Gjennomføringsavtale og teknisk plangodkjenning

For alle tiltak på eller langs fylkesvegområder skal det tegnes en gjennomføringsavtale før igangsetting. Gjennomføringsavtale gjøres etter at Trøndelag fylkeskommune har kontrollert og godkjent tekniske tegninger i henhold til håndbok R700.

Når skal du søke 

Når du planlegger å utføre arbeid på eller langs fylkesvegområder, gjelder følgende: 

 • Trøndelag fylkeskommune skal kontrollere og godkjenne de tekniske tegningene 
 • Det skal skrives en gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver og fylkeskommunen 

Søknad om Teknisk plangodkjenning skal sikre at fylkeskommunale anlegg får riktig funksjon, innhold og kvalitet. Godkjente tekniske planer er en forutsetning for å få underskrevet gjennomføringsavtale.  

En gjennomføringsavtale er en avtale mellom tiltakshaver og fylkeskommunen. Avtalen fungerer som en godkjenning fra vegeier sin side på det tekniske tegningsgrunnlaget. Tiltakshaver eller ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjekteringen, og at denne kvalitetssikres og dokumenteres. En godkjenning erstatter ikke tiltakshaver eller prosjekterende sin plikt til kvalitetssikring.   

Hvordan søker du 

Fylkeskommunen benytter et digitalt skjema for teknisk plangodkjenning. Dette finnes her  
Behandlingstid på selve søknaden vil være avhengig av kompleksitet og omfang på tiltaket. 

For å oppnå en best mulig behandlingsprosess er det viktig at det er informert riktig i søknaden, at tegningsgrunnlaget er utformet etter krav og at alle relevante vedlegg er med. Søknaden vil ikke bli behandlet før det er levert riktig dokumentasjon. 

Hva skal en søknad inneholde 

Det er søker sitt ansvar at grunnlaget i søknaden er komplett og at tegninger er utformet etter den standarden som kreves.  

Generelt skal en søknad om teknisk plangodkjenning inneholde følgende grunnlag: 

Tegninger som skal leveres: 

 • A – Tegningsliste B – Oversikt – Plan og profil – Det skal fremheves hvor fylkesveg blir berørt
 • C – Primærveg – plan og profil
 • F Normalprofiler og overbygning 

 Tegninger som skal leveres ved behov: 

 • D Sekundærveg 
 • E – Vegkryss og avkjørsel 
 • G – Drenering og vannbehandling 
 • H – VA-ledninger 
 • I – Kabler og linjer 
 • J – Byggetekniske detaljer 
 • K – Konstruksjoner 
 • L – Skilt og oppmerking 
 • M – Signalanlegg 
 • N Belysning 
 • O – Formgiving 
 • T Visuell presentasjon 
 • U – Tverrprofiler 
 • Y - Faseplaner 

Statens vegvesens håndbok R700 for tegningsgrunnlag skal følges. Skilt- og oppmerkingsplan skal utformes iht. håndbok R700, men skiltlisten skal suppleres med fundament og stolpeoppsett og monteringshøyde som vist i denne tabellen. Alt av tekst og skiltsymboler skal være lesbart i A3-format.

Det understrekes at teknisk plangodkjenning gjøres med bakgrunn i gjeldende vegnormaler. Dersom det er gjort fravik i forbindelse med reguleringsplanen må godkjente fravik vedlegges.

Dersom det oppdages nye avvik i forhold til vegnormalene, må det søkes om fravik og godkjent fravik må foreligge før godkjenning av teknisk underlag kan gjøres. Det søkes om fravik her. 

Fylkeskommunen er fraviksmyndighet for fylkeskommunal veg for følgende normaler: N100, N101, N200. N500, N601. 

Dersom det er behov for å gjøre dispensasjon fra reguleringsplan skal planmyndighet (kommunen) innhente uttalelse fra fylkeskommunen før vedtak fattes. Vårt kontaktpunkt i denne prosessen er Planavdelingen i fylkeskommunen ved Seksjon kommunal. 

Viktig informasjon for veien videre 

Trøndelag fylkeskommune har månedlig interne fagmøter for teknisk plangodkjenning. Når innsendt materiale er i henhold til krav, vil saken bli behandlet i det interne fagmøte. 

Innsender vil bli kontaktet av saksbehandler i fylkeskommunen dersom noe skulle mangle i søknaden. 

Trøndelag fylkeskommunen vil ta kontakt for utarbeidelse av objektliste for leveranse av ferdigvegsdata til NVDB. 

Når det tekniske materiale er godkjent av Trøndelag fylkeskommune, kan gjennomføringsavtale fylles ut, signeres og oversendes med de godkjente tegninger vedlagt. 

Underskrift av avtale fra begge parter fungerer som en formell godkjenning av de tekniske tegningene. 

Fylkeskommunen har ansvar for å sende sak videre til skiltmyndigheten for vedtak på ev. skilt- og oppmerkingsplan. 

Når en gjennomføringsavtale er underskrevet, kan tiltaket søke om kryssing, framføring og gravetillatelse.

Når tiltaket har gjennomføringsavtale og gravetillatelse fra fylkeskommunen, kan det søkes om arbeidsvarsling hos skiltmyndigheten, Statens vegvesen. 

Når tiltaket er ferdig bygget skal det foretas overtakelse til fylkeskommunen med tilhørende protokoll. 
Etter overtakelsesprotokoll kan det forespørres om justeringsavtale på mva. Dette må gjøres innen gitt frist i henhold til lovverket. Det vil være ønskelig at byggherre gir melding om ønske om justeringsavtale allerede ved starten på denne prosessen. 

Søk her 

Sist oppdatert 19.07.2023