Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

En avkjørsel er der hvor en privat eiendom kobles til en offentlig vei for biler eller fotgjengere.

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen dersom:

•            du skal etablere ny avkjørsel.

•            du skal flytte eller endre utforming på eksisterende avkjørsel.

•            du ønsker endret eller utvidet bruk av avkjørsel (f.eks. ved en bruksendring).

Dersom eiendommen din ligger innenfor en reguleringsplan, og du ønsker en avkjørsel som er i strid med innregulert avkjørsel, kreves det dispensasjon fra planen. Da må søknaden sendes til byggesakskontoret i din kommune. Fylkeskommunen vil uttale seg til avkjørselen dersom kommunen velger å sende saken på høring til berørte parter.

Hvis det ikke finnes en reguleringsplan for området, eller hvis reguleringsplanen ikke omfatter avkjørsel, trenger du kun å søke om avkjørselstillatelse fra fylkeskommunen.

Vi gjør også oppmerksom på at formålet det søkes om avkjørsel til, må være i tråd med formålet som er avsatt i gjeldende plan, enten i reguleringsplan eller i kommuneplanens arealdel. Dersom du søker om avkjørsel til et tiltak som er i strid med overordnet plan, må det innvilges dispensasjon fra arealformålet før du kan søke om avkjørsel hos fylkeskommunen. Dette gjelder for eksempel hvis du søker om avkjørsel til en bolig på et areal som er regulert til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Tillatelsen fra kommunen skal legges ved søknaden. Ta kontakt med kommunen din ved spørsmål knyttet til reguleringsplan og kommuneplanens arealdel.

Fylkeskommunen legger stor vekt på trafikksikkerhet og på hvordan fremkommeligheten påvirkes når vi vurderer avkjørsler. Vi vurderer også fylkesvegens regionale betydning. På veger med stor regional betydning har fylkeskommunen en streng holdning til utvidet bruk og etablering av nye avkjørsler. På øvrige veger er reglene mindre strenge. Før du søker, bør du sjekke hva som gjelder for den veien du ønsker avkjørsel fra.

Her finner du kart som viser funksjonsklasser for fylkesvegnettet i Trøndelag.
Her kan du søke om avkjørsel (Statens vegvesen)
Her finner du kriterier til holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser i ulike funksjonsklasser.

I de noen tilfeller vil det være nødvendig med en gravetillatelse for å utføre tiltaket. Fylkeskommunen vurderer dette samtidig med avkjørselssøknaden, og vilkår for utførelse vil komme frem i tillatelsen.

Sist oppdatert 29.05.2024