridag, for eksempel dersom du jobber turnus/skift, kan det føres opp et krav på inntil kr 1600,- per dag eller kr 200,- per time som ulegitimert erstattning (satser endret fra 01.01.2023). 

Generell informasjon 

Godtgjøring begrenses til det tidsrommet prøvenemndsmedlemmet faktisk ivaretar sitt verv, inklusive nødvendig reisetid. 

Ved prøve over flere dager skal krav om honorar leder/medlem legges inn på siste dag. Øvrige dager registreres godtgjørelse for reise/diett. Ved prøver over flere dager uten overnatting må det skrives én reiseregning per dag for at diettberegning skal bli riktig.  

Før utbetalingen kan godkjennes må protokoll være signert av både leder og medlem på prøven i Vigo bedrift. 

Alle reiser skal utføres på billigste måte for Trøndelag fylkeskommune. Det er den reisende som er ansvarlig for at opplysningene som legges inn er korrekte. Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunen gjennomfører jevnlig revisjon på opplysninger som er gitt i reiseregninger.  

Ved uriktige utbetalinger vil Trøndelag fylkeskommune kreve tilbakebetalt det beløpet som er uriktig utbetalt, eventuelt motregne beløpet i utbetalinger for senere oppdrag.  

Andre utgifter 

Mindre utgifter til bruk av egne digitale verktøy, kopiering og utskrifter er inkludert i honoraret.  

Større utgifter skal avklares med rådgiver og kan etter avtale refunderes etter regning. Øvre grense for refusjon er kr 2500,- inkl. Mva. (Nødvendig bekledning, verneutstyr eller lignende) Husk å oppgi navn i “Legg til informasjon”.

Skjema 

Skjema refusjonskrav fra bedrift 

Skjema legitimert erstatning

Satsene følger enten KS sine retningslinjer for godtgjøring til prøvenemnder eller er vedtatt av fylkeskommunen.  

 

Forsikring 

Medlemmer i prøvenemnder regnes som fylkeskommunale ombudspersoner og er omfattet av fylkeskommunens forsikringsordning. 

Pensjon 

Dersom du får lønn, og arbeidsgiver sender refusjonskrav, er du innmeldt i pensjonsordning uten avbrudd. 

Dersom du blir trukket i lønn og selv krever tapt arbeidsfortjeneste vet ikke fylkeskommunen hva din arbeidsgiver gjørog du må selv undersøke dette.  

Koordinator i nemnda fordeler og koordinerer prøvene til alle medlemmene i nemnda. Dette ved å gi alle ansvar og vurdere region tilhørighet for å redusere reisevei til prøvested.

Leder ved prøve kontakter prøvestedet og gjør avtale om prøvetidspunkt, når prøven er tildelt. Leder og medlem for prøven utarbeider oppgaven i samarbeid med bedriften. 

Innkalling til prøve sendes til kandidaten og kontaktperson i bedriften. 

Liste over koordinatorer i Trøndelag

Filen ble sist oppdatert 28.02.2024

 

 

 

Sist oppdatert 07.01.2024