User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Virkemidler og tilskudd

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag 2018 er nå åpnet i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no).

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling på tvers av regioner og landegrenser.

Forskningsmidler

Hjelp og støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.