Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag - 2024

Tilskuddsordningens målsetting:
Målsetting med ordningen er å støtte prosjekter og tiltak som har som formål å påvirke samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle målsettinger i Trøndelagsplanen og Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag.

Du finner nevnte dokumenter her:
Trøndelagsplanen
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag

Søknadsfrist
Tilskudd for 2024 vil bli utlyst medio oktober 2023, med søknadsfrist 1. desember 2023. 

Digitalt kurs om søknadsskriving 1. november 2023
Trøndelag fylkeskommune vil arrangere søkerkurs onsdag 1. november. Informasjon og møtelenke vil bli sendt ut i forkant av kurset. 

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag. 

Hvem kan ikke få støtte:

 • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
 • Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen. 

Brukerorganisasjoner oppfordres nå å ikke søke tilskudd fra denne ordningen, men heller søke tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse».

Dette er med bakgrunn i et større evalueringsarbeid av ulike støtteordninger som finnes i fylkeskommunen og som direkte eller indirekte har betydning for kultur-, folkehelse- og frivillighetsfeltet. Dette har blant annet resultert i nytt navn på tilskuddsordningen og nye retningslinjer som ble vedtatt i Fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune 14.12.2022, sak 93/22.

 • Prosjekt som fremmer psykisk og fysisk helse
 • Prosjekt som tar utgangspunkt i kunnskap om innbyggernes helse.
 • Prosjekt som bruker medvirkning og involvering av målgruppen i arbeidet.
 • Prosjekt som utvikler, prøver ut nye tiltak eller formidler kunnskap og erfaringer i folkehelsearbeidet.
 • Prosjekt som styrker samarbeid mellom ulike aktører, for eksempel mellom kommune og frivillighet og/eller forskningsmiljøer.

Det gis ikke støtte til: 

 • Ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
 • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
 • Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen. 
 • Søknader skal fremmes elektronisk på eget søknadsskjema.
 • Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan. Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan inngå i finansieringsplanen. Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes til kr. 350,- pr. time (2023-kroner).
 • Minste søknadssum for tilskudd er 30.000 kroner, maksimal søknadssum er 200.000 kroner.
 • Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad.
 • Dersom søker ser at prosjektet må endres eller ikke kan bli gjennomført, skal Trøndelag fylkeskommune bli informert om dette så fort som mulig. Endrede tiltak må godkjennes.
 • Utbetaling av støtte blir gitt i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. Deler av støtten kan i visse tilfeller bli avtalt utbetalt på forskudd dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.
 • Søknadsfrist: 1. februar 2023 (fra 2024 1. desember 2023).

Søknad skal sendes gjennom nettstedet Regionalforvaltning. 

Hvis organisasjonen ikke allerede har en brukerprofil i regionalforvaltning må dere opprette dette først, dette gjøres direkte i søknadsportalen. 

Benytte lenke for å komme til søkersiden på Regionalforvaltning: www.regionalforvaltning.no

Her kan du se opptak fra digitalt kurs om søknadsskriving som ble arrangert 16. januar 2023. 

Opptak - søkekurs for tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag

Presentasjonen som ble vist kan du finne her: søkekurs for tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag

Utbetaling av støtte blir gitt i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. Deler av støtten kan i visse tilfeller bli avtalt utbetalt på forskudd dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.

Rapportskjema: 
Det er viktig at det rapporteres i samsvar med opplysninger gitt i søknad. 

Elektronisk rapportskjema blir ettersendt på forespørsel eller så kan du laste ned rapportskjema her: Rapportskjema - Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023


Retningslinjer vedtatt i Fylkestinget 14.-15. desember 2022

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:
Frida Hansson, telefon 74 17 74 76, e-post: 

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Gaute Rosten, telefon 48 27 17 16, e-post: 

Sist oppdatert 27.09.2023