Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er en gjennomgående prioritering i Trøndelag fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler. Den norske staten stimulerer til internasjonalt samarbeid gjennom EØS-avtalen, blant annet ved å legge til rette for norsk deltagelse i ulike europeiske samarbeidsprogram. Trøndelag fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom Interreg Sverige-Norge, Interreg Nord-delområde Sápmi, deltakelse i europeiske prosjekter og programmer, medlemskap i internasjonale nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale aktører.

Interreg

Interreg er EUs virkemiddelordning for å fremme utvikling over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Andre EU-programmer

Les mer om EU-programmene Kreativt Europa og Horisont 2020.

Utdannings- og ungdomssamarbeid

Les mer om Erasmus+ og studietilbud i utlandet.

Internasjonale samarbeidsarenaer

Les mer om Trøndelags internasjonale samarbeidsarenaer.

EU-prosjekter

Trøndelag fylkeskommune er i dag aktivt involvert som partner sammen med en rekke regioner i Europa i flere større EU-prosjekt.

Internasjonalt handlingsprogram

Internasjonalt handlingsprogram for Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge, Trøndelag vedtatt av fylkestinget februar 2020.