Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Kommuner oppfordres å søke statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Trøndelag har for 2020 fått tildelt 1,6 millioner kroner til fordeling.

Søknadsfrist 1. mars 2020

Hvem kan søke tilskudd?

Kommuner

Mål for ordningen

Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Målgruppe

Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Regelverk

Søknadsskjema tilskudd friskliv

Noen generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

  • Søker skal benytte det nedlastbare søknadsskjemaet som finnes på denne siden.
  • Søker plikter å gjøre seg kjent med regelverket for tilskuddsordningen.
  • For prosjekter som søker om mer enn kroner 500.000 må det beskrives hvordan tiltak i prosjektet skal evalueres (plan for evaluering kan vedlegges).
  • Ved interkommunalt samarbeid må skriftlig samarbeidsavtale vedlegges.
  • Søknaden skal underskrives av kommunaldirektør/rådmann eller den som er bemyndiget.
  • Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages i henhold til forvaltningsloven §28.

Kontaktperson for søknadsordningen

Kyrre Kvistad (telefon 74 17 50 82, e-post: kyrre.kvistad@trfk.no)

Søknad sendes postmottak@trondelagfylke.no innen 1. mars 2020, kopi til kyrre.kvistad@trfk.no

 

Sist oppdatert 15.04.2020