Privatarkiv

Privatarkiv bidrar til å fortelle vårt samfunns historie. Fylkeskommunen har et koordineringsansvar for privatarkiv i fylket, som utføres av Interkommunalt arkiv (IKA) Trøndelag. Fylkestinget vedtok våren 2021 Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv.

Privatarkiv er samlinger av unikt materiale etter privatpersoner, frivillige organisasjoner eller bedrifter. Materialet kan være skriftlig dokumentasjon på papir eller i digital form, og det kan være film, lyd og foto, i analog eller digital form. Privatarkiv bidrar til å fortelle vårt samfunns historie, sammen med blant annet offentlige arkiv, museum, bibliotek og kulturminner av ulike slag. Forfattere, journalister, privatpersoner, historielag, forskere, forskningsinstitusjoner, forvaltning og museer benytter seg av privatarkiv i sitt arbeid. 

Frivillige i historielag og bygdemuseer har spilt og spiller en viktig rolle i innsamling og bevaring av privatarkivene som er tilgjengelige i dag. Arkivinstitusjoner, museum, forskningsinstitusjoner og enkelte bibliotek samler inn utvalgte privatarkiv, og bidrar til profesjonell registrering, magasinering og formidling av materiale som de har tatt ansvar for.

Riksarkivaren har gitt fylkeskommunene et koordineringsansvar for privatarkiv. I Trøndelag utfører IKA Trøndelag koordineringsoppgavene på vegne av fylkeskommunen, i tillegg til tjenester knyttet til offentlige arkiv. IKA Trøndelag er eid av fylkeskommunen og kommunene, formålet er beskrevet i  selskapsavtalen mellom IKA og eierne fra 2016.

Riksarkivaren er leder for Arkivverket, som er vårt lands øverste arkivmyndighet. Privatarkiv er et kulturpolitisk ansvar, og beskrives og følges opp som det beskrives på Arkivverkets informasjonsside om Arkiver fra privat sektor. Arbeidet med privatarkiv er forankra i Arkivloven.

Fylkestinget i Trøndelag vedtok våren 2021 Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv fra Trøndelag 2021-2025. Planen er et verktøy for IKA Trøndelags koordineringsarbeid, og beskriver overordnede strategier for å sikre at privatarkiv bevares og kan bidra til helhetlig samfunnsdokumentasjon. IKA Trøndelag tilbyr faglig oppdatering og koordinerer samarbeid mellom aktørene som er involvert i privatarkiv i fylket vårt.

Kartleggingen i planen viser at det er få privatarkiv som er bevart fra Trøndelag i forhold til andre fylker. Spesielt er kystkulturen dårlig dokumentert, men også en storby som Trondheim har få privatarkiv bevart med tanke på folketallet. Foreningsarkiv er det ganske mange av, mens bedriftenes virksomhet i liten grad er dokumentert. Privatarkiv fra de siste 30 årene finnes knapt bevart på grunn av overgang fra papir til elektronisk lagring. Bevaringsplanen, som gjelder for perioden 2021-2025, har tiltak for bedring på disse områdene. Det gjelder innsamling av arkiv fra kystmiljø, bedrifter fra Trondheim og digitalt skapte arkiver. Andre områder som skal løftes fram er samiske arkiv, landbruksarkiv og arkiv med tilknytning til kulturminner.

Sist oppdatert 21.03.2023