Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Kommuner kan søke statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Trøndelag har for 2022 fått tildelt 1,75 millioner kroner til fordeling.

Søknadsskjema og regelverk
Søknadsskjema tilskudd friskliv 2022Regelverk

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april 2022.
Søknad sendes  med kopi til 

Hvem kan søke tilskudd?
Kommuner i Trøndelag.
Det oppfordres også til interkommunalt samarbeid. Én kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.

Mål for ordningen
Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Tilskuddsordningen skal:

  • stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
  • bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Målgruppe
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Prioritering i 2022
Regjeringen har bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" skal prioriteres i flere tilskuddsordninger, inkludert «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud».

Noen generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

  • Søker skal benytte det nedlastbare søknadsskjemaet som finnes på denne siden.
  • Søker plikter å gjøre seg kjent med regelverket for tilskuddsordningen.
  • For prosjekter som søker om mer enn kroner 500.000 må det beskrives hvordan tiltak i prosjektet skal evalueres (plan for evaluering kan vedlegges).
  • Ved interkommunalt samarbeid må skriftlig samarbeidsavtale vedlegges.
  • Søknaden skal underskrives av kommunaldirektør/rådmann eller den som er bemyndiget.
  • Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages i henhold til forvaltningsloven §28.

Rapporteringsfrister
Midler som ble tildelt i 2021 skal rapporteres til Trøndelag fylkeskommune innen 1. april 2022.
Midler som blir tildelt i 2022 skal rapporteres til Trøndelag fylkeskommune innen 1. april 2023.

Rapportmal
Kontaktperson for søknadsordningen
Kyrre Kvistad (tlf: 74 17 50 82, e-post: )

Sist oppdatert 25.02.2022