Gang- og sykkelveger

Ny gang- og sykkelveg fra krysset ved Kvistabakken til Tømte, forlenges til Kvamshaugan. 2,7+1,1 km= 3,8 km

Omfatter ny gang- og sykkelveg, ny kryssløsning ved Kvistadbakken mot Sund, omlegging av kabler og VA anlegg, støttemurer, nødvendig forskyvning av fylkesveg, gatelys på deler av strekningen etc.

Utlysning:vinter 2021
Byggestart: Forsommer 2021
Ferdigstilles: 2022.

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg sør og nord for sentrum.
Sør: fra Litjtyldum og fram til skolen.
Nord: Fra Høylandet rehab til Skrøvdalsvegen (opprinnelig Skarland bru)

I sentrum brukes eksisterende gangveg.

Total strekning med ny gang og sykkelveg er ca 2550m

Utlysning: Trolig våren 2021
Byggestart: Sommer 2021
Ferdigstilling: 2022.

Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Verdal kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg fra Vallstad til Lysthaugen, og ber om innspill til arbeidet.

Dette er et trafikksikkerhetstiltak. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet vil det bli vurdert hvilken side av fv.72 gang- og sykkel vegen skal gå, samt hvorvidt eksisterende gang- og sykkelløsning via Sundbyvegen skal inngå som en del av løsningen.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 11.09.2021.

Send det skriftlig til :

Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller epost:: postmottak@Trondelagfvlke.no

Har du spørsmål, kan du også kontakte;
Jorunn By på telefon 741 7951 eller e-post: joruby@trondelagfylke.no

 

 

Sist oppdatert 12.03.2021