Interreg

Interreg er EUs virkemiddelordning for å fremme utvikling over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Sentralt står samarbeid som kan bedre forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Norske aktører kan delta i programmene. Deltakelsen finansieres over det norske statsbudsjettet.

Interreg er delt inn i flere ulike programmer, som retter seg mot ulike geografiske områder og tema. Både fylkeskommunene, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan søke om prosjektstøtte fra Interreg.

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar og sekretariatsfunksjon for Interreg Sverige-Norge –programmet og for sørsamiske prosjekt i Interreg Nord, delområde Sápmi.

 For informasjon om alle interregprogrammer Norge deltar i se interreg.no.

Sist oppdatert 15.02.2019