Fylkeskommunens rolle

Folkehelse er en svært viktig samfunnsressurs og står sentralt i fylkeskommunens arbeid. Vi skal bidra til å fremme folkehelse lokalt og i fylket og skal spesielt arbeide for å utjevne forskjellene i helse blant befolkningen. Folkehelseloven danner rammene for hvordan vi skal drive folkehelsearbeidet. Vi skal fremme folkehelse gjennom regional planlegging og utvikling, kultursatsing, videregående opplæring og de tjenestene vi leverer. Arbeidet retter seg mot hele befolkningen.    

Fylkeskommunen samordner også folkehelsearbeidet i fylket og støtter folkehelsearbeidet i kommunene. Vi initierer tiltak og prosjekt og samarbeider med kommuner, staten, næringsliv, FoU- og kompetansemiljø og frivillige lag og organisasjoner.

Kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet

Det er et uttalt politisk mål at folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert. For å utøve kunnskapsbasert folkehelsearbeid trengs:

  • God kunnskap om og oversikt over innbyggernes helsetilstand/helseutviklingen i fylket
  • God kunnskap om hva som fremmer helse og hva som er risikofaktorer for sykdom (og uhelse) samt generelle utviklingstrekk i samfunnet
  • God kunnskap om evaluering og effekt av helsefremmende og forbyggende tiltak – hva virker?
  • God kunnskap om viktige og nødvendige forutsetninger som må være til stede for å lykkes med tiltak i folkehelsearbeidet

Et godt kunnskapsgrunnlag vil styrke grunnlaget for prioriteringer og beslutninger i forbindelse med planlegging og utforming av strategier og tiltak i folkehelsearbeidet. Vi har samlet kilder til et godt kunnskapsgrunnlag på siden Oversikt over folkehelsa og på Ressursportal.no

Sist oppdatert 01.10.2023