Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag er tilgjengelig i www.regionalforvaltning.no (RF13.50).

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål i strategi for innovasjon og verdiskaping og vedtatt handlingsprogram 2020-2021. Se link lenger ned på siden.

Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlig midler fra Trøndelag fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend, mentortjenesten, bedriftsnettverk mv. Les mer på www.innovasjonnorge.no

Fylkeskommunen finansierer også de fleråige satsingene Næringshageprogrammet og Inkubatorprogrammet. Operatør for programgjennomføringen er Siva (www.siva.no)

Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, innovasjonsselskaper og prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen bioøkonomi (jordbruk, skogbruk, reindrift, havbruk/fiskeri), sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn, opplevelsesnæringer osv.

Søk om tilskudd

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via www.regionalforvaltning.no (RF13.50). Du må fylle ut alle punkt i det elektroniske skjemaet, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen.

Kontaktpersoner

Navn                           Mobil                E-postadresse

Eli Rishaug                 45607243          

Bjarne Bull-Berg         45023935         

Ole Harris Hanssen    95262297         

Even Ystgård              90642814           

Dokumenter og skjemaer

HU-N sak 15/21 - Budsjett for regionale utviklingsmidler 2021

Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og Handlingsprogram 2020-2021

Regler og retningslinjer

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Retningslinjer for regionale utviklingsmidler 2021

Sist oppdatert 29.04.2021