Lærling og lærekandidat

Lærebedriften skal legge til rette for tilpasset opplæring, og et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Du har også plikter som er viktig å kjenne til.

Overgangen fra skole til arbeidsliv er stor. Når du går fra å være elev til arbeidstaker, som lærling eller lærekandidat, kan det fort dukke opp spørsmål og problemstillinger som gjør deg usikker. Kanskje er det første gang du er i betalt jobb?
Vær trygg på at vi er her for å hjelpe deg om du lurer på noe. Vi er ombud for alle lærlinger og lærekandidater i Trøndelag, og kan gi råd og veiledning i din situasjon.

Ombudet deltar også på arrangementer og lærlingesamlinger i regi av Trøndelag fylkeskommune, Lærlingerådet, opplæringskontor, fagforeninger og andre som ønsker besøk. Vi bidrar også med foredrag og workshops på bestilling.

Husk at du har rett til å si ifra og bli hørt om det som angår deg!

Hovedformålet med arbeidsmiljøloven er å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det gjelder både det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. 

Lærebedriften plikter å legge vekt på å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Du som lærling/lærekandidat skal ha nødvendig verneutstyr for de arbeidsoppgavene du utfører. Du er selv også en viktig del av bedriftens arbeidsmiljø. Alle miljø har uskrevne regler, så gjør deg kjent på arbeidsplassen og finn ut hva reglene går ut på.

Det er spesielle regler for lærlinger og lærekandidater om stillingsvern, om prøvetid og om opphør av kontrakter. Her er det opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven som regulerer forholdet. Det betyr bla at arbeidsavtalen ikke kan sies opp uten at lærekontrakten også heves.

Veilederen/instruktøren har i følge arbeidsmiljøloven plikt til å ha skriftlige planer for opplæringen, føre rapporter, avviksmeldinger, timelister, rulleringsplaner osv. Disse planene, notatene og listene skal vise:

-hvem som er ansvarlig for opplæringen
-hvordan opplæringen er planlagt
-at du har fått underveisvurdering
-at du har fått veiledningssamtaler
-at du får arbeidsoppgaver knyttet til bestemte mål i læreplanene
-hvilke prosedyrer du skal være kjent med

 Læreplanen (med de konkrete kompetansemålene) bestemmer hva du skal lære. Målene i planen er grunnlaget for vurdering og veiledning underveis, og for det du skal prøves i når du tar den avsluttende prøven.

Lærlingen har minst en gang hvert halvår rett til en samtale med instruktøren om utviklingen sin i forhold til kompetansemålene i faget (Vurderingssamtale).  

Sammen med veileder/instruktør skal du gå gjennom læreplan for faget og lage en opplæringsplan. Læringsmålene i denne planen sier hva du skal lære i en bestemt periode, og du har plikt og rett til å delta i planleggingen av din egen opplæring.

I følge opplæringsloven har du som lærling/lærekandidat samme tilgang til pedagogisk-psykologisk tjeneste/PPT som elever i videregående skole. Ta kontakt med PPT lokalt hvis du synes det er vanskelig å finne deg til rette som lærling.

Fram til det året du fyller 21 år kan du få hjelp av Oppfølgingstjenesten /OT dersom du for eksempel ikke er i arbeid, ikke har læreplass, hever lærekontrakten/opplæringskontrakten eller mister opplæringsretten din.

Les mer om dine rettigheter og bedriftens oppfølgningsansvar

Oppfølgning av lærling i bedrift (Udir)

Hva sier opplæringsloven og arbeidsmiljøloven om dine rettigheter?

Arbeidsmiljøloven

Opplæringsloven

Arbeidsmiljøloven - lønn og arbeidstid

Arbeidsmiljøloven regulerer den alminnelige arbeidstidens lengde og adgangen til å arbeide overtid. Overtid må ikke brukes som et fast tillegg til den alminnelige arbeidstiden. Det skal som hovedregel ikke være planlagt overtid, og overtid kan bare brukes i særlige tilfeller. Dersom det finnes en gjeldende tariffavtale, er det den som regulerer arbeidstidens lengde, bruken av overtid og lønnsfastsettelse. Arbeidsgiveren har ansvar for at arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt. Du har rett og plikt til å nekte å medvirke til lovovertredelser.

Ferie og feriepenger: Som lærling/lærekandidat er du arbeidstaker og har derfor rett til ferie på samme måte som andre arbeidstakere. Feriepenger er vedrelag for arbeid, og er dermed en del av lønnen. Hva du som lærling/ lærekandidat har krav på av ferie og ferielønn, er regulert i ferieloven., evt i tariffavtale. Retten til feriepenger er avhengig av at du har den nødvendige opptjeningen. Opptjeningen skjer i kalenderåret før ferieåret. Dersom du ikke har opptjent full rett til feriepenger, kan du ta ferie i forhold til hvor stor del du har opptjent, eller ta ut full ferie uten feriepenger. Bedriften har rett til å bestemme når ferien kan tas ut, innenfor de remmene loven setter.

Opplæring/verdiskapning

Læretiden i bedrift deles inn i 50 % opplæring og 50 % verdiskaping. Du får lønn for verdiskapingsdelen, men denne vil som oftest overlappe opplæringsdelen slik at lønnen fordeles over to år. En hovedtariffavtale setter rammene for både lønns- og arbeidsvilkår i et arbeidsforhold.

Lånekassen og finansiering

Når du har inngått en godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt, kan du søke stipend og lån i lånekassen. Gå inn på Vigo og Lånerkassen for å søke støtte.

vigo.no

lanekassen.no.

 

Brudd på arbeidsreglementet, arbeidstidsbestemmelsene ol, kan være av en slik art at det er snakk om mislighold (eks. ordrenekt, brudd på taushetsplikten, rusmisbruk, ordensforstyrrelser, ulovlig fravær, manglende melding om fravær, for sent oppmøte). Før bedriften krever at lærekontrakten brytes på grunn av mislighold, skal du ha fått advarsler slik at du har anledning til å forandre væremåte. Se nedenfor for informasjon om dine rettigheter og fylkeskommunen prosedyrer for heving.

Se mer informasjon om heving av kontakt samt flytdiagram for veileder for utfordringer i læreforholdet.

Fag/svenneprøver

Prøven avlegges når læretiden er fullført. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene og det er bedriften eller opplæringskontoret som har ansvar for å melde deg opp.

Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven kan du avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangs prøve. Dersom du og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved en frivillig avtale.

Kompetanseprøve

Prøven skal skal vise det nivået du har nådd ved fullført opplæring og det skal prøves ut i forhold til de mål som er satt for opplæringen.

Informasjon om hvordan du kan klage finner du på chaten på denne siden. Søk på "Ikke bestått fagprøve".

Eventuelt ta kontakt direkte med fagopplæring via sentralbordet 74 17 40 00.

Du kan også sende epost til fagopplæring i Trøndelag fylkeskommune:

Sist oppdatert 14.03.2023