Kystskogmidler 2024

Formålet med kystskogmidlene er å bidra til å løse kystskogbrukets særskilte utfordringer, og videreutvikle et næringsretta skogbruk i kystfylkene Agder til og med Finnmark, blant annet gjennom infrastrukturtiltak og kompetanse.

 • Hvem kan søke: Nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner og offentlige og private utviklingsaktører.
 • Ramme: Ordningen har i 2024 en ramme på totalt 6 millioner kroner.
 • Søknadsfrist: 12. april 2024.

OPPRETT SØKNAD

Melding om kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt av fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene består av Skognæringa Kyst og Statsforvalterne. Meldinga ble første gang revidert i 2015. Høsten 2022 sluttet samtlige fylker seg til Melding om kystskogbruket 2022. Revideringen av meldinga fra 2015 var begrunnet med at skog og tre blir stadig viktigere for lagring av CO2, samt som et bidrag til et grønt skifte.

Melding om kystskogbruket 2022

Melding om kystskogbruket 2022 har som visjon «Kystskogbruket er en avgjørende bidragsyter for å oppnå bærekraftsmålene og det grønne skiftet», og overordnede målsettinger knyttet til verdiskaping, grønne arbeidsplasser samt lagring av CO2. For å nå målene er det definert fire satsingsområder med tilhørende delmål og strategier:

 1. Klimabidrag og skogproduksjon
 2. Økt trebruk og trebasert verdiskaping
 3. Infrastruktur
 4. Omdømmebygging, rekruttering og nettverksarbeid

Fylkeskommunene mottar årlig kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Tildelingen for 2024 er på kr 6 millioner. Midlene lyses ut åpent med søknadsfrist.

Hvem kan søke?

 • Nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner og offentlige og private utviklingsaktører kan søke på støtteordningen.

Hva kan det søkes støtte til?

 • Søknadene skal bidra til å realisere målsettingene i Melding om kystskogbruket 2022.
 • Prosjektene skal være fylkesovergripende fellestiltak, og som hovedregel involvere minimum tre av kystfylkene.
 • Prosjektets aktivitet skal være planlagt og organisert som et utviklingsprosjekt. Kvalitet og gjennomføringsevne vil bli vektlagt.

Hva kan det ikke søkes støtte til?

 • Midlene kan ikke benyttes til prosjekter i regi av fylkeskommunene.
 • Statlige, fylkeskommunale, kommunale og lovpålagte oppgaver.
 • Drift og/eller investeringer.
 • Etablering og utvikling av enkeltbedrifter. Virkemidler til bedriftsutvikling forvaltes av Innovasjon Norge.

Hvor mye kan det søkes om?

 • Søknadsordningen har i 2024 en ramme på totalt 6 millioner kroner.
 • Tilskuddet skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50 % av prosjektets finansiering.

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har søknadsfrist 12. april 2024.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Følgende kriterier skal prioriteres:

 • Prosjekter som best bygger opp under formålet med ordningen blir prioritert.
 • Prosjekter som gir nytte/ overføringsverdi til hele kystskogbruket prioriteres.
 • Nye samarbeid som kan bidra til å utvikle samhandlingen i kystskogbruket prioriteres.
 • Tilskuddet skal ha utløsende effekt for realisering av utviklingstiltaket.

Hvilke vilkår stilles?

 • Hvis søknaden innvilges, vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling.
 • Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no (se direktelenke til søknadskjema over). Søknaden fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Delutbetaling

 • Det kan søkes om delutbetaling i forhold til påløpte kostnader i prosjektet. Delutbetalingen avgrenses til den %-vise støtteandelen som fylkeskommunen bidrar med av prosjektets totale kostnader, og kan utgjøre inntil 75% av tilskuddsbeløpet.
 • Søknad om delutbetaling sendes in søknadsportalen www.regionalforvaltning.no
 • Utbetalingsanmodningen fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Sluttutbetaling

 • Det søkes om sluttutbetaling i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no i forhold til påløpte kostnader i prosjektet.
 • Utbetalingsanmodningen fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Avkortning/annullering av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker, kan fylkeskommunen fatte vedtak om avkortning/annullering om tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddet eller deler av det, ikke er benyttet etter vilkår i tilsagnet.

Kontaktperson

Odd Arne Bratland
Seniorrådgiver
74 17 51 98 907 74 324
Sist oppdatert 05.04.2024