Rettigheter og plikter

Lære-/opplæringskontrakt

Når du får tilbud om en læreplass skal du inngå en lære-/opplæringskontrakt mellom deg og bedriften for læretida. Lærlinger inngår lærekontrakt, mens lærekandidater og praksisbrevkandidater inngår opplæringskontrakt. Både bedrift og lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat må underskrive kontrakten. Som lærling/lærekandidat praksisbrevkandidater gjelder de samme lovene og reglene for deg som for alle andre arbeidstakere

Les mer om lære-/opplæringskontrakt hos Utdanningsdirektoratet.

Les om arbeidsmiljøloven på Lovdata.

Les om ferieloven på Lovdata.

Arbeidstilsynets informasjon.

I tillegg til lære-/opplæringskontrakten må du og bedriften du er lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat hos også inngå en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er en avtale om lønn og arbeidsforhold mellom deg og bedriften. Arbeidsavtalen skal gjelde like lenge som lærekontrakten. Om du fortsetter i bedriften etter at læretiden er over må dere lage en ny arbeidsavtale. Fylkeskommunen kan ikke kreve innsyn i arbeidsavtalen, men har krav på en bekreftelse på at det er inngått avtale.

Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale, er det utarbeidet egne lønnssatser for lærlinger. Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale kan lønn variere fra bedrift til bedrift. For lærekandidater og praksisbrevkandidater er det ikke alltid utarbeidet egne tariffavtaler. Lønn kan du derfor måtte avtale lokalt og den skal gjenspeile din verdiskapning i bedriften. I bedrifter der det foreligger egne tariffavtaler for lærekandidater skal disse følges. For de fleste fag utgjør læretiden to år, der første året er opplæring og siste året verdiskapning. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsperioden av læretiden, men mange bedrifter velger å fordele lønnen for praksisen over begge årene. På denne måten får du utbetalt lønn under hele tiden du er lærling/lærekandidat.

Eksempler/modell på hvordan lønn kan fordeles
 • 1. halvår: 30 % av fagarbeiderlønn
 • 2. halvår: 40 % av fagarbeiderlønn
 • 3. halvår: 50 % av fagarbeiderlønn
 • 4. halvår: 80 % av fagarbeiderlønn

Er du lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat, kan du søke om både stipend og lån fra Lånekassen i læretiden. Du kan få støtte i 11 måneder per skoleår. Mer informasjon om stipend og lån finner hos Lånekassen.

https://www.lanekassen.no/

Lærlinger/lærekandidater har ikke rett på gratis skyss til arbeidssted, men får rabatt på periodekort på linje med studenter. 

Se her for skoleskyss

Les om digitalt bevis for elever, lærlinger og lærekandidater

Bedriftens oppfølging av lærlingen

Faglig leder og instruktør er lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal de sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. På Utdanningsdirektoratet sine nettside kan du se eksempler på hvordan bedriftene kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Les mer på udir.no.

Heving av lære- eller opplæringskontrakt

En lærekontrakt/opplæringskontrakt kan bli hevet dersom:

 • En av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet.
 • Lærlingen/lærekandidaten/lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet.
 • Lærlingen/lærekandidaten meddeler skriftlig at det vil være en urimelig ulempe for han eller henne å fortsette ut kontraktstiden

Heving ved enighet

Dersom begge parter er enige om å avslutte læreforholdet, sender dere en melding om heving av lære-/opplæringskontrakt til Trøndelag fylkeskommune.

Heving ved uenighet

Parten som ønsker å heve lærekontrakten må ta kontakt med fylkeskommunen ved Avdeling for utdanning. Kontakt saksbehandler i faget. Avdeling for utdanning vil prøve å få til en løsning for å unngå å heve kontrakten.

Etter at kontrakten er hevet

 • Avdeling for utdanning er ansvarlig for å lage kompetansebevis til lærlingen/lærekandidaten, og sende brev til lærling og lærebedrift om at kontrakten er hevet.
 • Bedriften er ansvarlig for å skrive en oversikt over hvilke kompetansemål lærlingen/lærekandidaten har fått opplæring i, disse får lærlingen/lærekandidaten.
 • Lærlingen/lærekandidaten med ungdomsrett er ansvarlig for å ta kontakt med oppfølgingstjenesten ved skolen eleven gikk på før læreforholdet startet.

Lærekandidater som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett til spesialundervisning.

Det kan søkes om særskilt tilrettelegging ved fag, svenne-, eller kompetanseprøver.
Søknadsskjema finner du her.

Hvis du ikke består fag- og svenneprøven første gang, vil prøvenemnda gi deg en skriftlig informasjon om hvordan de vurderte prøven din. 
Som lærling har du mulighet til å ta fag- og svenneprøven på nytt kostnadsfritt. 

Klagemulighet:  

Du kan klage på resultatet av fag- og svenneprøven dersom du får karakteren “ikke bestått”. Fristen for å klage på vedtak om vurdering av prøven er tre uker fra det tidspunktet du har fått melding om karakteren.Klagen skal sendes skriftlig til Trøndelag Fylkeskommune. 

Klagegrunnlag:  

Hvis du skal sende klage har du to grunnlag å klage på. Formelle feil eller ikke-faglige feil eller den faglige vurderingen. I klagen må du forklare hva du klager på og hvorfor du ønsker å klage på dette.Det er klagenemnda som behandler klagen din.Du skal få svar på innsendt klage ganske raskt, selv om selve saksbehandlingstiden kan ta lengre tid. Du vil få et foreløpig svar på når du kan forvente å få et vedtak i klagesaken. 

Klager du på formelle eller ikke-faglige feil kan nemda: 

 • Oppheve eller nullstille den opprinnelige prøven 
 • Avvise klagen 

Klager du på faglig vurdering av prøven kan nemda: 

 • Omgjøre karakteren fra ikke-bestått til bestått 
 • Oppheve resultatet og la deg ta fag- og svenneprøven på nytt 
 • Avvise klagen 

Klage skal sendes inn skriftlig til Trøndelag fylkeskommune. 
Kontakt oss

  

 

Sist oppdatert 02.08.2022