Regionale utviklingsmidler – Trøndelag 2024

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om prosjekter som bidrar til å realisere prioriterte mål og strategier i Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2024-2025.

Hovedmålet for Verdiskapingsstrategien er økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag. Strategien bruker fem verktøy som er gjennomgående for verdiskapingsarbeidet i Trøndelag

 • Kompetanse
 • Forskning, utvikling og innovasjon
 • Bærekraft
 • Attraktivitet
 • Samhandling

Det er fire satsingsområder:

 • Bioøkonomi
 • Teknologi
 • Opplevelser
 • Offentlig sektor

​Hvem kan søke?

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler er søkbare for nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner, innovasjonsselskaper og offentlige og private utviklingsaktører.

Støtteordningen gjelder ikke for etablering og utvikling av enkeltbedrifter. Bedrifter henvises til Innovasjon Norge for vurdering av deres finansieringsordninger.

Krav til søknaden

 • Prosjektet må være i tråd med mål og strategier i Verdiskapingsstrategien med tilhørende handlingsplan.
 • Tilskuddsmidlene skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50 % av finansieringen.
 • Prosjektene som støttes skal ha en regional effekt, dvs. effekt ut over en kommune.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for realisering av utviklingstiltaket.
 • Det gis ikke tilskudd til drift og/eller investeringer.
 • Søknad om utviklingstiltak skal inneholde beskrivelse av formål, aktiviteter, forankring, organisering, samarbeidspartnere, kostnadsbudsjett og finansieringsplan som er direkte relatert til prosjektets formål, og prosjektet må lede fram til et bestemt resultat. Prosjektets konsekvenser for bærekraft, herunder klima og miljø må beskrives.

Vilkår for tilsagn med opplysninger bl.a. om godkjente satser for egeninnsats og rutiner for utbetaling og rapportering kan leses her.

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Søk om tilskudd

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via Regionalforvaltning.no

MERK: før dere begynner å fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no, er det viktig at dere setter dere godt inn i retningslinjene for de regionale utviklingsmidlene.

Dere må fylle ut alle punkt i det elektroniske skjemaet, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen. For søknader med kostnadsbudsjett over 1 million kroner skal det i tillegg legges ved en egen prosjektbeskrivelse/prosjektplan.

Kontaktpersoner knyttet til innhold i søknaden:

Navn                           Mobil                E-postadresse

Ole Harris Hanssen    95262297         

Ragnhild Vist              95978176           

Kontaktpersoner ved tekniske utfordringer:

Navn                           Mobil                E-postadresse

Gaute Rosten             48271716          

Eli Rishaug                 45607243          

Sist oppdatert 14.02.2024