Slik former vi Trøndelag

Miljøpakken - Trøndelag fylkeskommune

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Tiltak som skal bidra til utbygging av transportsystemet uten at biltrafikken øker
Hvor Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland og Skaun
Når Pågår
Samarbeidspartnere

Staten (Statens vegvesen og jernbanedirektoratet), Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland og Skaun kommuner

Miljøpakken er en pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker.

Miljøpakken er en pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker. Det skjer gjennom et samarbeid mellom Staten (Statens vegvesen og jernbanedirektoratet), Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland og Skaun kommuner. Utslippene av klimagasser skal ned, personbiltrafikken skal ikke øke og trafikken i storbyområdet skal flyte. Staten stiller krav for å bidra med penger.  

Se tilbudsplanene for Miljøpakken i perioden 2024-2027 her

Finansieringskilder for Miljøpakken. Grafikk
Finansieringskilder 2019-2029

 

Miljøpakken/Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå nullvekstmålet. Dette går ut på at personbiltrafikken skal ha null vekst, altså ikke øke, og at all vekst i persontransport skal skje med kollektiv, sykling og gange. Byvekstavtalen skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre. 

Vegavdelingen har ansvar for å koordinere og lede prosess på vegtiltak i fylkeskommunen, herunder Miljøpakkens vegtiltak på fylkesvegnettet innenfor området til samarbeidspartene.  

 

Store og pågående prosjekter 

 
Prosjekt Innherredsveien Øst, Etablering av ny gate 

Det skal bygges ca. 1300 meter med ny tofelts miljøgate med fortau og separat sykkelveg med fortau i Innherredsveien.

Innherredsveien. Bilde
Ombygges: Innherredsveien i Trondheim skal få ny tofelts miljøgate med fortau samt separat sykkelveg med fortau. Prosjektet skal være ferdig høsten 2025 (Foto: Asplan Viak, Svein Sæterbø).


Anlegget strekker seg fra Bassengbakken i vest til
Saxenborg Allé i øst. I tillegg strekker anlegget seg ett stykke inn Stadsingeniør Dahls gate, Aslak Bolts gate og Mellomveien. Det vil være tilpasning til eksisterende sidegater og bebyggelse langs hele anlegget.
 
I hovedtrekk er omfanget av arbeidet knyttet til; 

 • Oppgradering og utskifting av kommunaltekniske ledningsanlegg 

 • Etablering av nye kabelføringer (OPI-kanaler) både for el- og telekabler.  

 • Bygging av ca. 1300m ny to-felts miljøgate med fortau og separat sykkelveg med fortau.   

 • Nye bussholdeplasser og metrobuss-stasjoner.  

 • Etablering av nye trær, beplantning og gaterom med oppholdsarealer og gatemøbler.  

 • Omlegging av eksisterende kabler og bygging av nytt veglysanlegg og signalanlegg.  

 • Ombygging av murer og kulvert.   

Prosjektet bygges i stor grad med utslippsfrie anleggsmaskiner og som vil gi et vesentlig mindre CO2-avtrykk enn ved standard gjennomføring med fossil maskinpark.  

Ferdigstillelse blir høsten 2025. 
Prosjektet har en totalramme på ca. 500 millioner NOK.  
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

Prosjekt Bråbrua, ny brukonstruksjon 

Brå bru ligger rundt 8 km fra Klett og 14 km fra Flakk fergekai, langs fylkesveg 707 i Trondheim kommune. Dagens bru ble bygd i 1933 og er en stålbjelkebru med betongdekke i tre spenn og ca 1,5 kjørefelt.

Brå bru. Bilde
Bygging av Brå bru. Bildet er tatt i juni 2024 (Foto: Jakob Kalvå, Trøndelag fylkeskommune).


Dagens bru har en total lengde på 53,1 m. Prosjektet består av byggingen av nye Bråbrua, en tre spenns spennarmert betongbjelkebru på 72 meter samt riving og fjerning av dagens Brå bru. Nye Bråbrua skal ha to kjørefelt og egen gang- og sykkelveg, slik at bruas totale bredde blir tolv meter.  

I tillegg til brua skal det bygges ca 210 meter ny fylkesveg for å koble dagens fylkesveg til den nye brua. I tilknytning til vegen skal det etableres en landbruksavkjørsel og gjennomføres mindre tilpasninger til eksisterende avkjørsler. Arbeidene foregår over en dyp ravinedal med bratte sider, og anleggsområdet ligger i dels skrånende jordbruksterreng. 

Ferdigstillelse blir høsten 2024. 

Prosjektet har en totalramme på ca. 95 millioner kroner.  

