Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen

Planområde Trøastrømmen og Kvernøystrømmen. Kart
Planområdet er vist med svart stipla linje. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av to nye bruer på fv. 6466.

Etter avtale med Frøya kommune, og iht. plan- og plan- og bygningsloven §§3-7 og 12-10, legges detaljreguleringsplanen for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen nå ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget består av følgende dokumenter:  

Frist for å komme med merknader er 28. august 2023. 

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag Fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med kommentarer til Frøya kommune for politisk behandling. 

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag Fylkeskommune ved: 

Astrid Hanssen tlf. 93691008, 
 
eller 
Ane Marte Olimb tlf. 99358311,