Tilskuddsmidler landbruk

Regionale tilretteleggingsmidler (RT)

RT-ordningen skal bidra til å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling med basis i landbrukets ressurser. Midlene tildeles fra Jordbruksavtalen, og forvaltes av Trøndelag fylkeskommune.

Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK)

RK-ordningen skal bidra til å styrke rekrutteringen og bidra til kompetanseheving av næringsutøvere for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.