Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag - 2024

Tilskuddsordningens målsetting:
Målsetting med ordningen er å støtte prosjekter og tiltak som har som formål å påvirke samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle målsettinger i Trøndelagsplanen og Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag.

Du finner nevnte dokumenter her:
Trøndelagsplanen
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag

Søknadsfrist
Frist for søknader for 2025 kommer her. 

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag.

Hvem kan ikke få støtte:

 • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.

 

Info til lokallag for brukerorganisasjoner
Søknader fra brukerorganisasjoner med aktiviteter kun for egne medlemmer/diagnognosegruppe blir en for smal målgruppe for denne tilskuddsordningen. Se heller informasjon om ordningen "Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse". Det vil i midlertid være mulig for lokale brukerorganisasjoner å søke tilskudd fra ordningen om tiltaket henvender seg til en bredere befolkningsgruppe.

Info om ordningen "Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse"
Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse er en ordning som kan søkes på av frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag.

Per i dag faller lokallagene utenfor retningslinjene til denne tilskuddsordningen, og fylkeskommunen ser på muligheter for en revidering til søknadsrunde i 2025. Inntil nye retningslinjer er på plass anbefaler vi at lokallagene søker via sitt fylkeslag/regionlag. 

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse 

 • Prosjekt som fremmer psykisk og fysisk helse
 • Prosjekt som tar utgangspunkt i kunnskap om innbyggernes helse.
 • Prosjekt som bruker medvirkning og involvering av målgruppen i arbeidet.
 • Prosjekt som utvikler, prøver ut nye tiltak eller formidler kunnskap og erfaringer i folkehelsearbeidet.
 • Prosjekt som styrker samarbeid mellom ulike aktører, for eksempel mellom kommune og frivillighet og/eller forskningsmiljøer.

Type kostnader som du kan søke tilskuddsmidler til:
Reisekostnader, møtekostnader, prosjektledelse, leie av lokaler, kostnader knyttet til kurs/opplæring, kjøp av tjenester (eksempelvis evaluering), innleie av instruktør(er) etc.

Det gis ikke støtte til: 

 • Ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
 • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
 • Søker kan ikke få tilskudd til samme tiltak/prosjekt fra ulike fylkeskommunale tilskuddsordninger.
 • Søknader skal fremmes elektronisk på eget søknadsskjema på denne lenken: regionalforvaltning.no
 • Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan. Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan inngå i finansieringsplanen. Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes til kr. 350,- pr. time (2024-kroner).
 • Minste søknadssum for tilskudd er 30.000 kroner, maksimal søknadssum er 200.000 kroner.
 • Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad.
 • Dersom søker ser at prosjektet må endres eller ikke kan bli gjennomført, skal Trøndelag fylkeskommune bli informert om dette så fort som mulig. Endrede tiltak må godkjennes.
 • Utbetaling av støtte blir gitt i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. Deler av støtten kan i visse tilfeller bli avtalt utbetalt på forskudd dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.
 • Søknadsfrist for 2025 vil bli opplyst her. 

Søknad skal sendes gjennom nettstedet Regionalforvaltning. 
Søknadskjema er nylig revidert og forenklet. 

Hvis organisasjonen ikke allerede har en brukerprofil i regionalforvaltning må dere opprette dette først. Dette gjøres direkte i søknadsportalen. 

Benytte lenke for å komme til søkersiden til tilskuddsordningen på Regionalforvaltning: www.regionalforvaltning.no

Fylkeskommunen arrangerte digitalt søkerkurs 1. november 2023 for å gi informasjon om tilskuddsordningen, hva som kan være viktig å tenke på om du vil sende en søknad og hvordan sette opp budsjett- og finansieringsplan. I forkant av søknadsfrist for 2025 vil det bli arrangert nytt kurs for søknadsskriving. Du kan se presentasjonen fra kurset gjennomført i 2023 her.

Presentasjon fra kurset: 
Søkekurs for ordningen - Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag

Utbetaling av støtte blir gitt i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. Deler av støtten kan i visse tilfeller bli avtalt utbetalt på forskudd dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.

Rapportskjema: 
Det er viktig at det rapporteres i samsvar med opplysninger gitt i søknad. 

Elektronisk rapportskjema blir ettersendt på forespørsel eller så kan du laste ned rapportskjema her. 

Trykk på lenke for å laste ned rapportskjema for Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023
Rapportskjema - Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023
Trykk på lenke for å laste ned rapportskjema for Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024:
Rapportskjema - Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024


Retningslinjer vedtatt i Fylkestinget 14.-15. desember 2022

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:
Nina Glærum, telefon 74 17 50 76, e-post:

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Gaute Rosten, telefon 48 27 17 16, e-post: 

Sist oppdatert 26.04.2024