Slik former vi Trøndelag

Lakseveg nord

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Prosjektet Lakseveg nord omfatter utbedring av fv.775 Gartland- Høylandet, fv.17 Høylandet-Nordland grense, fv.770 Nordlandskorsen - Rørvik og fv.7088 Rørvik - Flerengstrand
Hvor Grong, Høylandet og Nærøysund
Når 2021-2023 Planlegging og behandling av bompengesøknad

Lakseveg nord er korteste ferjefrie forbindelse mellom E6 og Ytre Namdal. I tillegg er fv. 17 en viktig ferdselsåre nordover langs Helgelandskysten. Fylkesvegene som benevnes Lakseveg nord er på ca. 133 km.

Fylkestinget og kommunene på strekningen har vedtatt at en mulig utbedring av Lakseveg nord, delvis skal finansieres av bompenger.

Som grunnlag for en bompengesøknad skal det utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største og viktigste tiltakene på strekningene. I tillegg skal plassering av bompenger og beregning av bompengetakster inngå i søknaden. Bompengesøknaden skal godkjennes av kommunene og fylkeskommunen før oversendelse til Stortinget for endelig behandling.

Bompengeprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av ordfører og kommunedirektør i de tre kommunene, samt poitiker og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune. Leder i Hovedutvalg for veg i fylket, Hallgeir Grøntvedt, er leder av styringsgruppen.

Kontaktperson for bompengeprosjektet:

Rådgiver Christian Baug tlf. 74179652/91877759 epost chrbau@trondelagfylke.no

Prosjektleder Arnfinn Tangstad, tlf. 74179948/41507643, epost arnta@trondelagfylke.no

 

Siste nytt i prosjektet: 

Her vil vi med jevne mellomrom presentere status i prosjektet, og legge ut rapporter samt annonsering av reguleringsplaner.

Målsetting med prosjektet

Mest mulig økt sikkerhet og framkommelighet for næringstrafikk, personbil og myke trafikanter innenfor tilgjengelige rammer.

Lakseveg nord har smal og svingete veg med enkelte bratte stigninger. Enkelte strekninger er skredutsatt, og andre strekninger har redusert bæreevne. Generelt er det liten grøftebredde langs vegen, noe som både er trafikkfarlig og medfører ekstra vedlikeholdskostnader.

Det har de siste 10 årene skjedd 50 ulykker med personskade på strekningen. 2 av 3 ulykker er utforkjøringsulykker og de fleste har skjedd i forbindelse med krappe svinger.  

 

Namdal Regionråd tok i 2018 initiativ til en mulighetsstudie/utredning med sikte på en oppgradering og utbedring av Lakseveg nord. Bakgrunnen var sterk vekst i bl.a laksenæringen i Ytre Namdal, og behovet for en bedre og sikrere infrastruktur landvegen.

Statens vegvesen utførte den faglige utredningen og regionrådet oversendte rapporten og anbefalinger til fylkeskommunen. Fylkestinget og kommunen fattet likelydende vedtak høsten 2019, hvor det ble vedtatt å gå videre med en utredning av en utbedringspakke finansiert med bompenger.   

 

Planlegging og framdrift

Styringsgruppa for prosjektet har i februar 2021 vedtatt at hele Lakseveg nord skal vurderes nærmere, for å få en nøyaktigere oversikt over problemområder på strekningen. Forprosjektet skal foreslå tiltak, som deretter planlegges og kostnadsberegnes. Tiltakene skal prioriteres og settes sammen i tiltakspakker. Det skal også gjennomføres en innledende bompengeberegning for å vise takstnivået ved ulike størrelser på tiltakspakkene. Resultatene fra forprosjektet samles i en rapport, som skal behandles av styringsgruppa og i samråd med kommunene. Forprosjektrapporten forventes å foreligge høsten 2021.

Det skal utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største prosjektene i tiltakspakkene. Dette er et krav som må oppfylles for å kunne sende en bompengesøknad til behandling i Stortinget. Arbeidet med reguleringsplaner forventes å starte senhøsten 2021 og pågå i 1 – 1 ½ år. Oppstart av reguleringsplaner blir varslet via annonser i aviser og på denne prosjektsiden.

Framdriftsplan pr. april 2021 er vist nedenfor. Framdriftsplanen forutsetter behandling av bompengesøknaden i kommuner og fylkeskommune senhøsten 2023 og tidligst byggestart i starten av 2025.

Framdriftsplanen er beheftet med relativt stor usikkerhet, da det ikke er kjent hvor stort omfanget av reguleringsplanlegging vil bli.

 

 

Kontaktpersoner planlegging

Forprosjekt: Arnfinn Tangstad, tlf. 74179948/41507643, epost arnta@trondelagfylke.no

Reguleringsplaner: Jorunn By 74179751/94839918 epost joruby@trondelagfylke.no