Slik former vi Trøndelag

Fylkesveg 717 - Sund-Bradden

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg
Hvor Rissa
Når 2021-2023
Samarbeidspartnere

Johs. J. Syltern

Det skal bygges 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg i prosjektet fv. 717 Sund- Bradden. Arbeidet er ferdig høsten 2023.

Siste nytt i prosjektet:

21.01.21 - Åpent infomøte om Sund-Bradden og Hasselvikvegen
12.03.21 - Anbudsutlysning Fv. 717 Sund- Bradden
29.01. 21 - Informasjonsmøte om fv. 717, Sund - Bradden 2.februar
19.01.21 -  Presentasjon av fv. 717, Sund- Bradden i fylkesutvalget 
12.01.21 -  Orientering om geoteknikk på prosjektet

Forslag til ny vegtrasé

Fra Sund fram til Reinsalleen vil eksisterende veg bli rustet opp, samt at det planlegges tilrettelegging for bygging av gang- og sykkelveg. Fra Reinsalleen til Åsan, og videre opp Skaret, blir vegen lagt i en helt ny trasé. Denne strekningen har store geotekniske utfordringer, men som det etter mange og nye faglige vurderinger er trygt å bygge gjennom forutsatt at de faglige anbefalingene blir fulgt. Fra omtrent krysset ved Esvikveien og videre sørover til Bradden utbedres vegen omtrent i eksisterende veglinje, samtidig som det legges til rette for et sikrere tilbud til myke trafikanter.

Her kan du se en 3D-visualisering av prosjektet:

 

I rute

Arbeidet på fylkesveg 717 startet juni 2021, og vegprosjektet er i rute. Samtidig gjøres mye for å ivareta sikkerheten da en del av strekningen går over kvikkleireområder. Det er blant annet gjort mye grunnboringer. 

- Slik har vi klart å avgrense hvor kvikkleiren er. Vi vet derfor at det er sikkert å legge veien der den legges, sier byggeleder Håvard Ellingsen i Trøndelag fylkeskommune. 

Lag på lag 

Det bygges i dag mye veg på kvikkleireforekomster i Norge. Framgangsmåten er like alle steder: kort fortalt må massen legges lagvis med gitte venteperioder mellom legging av hvert lag. 

- Vi vet at kvikkleiren er der og må forholde oss til dette. Det er flere kvikkleireforekomster fra Rein til Åsan, en strekning på rundt 2,5 kilometer, sier Ellingsen. 

Det er satt ned fem såkalte poretrykksmålere i kvikkleiren. Disse målerne går så dypt som 15 meter.  I tillegg er området med kvikkleire vertikaldrenert helt ned til 25 meter.  

Vertikaldrenering er nødvendig for å drenere vanntrykket. Dette trykket øker når masser fylles på. En slik drenering gjør at arbeidet kan utføres over noen måneder i stedet for inntil flere år med ventetid. Vertikaldrenering er utført kun der fyllingene er høyest. 

Slakere bakke 

Når vegen blir ferdig, kan blant annet tungtransportsjåfører glede seg over slakere bakker. Mens den gamle strekningen hadde en stigning på opptil 14 prosent, vil dagens stigningsprosent være på under seks prosent på det meste. Dette vil sannsynligvis bidra til mindre trøbbel på vinterføre.  

- Nå ser vi fram til å sette trafikk på vegen så fort som mulig, sier byggelederen. 

 

Kontaktperson om grunnerverv:
Astrid Myhr, tlf. 74 17 99 70 / 901 17 172, epost: astmyh@trondelagfylke.no

Kontaktpersoner om anleggsgjennomføring:
Håvard Ellingsen, tlf. 74 17 78 31 / 480 96 456, epost: havel@trondelagfylke.no
Olaf Rovik, tlf. 74 17 93 44 / 911 12 65, epost: olarov@trondelagfylke.no