Gang- og sykkelveger

Bilde av anleggsarbeid i forbindelse med gang- og sykkelvegen i Inderøy kommune.
Arbeidene med gang- og sykkelvegen i Inderøy kommune er i gang. Dette er bildet er tatt 17. mars 2021 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).


Det bygges nå gang- og sykkelveg fra Kvistadbakken til Kvamshaugan i Inderøy kommune. Gang- og sykkelvegen blir på 3,8 kilometer langs den smale og trafikkerte fylkesveg 755.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

I tillegg til gang- og sykkelveg, skal også krysset i Hamnavegen utbedres. Det nye krysset vil håndtere trafikk i begge retninger.  Den nye gang- og sykkelvegen betyr også at dagens påkjøring i retning Mosvik tas bort.

Ved krysset blir det også bygget busslommer på begge sider av fylkesveg 755 samt opphøyd gangfelt over vegen.

- Trafikksikkerheten i området Kvistadbakken/Hamnavegen blir betydelig bedre og mer oversiktlig når prosjektet er ferdigstilt, sier teamleder i vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Erik Andersson.

Mye skal bygges

Kontrakten omfatter blant annet:

- Bygging av ca. 3,8 kilometer gang- og sykkelveg.

- Sideforskyvning av fylkesvegen på deler av strekningen.

- Bygging av nytt kryss i Hamnavegen.

- To busslommer og spillvannsledning for Inderøy kommune.

Det skal sprenges, flyttes fjell- og jordmasser, tørrmures, lages drens- og overvannssystem, settes opp belysningsanlegg, legges asfalt og settes opp rekkverk. Arbeidet med gang- og sykkelvegen vil ferdigstilles til sommerferien i 2023.

Kontaktperson:

 Det skal bygges ny gang- og sykkelveg sør og nord for sentrum.
Sør: fra Litjtyldum og fram til skolen.
Nord: Fra Høylandet rehab til Skrøvdalsvegen (opprinnelig Skarland bru)

I sentrum brukes eksisterende gangveg.

Total strekning med ny gang og sykkelveg er ca 2550m

Utlysning: 4. kvartal 2021
Byggestart: 1. kvartal 2022
Ferdigstilles: Midten av 2023.

Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Verdal kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg fra Vallstad til Lysthaugen, og ber om innspill til arbeidet.

Dette er et trafikksikkerhetstiltak. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet vil det bli vurdert hvilken side av fv.72 gang- og sykkel vegen skal gå, samt hvorvidt eksisterende gang- og sykkelløsning via Sundbyvegen skal inngå som en del av løsningen.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 11.09.2021.

Send det skriftlig til :

Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller epost:: postmottak@Trondelagfvlke.no

Har du spørsmål, kan du også kontakte;
Jorunn By på telefon 741 7951 eller e-post: joruby@trondelagfylke.no

Ny gang- og sykkelveg
Kart over sammengende gang og sykkelveg på fylkesveg 763 i Stod i Steinkjer.

Detaljregulering fylkesveg 763 Lein-Binde- Gusthaugen, gang-og sykkelveg.
Varsel om oppstart av planarbeid.

Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Steinkjer kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 763. Strekningen går fra Leinvegen til Gusthaugvegen (se rød linje på kartet over). Vi ber om innspill til dett arbeidet.

Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for mjuke trafikanter.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 10.03.2022. Send det skriftlig til Trøndelag fylkeskom- mune, Postboks 2560, 7735 Steinkjer eller

e-post: postmottak@trondelagfylke.no. Har du spørsmål, kan du også kontakte

Jorunn By på telefon 94839918 eller e-post: joruby@trondelagfylke.no

(Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.)

 

 

Sist oppdatert 14.02.2022