Gang- og sykkelveger

Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg mellom Bangsund og Klingakorsen i Namsos kommune. Strekningen er på ca. 4,5 km.

Kart som viser planavgrensning for ny gang- og sykkelveg mellom Bangsund og Klingakorsen. Grafikk
Bildetekst: Forslag til planavgrensning for ny gang- og sykkelveg mellom Bangsund og Klingakorsen

Planområdet

Planområdet omfatter dagens fylkesveg gnr/bnr 69/1 samt tilgrensende eiendommer langs strekningen. Det skal gjennom planarbeidet vurderes hvilken side av vegen gang- og sykkelvegen skal ligge. Planområdet omfatter derfor areal på begge sider av fylkesvegen. Det er i tillegg tatt med ekstra areal rundt kryssområder, avkjørsler og bussholdeplasser for å sikre tilstrekkelig areal for eventuelle tilpasninger.

Les planinitiativet for prosjektet (PDF)

Før planen vedtas, vil planområdet reduseres til det som er nødvendig for å bygge og drifte gang- og sykkelvegen.

Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning for tema naturmangfold og samfunnssikkerhet jf. Forskrift om konsekvensutredning av juli 2017. Det er ikke krav til planprogram.

Det skal i forbindelse med planarbeidet foretas befaringer og grunnundersøkelser langs strekningen.
Planen forventes sendt til kommunal behandling våren 2024.  

Dette prosjektet ble ferdigstilt i juli 2023.
Det er bygd ny gang- og sykkelveg sør og nord for sentrum.
Sør: fra Litjtyldum og fram til skolen.
Nord: Fra Høylandet rehab til Skrøvdalsvegen (opprinnelig Skarland bru)

Total strekning med ny gang og sykkelveg er ca 2.550 meter.

Fylkesveg 72 der det skal bygges gang- og sykkelveg. Bilde
Den nye gang- og sykkelvegen blir liggende på sørsiden av fylkesveg 72 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).


Det skal bygges 3,4 km
med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 72 fra Vallstad til Sundbyvegen i Verdal kommune.
 
 
Arbeidet starter senhøsten 2023, og gang- og sykkelvegen skal være ferdig bygd høsten 2024.  

Bedre trafikksikkerhet

Gang- og sykkelvegen bygges for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs den trafikkerte vegen. Gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av fylkesveg 72 og inkluderer to nye busslommer. I tillegg skal det bygges nytt drens- og overvannssystem i tilknytning til gang- og sykkelvegen. 

Prosjektet finansieres og bygges av Trøndelag fylkeskommune. Verdalskalk bidrar med medfinansiering i prosjektet. 

Dette prosjektet ble ferdigstilt i september 2023. 
Det er bygd ny gang- og sykkelveg fra Kvistadbakken til Kvamshaugen. 
Total strekning med ny gang- og sykkelveg er ca 3.800 meter 


Oversiktskart over Røra

Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg fra Røra idrettsbane til Grandmarka i Inderøy kommune. Strekningen er på ca 1,5 km.

Planområdet omfatter dagens fylkesveg samt tilgrensende eiendommer langs strekningen. Det er tatt med areal på begge sider av vegen for at planarbeidet skal kunne vurdere beste plassering av gang- og sykkelveg på strekningen.

 

I tillegg omfatter planområdet ekstra areal i kryssområder, ved avkjørsler, til bussholdeplasser og hvor det kan bli behov for terrenginngrep. I tillegg er Loråsbekken en del av planområdet i tilfelle de geotekniske vurderingene avdekker behov for erosjonssikring.  

 

Når reguleringsplan legges ut på høring vil planavgrensningen reduseres til det som er nødvendig for bygging og drift av gang-/sykkelvegen.  

Tiltaket er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning av 1. juli 2017.

Se følgende planinitiativ for mer opplysninger om planarbeidet:

Planinitiativ_Røra Idrettsbane - Grandmarka_20230119-.pdf

Planen forventes sendt til kommunal behandling våren 2024. 

Ny gang- og sykkelveg
Kart over sammengende gang og sykkelveg på fylkesveg 763 i Stod i Steinkjer.

Trøndelag fylkeskommune utarbeider en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 763 på strekningen Lein – Binde - Gusthaugen i Steinkjer kommune. Strekningen er på ca. 3,5 km. 
 
Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
 
Reguleringsplanen er høsten 2023 oversendt Steinkjer kommune for 1. gangs behandling.

 

 

Sist oppdatert 14.11.2023