Europeisk samarbeid er viktig for Trøndelag

Bilde av barn som trekker tau (Foto: Ronny Danielsen)
Foto: Ronny M. Danielsen

Internasjonalisering av næringsliv og offentlig sektor gjør seg ikke selv. Det krever en sterk vilje til handling, og at vi selv er aktive og søker ny kunnskap og nye samarbeidspartnere

I Adresseavisen den 26.02.2019 publiserte Kari Mette Elden (seniorrådgiver, Internasjonalt samarbeid) og Kirsten Ingjerd Værdal (fylkesdirektør, Plan og næring) en kronikk om hvorfor europeiske partnere og nettverk er viktige for fylkeskommunen. Les den i sin helhet her:

Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene framover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, bærekraftsmål, endring i næringslivsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i trøndersk arbeidsliv. Dette er utfordringer vi deler med resten av Europa, og vi løser dem best i samarbeid.

Europeisk samarbeid er et viktig element i samfunnsutviklerrollen til de nye fylkeskommunene. Gjennom internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling henter vi ny kunnskap og utvikler nye innovative løsninger.

Fylkeskommunen prioriterer innsats innenfor vedtatte satsingsområder, der internasjonalt engasjement gir regionen en merverdi, og vi har særlig oppmerksomhet mot tiltak som bidrar til vekst i små og mellomstore bedrifter. Dette gjenspeiles tydelig i Trøndelagsplanen og tilhørende strategier.

Trøndelag fylkeskommune har gjennom Strategi for innovasjon og verdiskaping, mål om økt bærekraftig verdiskaping og økt internasjonal konkurranseevne i Trøndelag. Likeledes har Trøndelagsplanen 2019–2030 en ambisjon om at deltagelse på internasjonale arenaer skal være strategisk og koordinert, og at vi innen 2030 er en internasjonal leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav.

FoU (forskning og utvikling) er et viktig virkemiddel for å skape innovasjon og utvikling i næringslivet og i offentlig sektor, og regionen har en unik mulighet til å gå i front i forsknings- og innovasjonsarbeidet med våre internasjonalt ledende forsknings- og universitetsmiljø. Å koble disse miljøenes nettverk med regionens næringsliv skaper innovasjoner, vekst og utvikling i regionen.

Offentlige organisasjoner står overfor store utfordringer og effektiviseringsbehov i sin tjenesteproduksjon. I tillegg krever samfunnsutviklingen nye løsninger. Trøndelags offentlige og private virksomheter kan bidra til at FoU-miljøene bruker regionen som levende laboratorium i internasjonalt finansierte prosjekter. Det bidrar til vekst og utvikling i regionen.

Regionens arbeidsliv er avhengig av tilgang til relevant kompetanse og arbeidskraft. Fylkeskommunens langsiktige strategi er å gi ungdom mulighet til å bli kjent med og lære av ungdommer i Europa gjennom blant annet EUs utdanningsprogram.

Trøndelag er ett av fylkene som henter hjem mest internasjonale midler til ungdom gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus, og dette vil vi ha fokus på også i tida framover. Det bidrar til en solid utdanning, språkkunnskap, kjennskap til og respekt for andre kulturer og forståelse for dagens globale verden.

Europakommisjonen la i mai fram forslag til regelverk for EU-programmene for perioden 2021–2027. I forslaget foreslås det at Interreg (et EU-initiativ for å fremme interregionalt samarbeid mellom europeiske regioner og EU) videreføres på omtrent samme nivå som tidligere, Innovasjons og forskningsprogrammet Horisont Europa økes og ungdomsprogrammet Erasmus foreslås doblet.

Dette er gode nyheter for Trøndelag. Regjeringen skal i imidlertid løpet av 2019 ta stilling til om Norge skal videreføre deltagelsen innen Interreg eller ikke. Som grunnlag for beslutningen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) satt i gang en evaluering av norsk interregdeltagelse, samt en høring til alle fylker for å få fram relevansen og merverdien av norsk deltakelse i Interregprogrammene og synliggjøre ringvirkningene for regionalt næringsliv, policyutvikling og strategiarbeid.

Vi ser at interregdeltagelsen bidrar til ny politikk og gode regionale strategier for næringslivet. Dette skjer gjennom høsting av erfaringer fra andre regioner, utprøving av ny teknologi, nye arbeidsmetoder, egen kunnskapsbygging og økt samarbeid i egen region.

Både næringshager og bedrifter deltar i prosjektene, og opplever en betydelig læringseffekt. Samarbeidet mellom aktørene i egen region blir også sterkere.

Gode europeiske partnere og nettverk er viktig for fylkeskommunens del, og vi er bevisste på å ha med næringslivet som partnere i EU-prosjektene.

Et eksempel er kompetansehevingsprosjektet Industri 4.0 Trøndelag, et treårig regionalt prosjekt, der målet er at 400 småbedrifter i et samarbeid med innovasjonsselskapene i Trøndelag skal gjennomgå en trinnvis opplæring innenfor digitalisering og automasjon. Næringshager og Inkubatorer i hele regionen deltar i dette arbeidet.

I Trøndelag har vi derfor et sterkt ønske om fortsatt deltagelse innen Interreg. Vi ser at internasjonalt samarbeid er et egnet virkemiddel for å skape utvikling regionalt både innen offentlige tjenester, regional konkurransekraft og for å finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Mange samfunnsutfordringer er grenseoverskridende og krever felles løsninger og interregprosjekter gir mulighet til å dele god praksis, erfaringer og kompetanse.

Mulighetene innen internasjonalt samarbeid er mange og det er viktig med klare målsettinger og et godt lagarbeid. Vår rolle er å synliggjøre internasjonale prosjekt og program i egen region i samarbeid med bedrifter, skoler, forskningsmiljøer, kommuner og øvrig virkemiddelapparat.

Internasjonalisering av næringsliv og offentlig sektor gjør seg imidlertid ikke selv. Det fordrer en sterk vilje til handling og at vi selv er aktive og søker ny kunnskap og nye samarbeidspartnere.