Søknad om kryssing, framføring og graving i eller langs fylkesveg

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen

Du må søke om tillatelse dersom du skal grave ved eller langs fylkesveg, eller dersom du skal grave for å legge, flytte, reparere eller fjerne rør, kabler og ledninger over, under og langs fylkesveg.

Gå direkte til søknadsskjema

Når skal du søke?

Søknadsplikten dekker Trøndelag fylkeskommunes eiendomsområde og alltid området innenfor tre meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. Ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57 ligger til grunn for søknadsplikten.

 • Du skal grave langs eller ved fylkesveg. Eksempler på slik graving: Etablere avkjørsel, parkeringsplass, bygge støttemur, sette opp/fjerne skap, grunnboring, sette opp skilt.
 • Du skal arbeide med legging, flytting, reparasjon og/eller fjerning av rør, kabel/kabelskap og ledningsanlegg over, under eller langs fylkesveg.

Slik søker du

Trøndelag fylkeskommune benytter seg av digitale skjema. Her vil du måtte logge inn via ID-porten for å kunne søke. Første gangen du logger inn, må du opprette en bruker.

Trøndelag fylkeskommune har følgende skjema: 

 • Endringsmelding
  • Du skal bruke dette skjemaet når du skal gjøre endringer på søknaden eller at du må søke om endringer på et vedtak. Dette kan for eksempel være at tidsrommet for arbeidet strekker seg ut i tid, eller at traseen for utførelsen blir endret. Det kan også være at du skal opplyse hvem som er engasjert som entreprenør eller at du skal endre valgt entreprenør.

 • Ferdigmelding
  • Du skal bruke dette skjemaet når arbeidet er ferdigstilt og du skal rapportere inn til fylkeskommunen. Dette skjemaet, sammen med innmålinger av installasjoner, er utgangspunktet for starten av reklamasjonstiden. Byggherre er ansvarlig for at ferdigmeldingsskjemaet blir levert.

For å kunne sende inn søknad som utførende entreprenør, er du nødt til å legge ved søknaden en fullmakt fra din byggherre. Da skal det brukes malen du finner her.

Saksbehandlingsgebyr 

Trøndelag fylkeskommune innfører gebyrer fra og med 1. januar 2023. Dette gjelder for søknadsbehandling av søknader som blir sendt i henhold til §32 i vegloven som omhandler det å legge og flytte ledninger m.m. 

Innføringen av gebyr er hjemlet i §18 «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg». Gebyrene er utarbeidet i samsvar med selvkostprinsippet, og reguleres 1. januar hvert år i henhold til selvkostregnskap.  

Trøndelag fylkeskommune vedtok i fylkestinget 20. oktober 2022 en forskrift for fastsetting av gebyr for denne type søknadsbehandling.  

Gebyrsatsene varierer ut fra oppdragets omfang. Her er oversikten:  

 • Enkel sak: 1500 kr
  Søknad som etter sin art, omfang og kompleksitet normalt gir en søknadsbehandlingstid innenfor maksimalt 2 timer. 
 • Stor sak: 4000 kr
  En omfattende søknad som krever mer saksbehandling.  
 • Stor endring: 2000 kr
  Endring på innvilget søknad som etter sin art, omfang og kompleksitet normalt gir en behandlingstid på minimum 2 timer eller mer. 
 • Liten endring: 1000 kr
  Endring på innvilget søknad som krever mindre saksbehandling enn en stor endring.
 • Forhåndsbefaring: 2000 kr 
  Forhåndsbefaring i en sak. Som en del av forhåndsbefaringen gjøres det vurderinger av trasé før selve søknaden sendes inn.  

Krav til dokumentasjon

Ved utført arbeid langs fylkesveg som gjelder kryssing, framføring eller graving, så krever fylkeskommunen dokumentasjon tilbake. Her vil du finne hvilke krav fylkeskommunen stiller til den ulike dokumentasjonen.

