Fagfornyelsen i bedriftsopplæring

Lærlinger og lærekandidater som starter opplæring i bedrift fra høsten 2022 skal få opplæring etter nytt læreplanverk. Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nytt læreplanverk i Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Fagfornyelsen tilfører nye begreper i læreplanverket med tverrfaglige temaer, fagets relevans og kjerneelementer. Det er behov for å skape felles forståelse for nye begreper og innhold i nye læreplaner, og hvordan dette skal ivaretas i læringssituasjoner som lærebedriftene skal legge til rette for.

Etter fagfornyelsen er 10 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram, tidligere var det åtte. Hver av disse utdanningsprogrammene har fått nye og endrede fag. Utdanningsdirektoratets tilbudsstruktur gir en god oversikt over alle nye utdanningsprogram og fag.

Utdanningsdirektoratet - tilbudsstruktur

De kommende læreplanene er også tilgjengelige på Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet - finn læreplan

Tilbud av utdanningsprogram i videregåendeskole
Tilbud av utdanningsprogram i videregåendeskole

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen utdyper formålet med opplæringen, og beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Skole og lærebedrift er likeverdige læringsarenaer, og forskriften gjelder også for opplæring i bedrift.

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Informasjon om innføring og overgangsordninger fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet - innføring og overganger

I dette dokumentet er det også beskrevet noen unntak fra den ordinære innføringstakten. Normalt avlegges de første fag-/svenneprøver kan normalt avlegges fra 2024 etter nytt læreplanverk.

Nye fagkoder i Fagfornyelsen - LK20

Oversikt over ny fagkode i nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06) er tilgjengelig fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet - nye fagkoder LK20

Privatist eller praksiskandidat 

Som privatist eller praksiskandidat er du selv ansvarlig for oppmelding til riktig eksamen. Fra våren 2023 er det mulig å melde seg opp i skriftlig, privatisteksamen XXX3103. Fag-/svenneprøver kan normalt avlegges fra 2024 etter nytt læreplanverk. Mer informasjon om privatist eksamen og oppmelding som praksiskandidat finner du våre nettsider.

Privatist eksamen

Praksiskandidat

 

Lærebedriftens interne planer for opplæring må oppdateres etter nytt læreplanverk for faget.

Læreplanverket består av overordnet del av opplæring, og læreplanen. Læreplanen har også en ny oppbygning. Tekstene Om faget beskriver fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelement, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Deretter følger kompetansemålsett og tekst om vurdering. Nytt for fagfornyelsen er at kompetansemålene skal leses i lyse av tekstene i Om faget.

De nye læreplanene er digitale og kommer med støtteverktøy som verbforklaringer og koblinger mellom de ulike delene av læreplanen.

Video om digital læreplanvisning fra:Utdanningsdirektoratet

Intern opplæringsplan skal synliggjøre hvordan den enkelte bedrift planlegger å organisere opplæringen. Den interne planen skal ikke erstatte læreplanen, men dokumentere hvordan hele fagets læreplan vil komme til utrykk i bedriftens planlagte opplæring.

I vedlagt eksempel-mal er det utfyllende tekst om hvordan den interne planen kan tilpasses bedriften. I opplæringen er den interne planen et levende dokument som tilpasses lærlingen, og læringsfokus tilpasses for å sikre lærlingens behov.

Intern-plan mal

Utdanningsdirektoratet - Følg opp lærling i bedrift ved intern plan

For å støtte lærebedrifter, prøvenemnder og andre i arbeidet med å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene, utvikler Utdanningsdirektoratet kompetansepakker som publiseres i starten av 2022. Kompetansepakken skal være en ressurs i innføringen av læreplaner, bidra til en reflektert praksis og felles forståelse.

Kompetansepakken vil være tilgjengelig og gratis for alle og vil ligge tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets kompetanseportal. 

Utdanningsdirektoratets kompetanseportal

Trøndelag fylkeskommune oppdaterer sin informasjon om aktiviteter og kurs fortløpende

Kurs og aktiviteter - Trøndelag fylkeskommune

 

Trøndelag fylkeskommune skal sikre at lærlinger som starter i ny lærekontrakt fra høsten 2022 får opplæring etter nye vg3 - læreplaner som er gjeldene fra 1.8.2022. Dette innebærer at lærebedriften må utarbeide en intern plan som viser at opplæringen skjer etter ny læreplan. Bedriftens arbeidsoppgaver, Vg3 - læreplanen i faget, og organisering av opplæringen gir grunnlag for lærebedriftens interne plan for opplæring slik det er definert i Opplæringsloven §4-4

Trøndelag fylkeskommune presenterer Fagfornyelsen - LK20

Se vår introduksjon av følgende moduler fra kompetansepakken

Tema - våren 2022 

Se sendingen 

Introduksjon 

Fagfornyelsen LK20/LK20S 

Klikk her 

Modul 1

Kompetansepakker – Introduksjon 

Hva betyr Fagfornyelsen for ditt arbeid som instruktør/faglig leder ved opplæring i bedrift.  

Klikk her 

Modul 2

Helhelhetlig yrkeskompetanse 

Klikk her 

Modul 3

Planlegge opplæringen  

Klikk her  

Modul 4

Gjennomføre opplæringen  

Klikk her  

Modul 5 

Vurdering underveis og dokumentasjon i opplæringen 

Klikk her  

 

Se informasjon om Fagfornyelsen og kompetansepakkene

Læreplaner

Kompetansepakke for innføring av nye læreplaner - opplæring i bedrift

Innlogging - Kompetansepakker – velg innføring av nye læreplaner for lærebedrifter

Sist oppdatert 28.04.2022