Klage på karakter

Frister:

Frist for å sende inn klage på standpunktkarakter er 10 dager fra den dagen eleven har fått karakteren. Hvis eleven eller foreldrene krever begrunnelse, går klagefristen fra den dagen eleven eller foreldrene har fått begrunnelsen for standpunktkarakteren. Frist for å klage på formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen er også 10 dager. Fristen løper fra den dagen eleven får vite eksamenskarakteren. Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli. Avgangselever, og elever ved påbygg til generell studiekompetanse, bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort. Det vil da være større mulighet for at klagen kan bli behandlet innen fristen til Samordna opptak.

Klage på standpunkt

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av standpunktkarakter. Her finner du informasjon til deg som elev, lærer, skole eller rektor

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av ikke-skriftlig eksamen. Her finner du informasjon til deg som elev, sensor, skole og rektor.

Skjema

Her finner du ulike skjema som kan benyttes ved klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen. Her finnes også skjema som skolen kan benytte i saksbehandlingen.