Slik former vi Trøndelag

Orkdalspakken

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Prosjektet Orkdalspakken omfatter fv. 65 Skei – Storås – Orkanger, fv. 700/701 Storås – Berkåk, fv.710 Gjølme - Valset
Hvor Orkland, Rindal og Rennebu i Trøndelag Fylkeskommune. Surnadal i Møre- og Romsdal fylkeskommune
Når 2023 – 2026 -Forprosjekt, planlegging og behandling av bompengesøknad

Hensikten med bompengeprosjektet Orkdalspakken er å binde sammen bo- og arbeidsregionene i Orkdalsregionen med riksvegnettet. Dette skal gjøres ved å ruste opp viktige fylkesveger for å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet alle trafikantgrupper innenfor tilgjengelige rammer.

Orkdalspakken ble initiert av Regionrådet for Orkdalsregionen (før 2015). Ønsket var å få etablere gode kommunikasjons- og samferdselsløsninger for næringslivets fremtidige behov, og som samtidig er egnet til å trekke til seg enda flere næringsaktører. Fylkesveiene som benevnes som Orkdalspakken er på ca. 178 km 

En konseptvalgutredning (KVU) for utvalgte fylkesveger i Orkdalsregionen ble ferdigstilt i 2020. Dette er utgangspunktet for utarbeidelse av forprosjektet, der de ulike «flaksehalsene» fra KVU-en vurderes nærmere med tanke på gjennomførbarhet, trafikksikkerhet og kostnader.

Fylkestinget og kommunene på strekningen har vedtatt at en mulig utbedring av vegene i Orkdalspakken delvis skal finansieres av bompenger.

Vegene i Orkdalspakken er tidvis smal, med flere bratte stigninger og utfordrende kurvatur. Enkelte strekninger er skredutsatt, og andre strekninger har redusert bæreevne. Det er flere smale bruer på strekningen som utgjør «flaskehalser» for næringstransport og andre kjøretøy. Generelt er det delvis liten grøftebredde langs vegen, noe som både er trafikkfarlig og medfører ekstra vedlikeholdskostnader.

Utforkjøring med lastebil. Bilde
Utforkjøring på fylkesveg 65 i Rindal (Foto: John J Storholt).

Det har de siste 10 årene skjedd 121 trafikkulykker på strekningene som inngår i bompengeutredningen for Orkdalspakken. De fleste ulykker er utforkjøringsulykker.

Etter initiativ fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune og Orkdalsregionen ble det startet et lokalt samarbeid for helhetlig utbedring av vegsystemet i Orkdalsregionen (før 2015). Samferdselsdepartementet gav i brev av 27.06.2017 Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for vegtransportutfordringer i Orkdalsregionen. Det ble utarbeidet en tilleggsutredning til KVU Orkdalsregionen, som omhandler de mest sentrale fylkesvegene i regionen. KVU inkludert tilleggsutredning ble ferdigstilt i 2020.

Bakgrunnen for prosjektet var vekst i bl.a. laksenæringen ved kysten, og behovet for en bedre og sikrere infrastruktur langs vegen.

Fylkestinget og kommunene fattet likelydende vedtak høsten 2022 hvor det ble vedtatt å gå videre med forprosjekt for Orkdalspakken, med vurdering av delstrekninger og tiltak, inndeling i tiltakspakker og innledende bompengeberegninger.

KVU Orkdalsregionen inkludert delrapport fylkesveger, legges til grunn ved gjennomgangen av vegstrekninger og flaskehalser.

Framdriftsplan pr. februar 2023 forutsetter behandling av bompengesøknaden i kommuner og fylkeskommune 2025/2026 og tidligst byggestart i midten av 2027.

Framdriftsplanen er beheftet med relativt stor usikkerhet, da det ikke er kjent hvor stort omfanget av reguleringsplanlegging vil bli.

Fremdriftsplan. Tabell
Tabell som viser for fremdriftsplanen for prosjektet.

Som grunnlag for en bompengesøknad skal det utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største og viktigste tiltakene på strekningene. I tillegg skal plassering av bompenger og beregning av bompengetakster inngå i søknaden. Bompengesøknaden skal godkjennes av kommunene og fylkeskommunen før oversendelse til Stortinget for endelig behandling.

Bompengeprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av ordførere og kommunedirektører i de 4 kommunene, samt politikere og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune. I tillegg er ordfører og kommunedirektør i Heim- og Ørland Kommune med i styringsgruppen. Leder i Hovedutvalg for veg i fylket, Hallgeir Grøntvedt, er leder av styringsgruppen.

Kontaktpersoner for bompengeprosjektet:

Rådgiver Andreas Øyehaug, tlf. 74179554/92295381, epost   

Prosjektleder Siri Solem, tlf. 74174188/41237267, epost          

Høsten 2022 vedtok styringsgruppa for prosjektet, samt de aktuelle kommunestyrer som blir berørt av bompengeutredningen, at KVU Orkdalsregionen skal vurderes nærmere. Vegstrekninger og flaskehalser skal kvalitetssikres for gjennomføring og kostnadsberegnes. Det skal gjennomføres innledende bompengeberegninger for å vise takstnivået for gjennomføring av tiltak. Tiltakene skal prioriteres og settes sammen i tiltakspakker. Resultatene fra forprosjektet samles i en rapport, som skal behandles av styringsgruppa og videre i de ulike kommunestyrene. Forprosjektrapporten forventes å foreligge høsten 2023.

Det skal utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største prosjektene i tiltakspakkene. Dette er et krav som må oppfylles for å kunne sende en bompengesøknad til behandling i Stortinget. Arbeidet med reguleringsplaner forventes å starte på nyåret i 2024 og pågå i 1-1,5 år. Oppstart av reguleringsplaner blir annonsert i aviser og på denne prosjektsiden.

 

Kontaktpersoner planlegging

Forprosjekt: Siri Solem, tlf. 74 17 41 88/41 23 72 67, epost    

Reguleringsplaner: Anne Elisabeth Katmo 74 17 62 80/95 15 21 10, epost