Ved tillatelse til graving og framføring av kabler, rør og øvrige installasjoner langs eller under veggrunn, forpliktes ledningseier/entreprenør til å dokumentere alle nye, endrede og fjernede objekter til oppdatering av Nasjonal vegdatabank (NVDB) og kart (FKB). 

Alle objekter skal måles inn og stedfestes etter gjeldende SOSI-standarder. Fjernede objekter skal også meldes inn samtidig. 

Innmålte data lastes opp i Statens Vegvesen sin datafangstløsning for registrering i NVDB. Tilgang til løsningen gis samtidig med tillatelse til graving /framføring. Ved første gangs henvisning vil det genereres en epost fra Statens vegvesen for opprettelse av bruker. 

Trøndelag fylkeskommune stiller krav til innhold, kvalitet og format på dokumentasjonen som skal leveres. Infrastruktur som graves ned skal måles inn på åpen grøft. SOSI-formatet skal benyttes, og koordinatsystem, vertikal-datum og datafangstdato skal angis. Kvalitet på stedfestingen skal alltid angis i SOSI-fila med anvendt datafangstmetode, nøyaktighet, synbarhet, datafangstmetode for høyde og nøyaktighet for høyde. Nøyaktighet oppgis i cm, og synbarhet settes som standard til 0. 

For et objekt som er fullt ut synlig, og satelittmålt med en nøyaktighet på 10 cm for både posisjon og høyde blir kvalitetsdata altså: 

..KVALITET 
…DATAFANGSTMETODE sat 
…NØYAKTIGHET 10 
…SYNBARHET 0 
…DATAFANGSTMETODEHØYDE sat 
…H-NØYAKTIGHET 10  

For mer informasjon om kvalitetsparametre se «Veiledningsdokument» fra Statens vegvesen. 

Påkrevde egenskaper skal angis for alle objekter, men for objekttypene kabel, trekkerør/kanal, trekkekum og rørledning er dette i KFG-sammenheng begrenset til følgende: 

 • Kabel_92: Objekttype, Bruksområde, Framføringsveg, Eier og Eier, navn. 
 • Trekkerør/kanal_852: Type, Materiale, Diameter/bredde/høyde, Eier og Eier, navn. 
 • Trekkekum_853: Kumform, Diameter/bredde/høyde, Eier og Eier, navn. 
 • Rørledning_77: Bruksområde, Materialtype, Diameter, Eier og Eier, navn. 

For øvrige berørte objekter stilles krav i tråd med «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB». For avklaringer, ta kontakt med saksbehandler. 

Eksempel på SOSI-fil for Kabel_92:

Eksempel på SOSI-fil. Tall i tabell
Eksempel på SOSI-fil for kabel_92

 

 

Ved utført arbeidet langs fylkesveg skal byggherre etter ledningsforskriften §12 melde tilbake til vegmyndigheten at arbeidet er avsluttet. Det skal sendes inn et Ferdigmeldingsskjema for å melde arbeidet som avsluttet.

I ferdigmeldingskjemaet skal det legges ved bildedokumentasjon som viser hva, hvordan og hvor arbeidet er utført. Mer beskrivelse finnes i dokumentet "krav til bildedokumentasjon i ferdigmelding"

 

Etter du har søkt

Behandlingstiden på søknader følger forvaltningslovens frister, og ved behandlingstid lengre enn tre uker sender vi ut et midlertidig svar.

Fylkeskommunen er klageinstans dersom du ønsker å klage på et vedtak. Her er klagefristen tre uker fra mottatt vedtak.

Selv om du får tillatelse, kan du ikke begynne arbeide før du også har fått arbeidsvarslingsplan godkjent av Statens vegvesen. Du kan lese mer om dette her.

Ved ledningsbrudd

Når det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at du varsler Vegtrafikksentralen (telefon 175) muntlig. Du må likevel fylle ut søknad så snart som mulig. Krav til arbeidsvarsling gjelder, og du må sende inn søknad om det senest neste virkedag.

Kontaktperson: 

Sist oppdatert 22.11.2022