Kulturnæring

Kulturnæring er ulike former for verdiskaping basert på kulturelle produkter eller konsepter. Ulike innganger til verdiskaping gjør kulturnæringen relevant i flere strategier i Trøndelag.

Kulturnæringer representerer et stort potensial for Trøndelag. Det er synliggjort i flere fylkeskommunale strategier og planer, som strategien ”Kultur som levevei” i kulturstrategien Balansekunst, satsingsområdet ”Opplevelsesnæring” i strategi for verdiskaping og temaområdet ”Formidling” i Regional plan for kulturminne.  

Kulturnæringer finnes innenfor flere bransjer, og det er derfor krevende å tilby disse næringene en samlet innsats innenfor ”Kulturnæring” som eget definert fagområde. Kulturnæringsbedrifter står i stor grad ovenfor de samme problemstillingene som andre bedrifter. Men, i tillegg står ofte kulturnæringer innenfor hver enkelt bransje overfor særegne utfordringer. 

Fylkeskommunens arbeid med kulturnæring er tverrfaglig og involverer flere eksterne samarbeidspartnere. Dette har resultert i egne samarbeidsfora, konkrete tiltak i flere av de regionale handlingsprogrammene og ulike prosjekter.

I tillegg til eksisterende satsinger og tilskudd til arrangement og organisasjoner, er ansvar for tilskuddsmidlene til regional bransjeutvikling overført til fylkeskommunen 1.1.2021. Midlene skal støtte opp om de mindre virksomhetene ved å utvikle og styrke bransjestrukturer på regionalt nivå.

· annonse- og reklamevirksomhet · arkitektur · bøker · aviser · blader · design · film · video · foto · spill · musikk · TV og radio · kunstnerisk virksomhet · biblioteker · museer · ivaretakelse av kulturarv og kulturminner

Flere av institusjonene ovenfor vil inngå som en del av samfunnets fellesgoder. Andre er konsepter og produkter innen kultur som retter seg mot et kommersielt marked, og er derfor økonomisk verdiskaping basert på kulturelle produkter.

Sist oppdatert 20.01.2021