Prosjekt Kongens gt, Etablering av ny gate 

Trøndelag fylkeskommune skal bygge ny trafikkløsning for fv. 6650 Kongens gate i Trondheim, på strekningen mellom Ilevollen og St. Olavs gate.

Kongens gate i Trondheim. Bilde
Kongens gate i Trondheim (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Miljøpakken for transport i Trondheim finansierer prosjektet.  

Strekningen over
Nidareid, mellom Ilaparken og Vollgata, utformes etter prinsippet «kollektivgate nord». Strekningen mellom Vollgata og St. Olavs gate utformes med tre kjørefelt, hvor kollektivfeltet østover mot Midtbyen blir et midtstilt felt. Vedtatt løsning er nå beskrevet i dette konkurransegrunnlaget som en funksjonsbeskrivelse med plantegninger.  
 

Trikkespor med kjøreledning skal bygges om på hele strekningen. I anlegget inngår signalregulerte kryss, gangfelt og holdeplasser for buss/trikk. Arbeid med fornying av vann- og avløpsløsningene, gatelys og elektrokabler, mm. inngår også.   

I januar 2024 ble kontrakten om dette arbeidet signert:

 

Samlet omfang av anlegget:  

 • Gatestrekningen Ilevollen - St. Olavs gt., ca. 850 m med tilhørende nye VA-løsninger 

 • Nye trikkespor og kjøreledninger på berørt strekning  

 • Fem signalanlegg i Kongens gate (tre kryss og to gangfelt)  

 • Fire kollektivholdeplasser med leskur og metrobusstandard  

 • Nytt anlegg for gatelys på hele gatestrekningen  

 • Omlegging og fornying av lavspent og høyspent elektrokabler (i bakken, trekkerør eller OPI-kanaler)  

 • Grøntområder med trær og beplanting  

 • Fortausarealer med natursteinsbelegg  

Prosjektet vil bli lyst ut på det åpne markedet høsten 2023 som en totalentreprise med samspill.  

Ferdigstillelse sommeren 2026 

Prosjektet har en totalramme på ca. 400 millioner NOK.   

Prosjekt fylkesveg 950, ny gang- og sykkelveg 

Anlegget består i å bygge gang- og sykkelveg langs fv. 950 på strekningen Reppekrysset-Være i Trondheim kommune. 

Kulvert. Bilde
Ny kulvert under Reppekrysset (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Hovedelementene i veganlegget er:  

 • Gang- og sykkelveg, med bredde 3,5 m parallelt med fylkesveg 950. Samlet lengde er ca. 1.800 meter.  

 • Undergang/kulvert i kryssing av Vikelvvegen. Prefabrikerte betongelementer, med vingemurer av naturstein. Lengde ca. 25 meter.  

 • Stikkrenne for Reppesbekken. Betongrør (diameter 1,8 meter) under både gang- og sykkelveg og bilveg. Lengde ca. 28 meter, pluss strekninger for inn- og utløp.  

 • Betongkonstruksjon for å legge gang- og sykkelveg over eksisterende eksisterende kulvert under fylkesveg 950 i krysset ved Væresvegen.  

 • Støyskjerm med lengde ca. 225 meter, mot husrekke på nordsiden av fylkesveg 950.  

 • Grøntområder, med gressarealer og trær.  

 • Nye veglys langs hele strekningen.  

Prosjektet har en totalramme på ca. 105 millioner kroner.

Ferdigstillelse for trafikkåpning innen utgangen av 2023. 

Støyskjermer langs Utleirvegen i Trondheim

Utleirvegen i Trondheim. Bilde
Utleirvegen (Foto: Trøndelag fylkeskommune).


Trøndelag fylkeskommune bygger på vegne av Miljøpakken støyskjermer langs Utleirvegen. Arbeidet skal etter planen starte i 2025.

Bebyggelsen langs Utleirvegen er støyutsatt og det er derfor behov for støyskjermingstiltak. På østsiden arbeides det med en reguleringsplan for sykkelveg med fortau og støyskjermer. 

På vestsiden er det satt opp 90 meter med støyskjermer, og i løpet av våren 2024 er det planlagt å sette opp nye 150 meter med støyskjermer på vestsiden. Flere tiltak for å begrense støy fra vegen planlegges i løpet av 2024.

 

Viktige sykkeprosjekter under planlegging 

 • Heimdal – Selsbakk, regulert ferdig 2024 

 • Lerkendal – Risvollan/Utleir, Regulert ferdig 2024 

 • Singsakerringen, under utredning 

 • Byåsveien, under utredning 

 • Bøchmannsveien, under utredning.