Internasjonale samarbeidsarenaer

Internasjonalt forum Trøndelag

Et samarbeidsorgan mellom offentlige og private institusjoner og virksomheter som arbeider med å fremme internasjonalisering i Trøndelag. Forumet har til formål å arbeide for økt internasjonalisering i regionen og skal bidra til å understøtte medlemmenes internasjonale aktiviteter. Trøndelag fylkeskommune er fra 01.01.18 sekretariat for forumet.

Europapolitisk forum

Møteplass for departementer, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Formålet med forumet er utveksling av informasjon, synspunkter og erfaringer med europolitiske saker og problemstillinger. Dagsorden tar opp aktuelle og viktig tema for lokalt og regionalt nivå. Møtene ledes av statssekretærene fra Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nordsjøkommisjonen

Politisk samarbeid mellom de regionale myndighetene rundt Nordsjøen. Formålet med organisasjonen er å fremme regionalt samarbeid for å på beste mulige måte møte de utfordringene og mulighetene som finnes i Nordsjøregionen som helhet. Gjennom dialog og partnerskap søker kommisjonen å promotere fellesinteresser, spesielt inn mot EU-institusjonene, nasjonale myndigheter og andre organisasjoner som er aktuelle for regionen. Samarbeidet har fem fokusområder: Marine ressurser, transport, energi og klimaforandringer, økonomisk utvikling og kultur og turisme. Trøndelag deltar i to av faggruppene, marine ressurser og transport.

Midtnordenkomiteen

Politisk basert samarbeid med lang historie (etablert i 1979). Det favner de midtre regionene av både Norge, Sverige og Finland. Et overordnet mål for Midt-Norden-samarbeidet er å styrke øst-vest-kontaktene, med særlig vekt på øst-vestlige kommunikasjoner og kultursamarbeid.

Les mer om Midtnordenkomitéen

Trøndelags Europakontor

Fylkeskommunen er medeier i Trøndelags Europakontor (Mid-Norway European Office) i Brussel. Trøndelags Europakontor skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og de mulighetene som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa. 

Les mer om Trøndelags Europakontor.

Naboer AB

Naboer AB er en organisasjon som arbeider med å operasjonalisere ideer og realisere felles prosjekter i regionen, gjerne gjennom interregprogram (Østersjøprogrammet, Interreg Sverige-Norge). Naboer AB har offentlige eiere i Trøndelag og Jämtland, og fylkeskommunen er en av eierne.

Les mer om Naboer AB.

Nordisk Atlantsamarbejde NORA

Mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd regionalt politisk samarbeid program.

NORA-regionen består av Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge (ni norske kystfylker fra Finnmark i nord til Rogaland i sør). NORA-land er forbundet med geografisk plassering, felles kjennetegn, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd.

NORA skal bidra til å styrke samarbeidet i regionen for å gjøre Nord-Atlanteren en kraftfull nordisk region, kjennetegnet av en sterk, bærekraftig økonomisk utvikling. Dette gjøres ved å styrke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene.

NORA er finansiert av Nordisk Ministerråd supplert med et nasjonalt bidrag fra samarbeidets fire deltakerland. NORAs komité som består av tolv medlemmer, tre fra hvert land i NORA-regionen, definerer den overordna linjen i NORA strategiske program.

Les mer om NORA. 

Sist oppdatert 02.08.2022