Utsmykking av offentlige rom

Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg og anlegg i Trøndelag

1. Formål
Trøndelag fylkeskommune vil at fylkeskommunale bygg skal ha en kunstnerisk utsmykking som beriker og stimulerer det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur.

Kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg og anlegg skal også være med å gi arbeidsoppgaver for kunstnere.

Det er viktig at de videregående skolene utsmykker sine fasiliteter med visuell kunst som gjenspeiler skolenes programområder.

2. Omfang
Ordningen gjelder alle fylkeskommunale bygg, og så langt det er mulig, også bygg der fylkeskommunen er part i et eierfellesskap eller er leietaker.
Til kunstnerisk utsmykking avsettes mellom 1% og 1,5% av total kostnadsramme for nybygg og større rehabiliteringer.

Prosentandelen fastlegges ut fra byggets formål, og kostnadene godkjennes i forbindelse med ordinære godkjenningsprosedyrer for byggets budsjett og finansiering.

Budsjettposten til kunstnerisk utsmykking skal dekke alle kostnader som er forbundet med utsmykkingsarbeidet, også utgifter til kunstnerisk konsulenthjelp.

3. Utsmykkingskomité
For hvert utsmykkingsprosjekt skal det oppnevnes en utsmykkingskomite med representanter fra byggherre, arkitekt for prosjektet og brukere.
Det oppnevnes kunstnerisk konsulent som tiltrer komiteen. Oppnevning må skje i henhold til rutiner for dette fastlagt av KORO (Kunst i offentlige rom) og reglement for offentlige anskaffelser.

4. Registrering og kontroll
Fylkesrådmannen sørger for at all innkjøpt kunst blir registrert og merket og at det blir holdt kontroll med hvor kunstverkene plasseres. Eventuell beholdning av innkjøpt kunst skal magasineres under forsvarlige forhold.

Vedtatt i fylkestinget 27.2.2019- FT sak 9/19
Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

Sist oppdatert 06.09.2019