Virkemidler og tilskudd

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag ligger i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no).

Rekruttering og kompetanseheving (RK), og Regionale tilretteleggingsmidler (RT) i landbruket

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen, hever kompetansen og legger til rette for regional næringsutvikling i landbruket.

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling på tvers av regioner og landegrenser.

Forskningsmidler

Hjelp og støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Ungdomsfondet "Trønderkassa"

Her finner du informasjon om ungdomsfondet "Trønderkassa". Søknadsfrister i 2019 er: 18. februar, 5. april, 14. mai, 26. mai, 12. august, 7. oktober og 31. desember.

BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for kompetanseheving for små og store bedrifter i regionen.

Kystskogbruksmidler 2020

Tilskuddsmidler til kompetanseheving og verdiskaping i kystskogbruket

Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv. Frist for å søke er 1. november 2020.

Kystskogmidler 2021

Tilskuddsmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk.

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Frist for å søke er 21. mai. Søkere får svar innen 4. juni.

Sommerjobb

Sommeren 2021 gir Trøndelag fylkeskommune kommuner i Trøndelag muligheten til å søke økonomisk støtte for å få ungdom ut i sommerjobb.