User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet skal ivareta elevers og lærlingers rettigheter og plikter, til å gi råd, støtte og veiledning til elever og lærlinger, som informerer og søker å skape refleksjon og interesse i skolen omkring medvirkning og demokrati, som skolerer elevråd, holder kurs, info./tema møter, som jobber for at flest mulig skal fullføre den videregående opplæring på skole og i bedrift. Som elev og lærling i videregående opplæring har du mange rettigheter og plikter. “Krev din rett og gjør din plikt”! Har du spørsmål om opplæringen din på skole eller i bedrift, om rettigheter, plikter, medvirkning, underveisvurdering m.m.? Ta kontakt med ombudet.

Elev

Det er ca.16500 elever med ungdomsrett fordelt på 32 skoler i Trøndelag, i tillegg kommer de private skolene.

Lærling

I Trøndelag fylkeskommune er det ca 4500 lærlinger/lærekandidater. Som lærling går du fra å være skoleelev til å bli midlertidig ansatt i en lærebedrift.

Hvem er elev- og lærlingombudet

Trøndelag fylkeskommune har to elev- og lærlingombud.

Aktiviteter og fokus

Elev- og lærlingombudet har lagt opp til tre ulike aktiviteter høsten- 19.

Sosiale medier

Elev- og lærlingombudet bruker Facebook som en opplysnings- og informasjonskanal.

Personvern

Elev- og lærlingombudet har taushetsplikt. Ønsker du å være anonym, er det også helt greit.

Elev- og lærlingeombudene i Norge

Elev- og lærlingombudene er fylkeskommunale ombud som er etablert etter politiske vedtak i de respektive fylkesting.