Nyttige lenker

Ombudstjenesten, lovverk og andre hjelpetjenester.

Lover og rettigheter i videregående opplæring:

Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven

Mere informasjon for deg som er elev

Mere informasjon for deg som er lærling/ lærekandidat 

Trygge og inkluderende læringsmiljø er en rettighet for ALLE:

I skolen:

Du har rett til et trygt og godt skole- og læringsmiljø. Opplæringsloven forteller deg hva det innebærer. Kapittel 9A tar for seg skolemiljøet.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Hva skal skolen skal gjøre hvis du ikke har det trygt og godt?  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/

I lærebedriften:

Du har rett til en trygg og inkluderende opplæring i lærebedriften, og både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven beskytter dine rettigheter. Kapittel 5 i Opplæringsloven beskriver blant annet retten til en jevnlig samtale med veileder, der både det sosiale og faglige er tema:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5-1#shareModal

Arbeidsmiljølovens § 4 omhandler dine rettigheter til et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#shareModal

Hva skal lærebedriften gjøre for å sikre en god og trygg opplæring:

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for dette som er nyttig for deg å kjenne til: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-larlinger/

 

 

 

Sist oppdatert 07.07.2022