Fartsgrense

Trøndelag fylkeskommune er vegeier og utfører all forberedende saksbehandling på søknader om endring av fartsgrenser. Vi vurderer søknaden etter Statens vegvesen sine retningslinjer for fastsetting av fartsgrenser, Fartsgrensekriterier 2022. Det er Statens vegvesen som fatter endelig vedtak på fylkesveg.

Hvordan bestemmes fartsgrensene på fylkesveg?

Søknader om endring av fartsgrense på fylkesveg skal sendes til Trøndelag fylkeskommune. Vi vurderer søknaden og hvis vi mener fartsgrensen ikke bør endres, sender vi avslag til innsender og kopi til Statens vegvesen.

Søk om endring av fartsgrense

Vurderer vi at fartsgrensen bør endres, sender vi vår vurdering til Statens vegvesen. Dette gjør vi fordi Statens vegvesen er skiltmyndighet, noe som betyr at det er de som har myndighet til å vedta fartsgrensene på fylkesveg. Statens vegvesen vurdere forslaget til fartsgrenseendring etter de samme kriteriene som vi bruker, nemligFartsgrensekriterier 2022

Dersom det er enighet om fartsgrenseendring er prosessen videre at saken sendes på høring til politi og kommune. Dersom det ikke kommer sterke innvendinger, vil Statens vegvesen fatte et endelig vedtak og fartsgrensen kan endres på vegen. Dette er det fylkeskommunen som gjennomfører.

Bruk av generelle fartsgrenser

De generelle fartsgrensene i Norge er:

  • 50 km/t i byer og tettsteder
  • 80 km/t utenfor tettbygde strøk

Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser, og gjør at vi kan begrense skiltmengden langs vegene.

Du kan lese om generelle fartsgrenser i vegtrafikkloven § 6 Fartsregler.

 

Kontaktperson:

 

Sist oppdatert 31.08.2023