Regionale utviklingsmidler

Foto: Ronny Danielsen
Foto: Ronny Danielsen

Formålet med ordningen er å støtte tiltak som bidrar til samhandling, kunnskapsutvikling, innovasjonsevne, attraktive arbeidsplasser og et omstillingsdyktig og framtidsrettet næringsliv i Trøndelag.

  • Hvem kan søke: nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner og offentlige og private utviklingsaktører
  • Søknadsfrist: løpende
  • Prosjektvarighet: inntil 3 år

OPPRETT SØKNAD

Hvem kan søke?

Nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner og offentlige og private utviklingsaktører.

Hva kan det søkes støtte til?

Regionale utviklingsmidler skal bidra til å oppfylle målene i "Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 - med tilhørende handlingsplan for 2024-2025". Hovedmålet for Verdiskapingsstrategien er økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag. 

Det kan søkes støtte til utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser som har regional effekt. Prosjektets aktivitet skal være planlagt og organisert som et utviklingsprosjekt med inntil 3 års varighet. Kvalitet og gjennomføringsevne vil bli vektlagt.

Støtteordningen gjelder ikke for etablering og utvikling av enkeltbedrifter. Bedrifter henvises til Innovasjon Norge for vurdering av deres finansieringsordninger.

Hvor mye kan det søkes om?

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å innvilge tilsagn på inntil kr 300 000,-. Søknader ut over denne rammen og saker av prinsipiell/stor politisk betydning behandles av Hovedutvalg for næring og industri. Tilskuddet skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av prosjektets finansiering.

Hva er søknadsfristen?

Søknader behandles fortløpende. 

Hvordan blir søknaden vurdert?

Tilskuddsordningen skal støtte opp om prosjekter som bidrar til å realisere prioriterte mål og strategier i "Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025". Prosjektet skal ha en utløsende effekt for realisering av utviklingstiltaket og ordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer for regionale uviklingsmidler. 

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen

Hvilke vilkår stilles?

Tilskuddsordningen skal brukes til tiltak for å fremme næringsutvikling i hele Trøndelag. Prosjekter i områder med distriktsutfordringer vil bli prioritert. Hvis søknaden innvilges vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling. 

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no (se direktelenke til søknadskjema over). Søknaden fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Det søkes om utbetaling i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Det kan søkes om delutbetaling i forhold til påløpte kostnader i prosjektet (kan utgjøre inntil 75% av tilskuddsbeløpet). Det søkes om sluttutbetaling i forhold til påløpte kostnader i prosjektet. For ytterligere informasjon vises det til vilkår satt i tilsagnsbrevet.

Ragnhild Vist
Rådgiver
74 17 52 12 959 78 176
Ole Harris Hanssen
Seniorrådgiver
74 17 52 04 952 62 297
Sist oppdatert 14.02.2024