Elev

Det er ca.16500 elever med ungdomsrett fordelt på 32 skoler i Trøndelag, i tillegg kommer de private skolene. Ombudet møter elevene på Vg1 samt alle elevrådene, når de er på sine årlige skolebesøk. Ellers møter ombudet enkeltelever, klasser og grupper av elever som ønsker hjelp og/eller bistand, søker råd, veiledning og informasjon. Ombudet driver også opplæring og forebyggingsarbeid innenfor skolemiljø og mobbing.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse trivsel og læring» (§ 9A i Opplæringsloven). Dette er en rettighet du som elev har. Hvis du derimot ikke har det bra på skolen, føler deg ensom og alene, blir utsatt for stygge kommentarer og negativt kroppsspråk, blir utestengt, latterliggjort eller mobbet ,- ta kontakt med elev- og lærlingombudet. Det er din opplevelse som gjelder og de voksne har en plikt til å hjelpe.

Hva gjør du?

- Snakk med foreldre/foresatte, kontaktlærer, avdelingsleder, helsesøster, fastlege eller andre du er trygg på. Fortell!

- Ta kontakt med elev- og lærlingombudet hvis du føler du ikke blir hørt eller tatt på alvor, du ikke tør fortelle andre om det, eller du ønsker råd og veiledning.

- Du kan melde saken til Fylkesmannen hvis det har gått mer enn en uke siden du varslet skolen, men du ikke er fornøyd med skolens oppfølging og håndtering av saken. Fylkesmannen vil se på hva skolen har gjort og hvordan, og de kan bestemme hva skolen må gjøre videre.

 

Hva gjør skolen?

- Tar deg som elev på alvor! Det er din opplevelse av hvordan du har det som betyr noe.

- Skolen har plikt til å hjelpe elevene.

- Det du som elev forteller, skal varsles til rektor. Hvis det er en voksen som har krenket deg, skal rektor varsle skoleeier.

- Skolen undersøke saken

- Skolen informerer deg underveis om hva, hvordan, hvem og når ting planlegges, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som har ansvaret og når tiltakene skal evalueres..

Denne aktivitetsplanen kan endres flere ganger avhengig av hva som fungerer eller ikke, nye tiltak kan settes inn. Som elev kan du uttale deg om effekten av tiltakene, samt bidra med utforming av planen

Du har krav på at undervisningen skal passe til deg. Fortell læreren hvordan du lærer best. Det finnes ulike undervisningsmetoder og måter å lære bort på, samt lære av. Bruk elevsamtalen til å snakke med læreren om hvordan du lærer, hva som skal til for å lære best, hva du tenker er dine styrker og tillatte svakheter. Bruk eksempler på hva som har fungert, hvordan og hvorfor.  

Si ifra når det er noe du ikke forstår, noe som ikke er ok for deg eller andre i klassen. 

Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev; opplæringsloven § 1-3 første ledd 

 

Du skal ikke betale for lærebøker eller skoleturer. Skoletur med overnatting skal være gratis for deg som elev. Mat må du regne med å betale for.  

Gratisprinsippet: Opplæringsloven § 3-1 niende leddUtdanningsdirektoratets nettsider  

 

Ang. lærere : 

Hvis dere har en lærer som ikke gjør jobben sin, ta opp saken. Ta med deg tillitseleven og ta en prat med læreren? Det er bedre for læreren å få høre hva det gjelder direkte fra dere. Da har læreren også muligheten til å forbedre seg.  

Hvis dette ikke hjelper, bør dere ta det opp med avdelingsleder eller rektor. I alvorlige tilfeller bør dere skrive brev til rektor og få med så mange som mulig av elevene og foreldrene i klassen. 

 

Hva gjør rektor når han får inn en klage på en lærer?  

Rektor snakker med både elevene og læreren. Rektor har ikke lov til å si til elevene hva han/hun gjør med læreren etter dette. Det er fordi personalsaker er under rektors taushetsplikt.  

 

Alt fravær kommer på vitnemålet. Du kan hvert år få slettet 10 dagers fravær. Da må du ha dokumentasjon på gyldig fravær.

Sykefravær slettes fra vitnemålet fra og med sykedag nr. 4. Hvis du har vært mye borte, kan du legge ved papir på hvorfor du har vært borte sammen med vitnemålet. 

For å få standpunktkarakter, må du ha under 10 % udokumentert fravær i hvert fag for hele året. Dokumentasjon på gyldig fravær teller ikke på fraværsgrensa.  

Her er gyldige grunner til å være borte fra undervisningen: 

Religiøs høytid  

Religiøse høytider innen andre trossamfunn enn den norske kirke. Du kan trekke fra maksimalt to dager.   

Dokumentasjon: Erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet  

Helsegrunner  

Sykdom 
Legetime 
Tannlegetime 
Psykologtime/BUP 
Fysioterapitime 
Time hos skolehelsetjenesten 

Dokumentasjon: Erklæring fra lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut etc. Det er ikke nok med melding fra foreldre ved sykefravær. 

Hvis du er kronisk syk, kan du bruke en generell legeerklæring i kombinasjon med melding fra foreldre eller deg selv hvis du er over 18 år. 

Velferdsgrunner  

Sykt barn 
Begravelse 
Dåp 
Bryllup 

Dokumentasjon: Melding fra foreldre eller deg selv hvis du er over 18 år. 

Arbeid som tillitsvalgt, politiker eller hjelpearbeider  

Arbeid som tillitsvalgt i en fagforening 

Arbeid i et ungdomsparti, ungdomsråd, ungdomshøring 

Arbeid for Elevorganisasjonen eller en frivillig organisasjon 

Dokumentasjon: Dokumentasjon fra organisasjonen 

 

Idretts- eller kulturarrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå: 

Deltakelse i NM, EM, VM, og andre internasjonale mesterskap 
Kulturelle arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå 

Dokumentasjon: Bekreftelse fra arrangementskomiteen på at du har deltatt. 

I forskrift til opplæringsloven § 3-3 finner du regelen om fraværsgrensen. 

I forskrift til opplæringsloven § 3-47 finner du regler for hva som kommer på vitnemålet

KARAKTERER

Gjennom skoleåret skal du få tilbakemeldinger som hjelper deg å lære. Karakterene du får, skal vise hvor godt du har nådd målene i faget. Du har klagerett på alle karakterer som kommer på vitnemålet. 

Læreren skal også gi deg tilbakemeldinger slik at du får vite hva du kan og hva du trenger å lære mer om. Du skal også få vite hva som er viktig når læreren setter karakter.

Læreren har ikke lov å trekke inn fravær, orden, oppførsel eller forutsetningene dine, når han eller hun setter karakter i et fag. 

 

KLAGE

Karakteren kan gå opp, bli stående eller gå ned når du klager. 

  1. Du har 10 dagers klagefrist på standpunkt og eksamenskarakterer.  
  2. Be om begrunnelse hvis du lurer på om du skal klage
  3. Fyll ut riktig klageskjema og send det til skolen.  

 

 

Elevrådet har fått sin rolle fra Stortinget gjennom opplæringsloven § 11-6

https://www.elevråd.no/ Her kan elever og elevrådskontakter finne informasjon og veiledning knyttet til deltakelse i elevdemokratiet.

Sist oppdatert 12.05.2020