Resultater fra Interreg Europe Skills+ prosjektet (2016-2021)

Prosjektet adresserte utfordringen med lav digital modenhet i småbedrifter, og i Trøndelag jobbes det nå videre med to regionale tiltak som et resultat av dette arbeidet.

Et konsortium bestående av partnere fra Tyskland, Bulgaria, Polen, Finland, Kroatia, Spania, Latvia, Hellas og Norge (Trøndelag fylkeskommune) jobbet sammen i prosjektet. Gjennom prosjektperioden ble det, gjennom å lære av hver nasjons tilnærming (good practices), fokusert på å finne muligheter for å øke den digitale kompetansen hos småbedrifter i rurale strøk.

Trøndelag fylkeskommune utviklet i løpet av prosjektperioden to regionale tiltak som et resultat av dette: «Industri 4.0 Trøndelag- digital transformasjon i små- og mikrobedrifter» og «Folkeverksted».

Industri 4.0 Trøndelag- digital transformasjon i små- og mikrobedrifter 

er et treårig prosjekt der Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med regionens næringshager og inkubatorer, kompetansemiljøet i regionen, Innovasjon Norge og SIVA utvikler og tilbyr digital kompetanseheving for småbedrifter i regionen. Hver næringshage/inkubator har fått ansvaret for å utvikle ett kompetanseforløp for hver sin bransje. En av målsettingene i tillegg til digital kompetansebygging er å utvikle lokale økosystem basert på bransje eller verdikjeder, med fagpartnere, personer fra kompetansemiljøene og støtteapparatet. Prosjektet er godt i gang med Trinn 1. Trøndelag fylkeskommune finansierer prosjektet i samarbeid med Innovasjon Norge.

Folkeverksted

er en lokal kreativ arena som bidrar til at en kan lære, skape, dele og teste ut nye ferdigheter. I et folkeverksted kan det finnes verktøy og materiell som gjør det mulig å teste ut ny digital teknologi, reparere og fikse ting og utveksle ideer om alt fra robotbygging til hekling.

Trøndelag fylkeskommune bidrar til etablering av folkeverksted i trønderske folkebibliotek, og samarbeider med bibliotek i regionen som kan teste ut en pilotsatsing på folkeverksted. Konkret betyr dette at 7 bibliotek får støtte til å utvikle et nytt spennende tilbud til innbyggerne. Bibliotekene vil selv være med på å forme innholdet i folkeverkstedene. Trøndelag fylkeskommune finansierer etablering av tilbudet inkludert nødvendig utstyr samt opplæring. Kommunen/biblioteket må bidra med lokaler og å finne en modell for drift av tilbudet. Det er ønskelig at pilotprosjektene har en varighet på minimum 3 år.