Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Med forbehold om endelig godkjent statsbudsjett kan kommuner nå søke statlig tilskudd for 2024 til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Søknadsskjema og regelverk
Søknadsskjema tilskudd friskliv 2024Regelverk

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. desember 2023.
Søknad sendes  med kopi til 

Hvem kan søke tilskudd?
Kommuner i Trøndelag.
Det oppfordres også til interkommunalt samarbeid. Én kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.

Mål for ordningen
Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Tilskuddsordningen skal:

  • stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
  • bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Målgruppe
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Noen generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

  • Søker skal benytte det nedlastbare søknadsskjemaet som finnes på denne siden.
  • Søker plikter å gjøre seg kjent med regelverket for tilskuddsordningen.
  • For prosjekter som søker om mer enn kroner 500.000 må det beskrives hvordan tiltak i prosjektet skal evalueres (plan for evaluering kan vedlegges).
  • Ved interkommunalt samarbeid må skriftlig samarbeidsavtale vedlegges.
  • Søknaden skal underskrives av kommunaldirektør/rådmann eller den som er bemyndiget.
  • Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages i henhold til forvaltningsloven §28.

Utviklingssentral
Kommuner kan søke Helsedirektoratet om tilskudd for å ha utviklingssentral (egen søknadsbehandling).

Rapporteringsfrister
Midler som ble tildelt i 2023 skal rapporteres til Trøndelag fylkeskommune innen 1. april 2024.
Midler som blir tildelt i 2024 skal rapporteres til Trøndelag fylkeskommune innen 1. april 2025.

Rapportmal
Kontaktperson for søknadsordningen
Kyrre Grue Kvistad (Tlf.: 74 17 50 82, e-post: )

Sist oppdatert 03.11.2023