Bedriftsintern opplæring

Et rom med kollegaer som ser på ei tavle med post-it-lapper. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag skal bidra til kompetansehevingstiltak i bedrifter. Støtte fra ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte, slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – for eksempel i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder.

 • Hvem kan søke: bedrifter og enkeltpersonforetak
 • Søknadsfrist: løpende
 • Søknadsbeløp: 0 – 500.000 kr
 • Prosjektvarighet: inntil 18 måneder

OPPRETT SØKNAD

Hvem kan søke?

 • Målgruppen for ordningen er bedrifter og enkeltpersonforetak med ansatte lokalisert i Trøndelag.
 • Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles.
 • Bedrifter kan ikke delta i flere BIO-finansierte prosjekter samtidig.
 • For bedrifter som har mottatt BIO-støtte tidligere, må ny søknad ha nytt faglig innhold hvis de skal kunne motta støtte på nytt.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis støtte til følgende kostnader:

a) Lønnskostnad for opplæringsdeltakere.
b) Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift.
c) Reise, diett, opphold og prosjektadministrasjon knyttet til kompetansehevingstiltaket kan totalt utgjøre inntil 10 % av kompetansetiltakets totale kostnad.

Dette er støtte etter reglene i gruppeunntaktets (GBER) artikkel 31  opplæringsstøtte. 

Hvor mye kan det søkes om?

 • For små bedrifter og enkeltpersonforetak (under 50 ansatte) maks kr 300 000.
 • For mellomstore og store bedrifter (fra 50 ansatte og oppover) maks kr 500 000.
 • Maks støtte per ansatt er kr 100 000.
 • Tilskuddet skal ikke utgjøre mer en 50 % av støtteberettiga kostnader.

Hva er søknadsfristen?

Det kan søkes fra ordningen åpner i januar, og det behandles søknader så lenge det er penger igjen på ordningen. For å få behandlet søknaden før jul, må den være innsendt innen 1. desember.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Søknaden vurderes på om den er innenfor de politisk vedtatt retningslinjene for støtteordningen. Se retningslinjene under overskriften "Dokumenter tilknyttet støtteordningen".

Hvilke vilkår stilles?

Hvis søknaden innvilges vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling.

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Retningslinjer for BIO-midlene (PDF)

Mal for opplæringsplan (Excel-ark)

Statistikk for BIO-tildelinger

Her finner du oversikt over støtte fra 2020-2023:

BIO-statistikk 2020-2023

BIO-historier

Her kan du lese om noen av de bedriftene som har fått BIO-midler i Trøndelag: 

Bondesamarbeid på Høylandet

Fæby Bryggeri på Verdal

LiVERTEN i Lierne

iTrollheimen i Rindal

 

Hvor søker du?

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde:

 • En beskrivelse av bedriftens kompetansebehov og hvordan det omsøkte tiltaket tilfører bedriften nødvendig kompetanse.
 • Mal for opplæringsplan med konkrete beskrivelser av kompetansetiltaket.
 • Informasjon om hvem som skal være ekstern tilbyder av kompetansetiltaket.
 • Bedriften redegjør for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet. Siste godkjente årsregnskap skal vedlegges.

Utbetaling og rapportering av gjennomførte tiltak skjer i regionalforvaltning. Søknader behandles fortløpende inntil den økonomiske rammen er brukt opp.

For å få utbetalt tilskudd må prosjektet være gjennomført som omsøkt, og det må sendes inn:

 • Sluttrapport i regionalforvaltning
 • Timelister underskrevet av daglig leder med oversikt over deltakere
 • Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører

Søknader med vedlegg håndteres i henhold til offentlighetsloven. Forhold knyttet til drift, produksjon og økonomi som er av konkurransemessig betydning unntas fra offentligheten.

Informasjon om søker, vedtak og innvilget sum legges ut på www.trfk.no/bio

Kontaktpersoner

Ola Kjelvik
Seniorrådgiver
74 17 52 02 414 25 039
Ellen Hoel
Seniorrådgiver
74 17 51 58 470 24 455
Stein Ivar Mona
Seniorrådgiver
74 17 76 95 922 40 476
Sist oppdatert 16.01.2024