Lærlingerådet i Trøndelag

 
Fylkestinget i Trøndelag vedtok 28.2.2018 å opprette et eget råd for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker.
 • Sikre lærlinger påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker som angår dem.
 • Være et talerør for lærlinger og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning.
 • Stimulere til økt samfunnsengasjement blant ungdom generelt og lærlinger spesielt.
 • Bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø.

Hvem kan bli medlem?

Arbeidstakerorganisasjonene LO og YS oppnevner medlemmer til rådet. LO oppnevner åtte medlemmer og YS to, for 2 år om gangen. Elevorganisasjon og Ungdommens fylkesutvalg oppnevner ett medlem hver med personlig vara. Fylkestinget har valgt to av sine medlemmer med personlig vara.

Arbeidsoppgaver og møter i Lærlingerådet

Lærlingerådet skal være en stemme i viktig saker som angår lærlinger i Trøndelag. Medlemmene møtes 8-10 ganger i året, og møtene er i hovedsak lagt utenom ordinær arbeidstid. Et av medlemmene i rådet er valgt som representant for rådet til Yrkesopplæringsnemnda.

For møtene i rådet betales det en møtegodtgjørelse, eventuelle reisekostnader blir også dekket. Fylkeskommunen dekker tapt arbeidsfortjeneste om medlemmer må ta fri fra jobb for å delta. Det å være medlem i Lærlingerådet er et offentlig verv hvor lærlingene har krav på permisjon for å kunne delta.

 • Lærlingerådet skal påvirke samfunnets holdning til yrkesfag, slik at elever på YF, lærlinger/lærekandidater er stolte av sitt valg og fag.

 • Lærlinger bør få flere muligheter for medvirkning i opplæringskontor, fylkeskommunalt og nasjonalt, slik at vi får større gjennomslag i viktige lærlingsaker.

 • Lærlingerådet vil jobbe for høyere likestillingsgrad, gjennom lik tilgang til opplæring og praktisk tilretteleggelse for alle og bedre kjønnsbalanse blant lærere på yrkesfagene.

 • Lærlingerådet ønsker en bedre kvalitet gjennom hele opplæringsløpet, med felles retningslinjer for opplæringskontorenes arbeid og bedre sammenheng mellom skole og bedrift med oppfølging gjennom hele opplæringstiden.

 • Lærlingerådet vil å arbeide for at alle kan fullføre læreløpet de starter på.

 • Lærlingerådet vil påvirke opplæringen slik at elever i videregående opplæring får yrkesrettet praksis og teori som er relevant i forhold til fremtidig arbeidsliv.

 • Lærlingerådet ønsker en forsterket satsning på å øke kompetanse blant faglige ledere, og veiledere/instruktører i bedrifter. Lærlingerådet vil også ha videre utdanning og kursing av lærere og instruktører med obligatorisk hospitering i bedrift.

 • Lærlingerådet mener ungdomstrinnet burde ha et større fokus på yrkesrelaterte fag, slik at elevene får et realistisk og positivt syn på yrkesfag og mulighetene det gir. Dette burde gjøres gjennom krav til kompetanse blant rådgivere, karriereveiledere, og lærere i utdanningsvalg. Det burde også innføres arbeidslivsfag for alle, og økt informasjon og holdningspåvirkning for foreldre.

Lærlingerådet i Trøndelag arrangerer lærlingekonferanse for alle lærlinger i Trøndelag.

Ved denne konferansen møtes lærlingene på tvers av fylket og fag. De skal arbeide for å utvikle yrkesfaglig utdanning ved å drøfte saker som lærlingerådet skal arbeide med, for politisk og fylkeskommunal behandling. Dette vil være saker som berører opplæring i grunnskole, videregående skole, bedrifter og opplæringskontor.

 
 

Klikk her for mer info om lærlingeordningen.

Sist oppdatert 21.10.2021