Søknader og selvbetjening

Brannberedskap i tunnel

Her kan du søke om bidrag til brannberedskap i tunnel.

Gjennomføringsavtale og teknisk plangodkjenning

For alle tiltak på eller langs fylkesvegområder skal det tegnes en gjennomføringsavtale før igangsetting.

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs vegen må du søke om tillatelse til det.

Søknad om reklame langs veg

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesveg.

Søknad om kryssing, framføring og graving i eller langs fylkesveg

Du må søke om tillatelse dersom du skal grave ved eller langs fylkesveg, eller dersom du skal grave for å legge, flytte, reparere eller fjerne rør, kabler og ledninger over, under og langs fylkesveg.

Arbeidsvarsling

Søknad om arbeidsvarsling på riks- og/eller fylkesveg.

Dispensasjon for spesialtransport

Søknad om dispensasjon for spesialtransport skal sendes elektronisk via nettjenesten VegSak.

Søknad om å arrangere sykkelritt

For å kunne arrangere sykkelritt på veg må arrangør av sykkelrittet få tillatelse fra Statens vegvesen.

Fartsgrense

Trøndelag fylkeskommune er vegeier og utfører all forberedende saksbehandling på søknader om fartsreduksjon. Det er Statens vegvesen som fatter endelig vedtak på fylkesveg

Fravik fra krav i vegnormal

Fravik identifiseres i planleggingsprosessen før oppstart av bygging, ombygging eller oppgradering av veg eller deler av veg.

Selvbetjening ledningsdata

Denne siden er for deg som ønsker opplysninger om hvilke ledninger Trøndelag fylkeskommune har registrert langs vegene sine.

Nabovarsel

Skal du bygge, rive eller endre? Da må du som hovedregel varsle naboer.