Klage på standpunkt

Hva kan du eller dine foresatte klage på?

 • Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Forskrift til opplæringsloven §5-12)
 • Du kan klage selv, og dine foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år.
 • Du eller dine foresatte kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.

 

Hvordan kan du eller dine foresatte klage?

Skolen skal informere deg og dine foresatte om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse før du sender inn klagen.

Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og begrunnelse for klagen.

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen du har fått karakteren, eller den dagen du har fått begrunnelsen for karakteren som er satt. 

For avgangselever som skal inn på videre studier, anbefales å klage så fort som mulig etter at standpunktkarakteren er offentliggjort. Dette for å sikre at klagen blir ferdig behandlet til Samordna Opptak sin frist 1. juli.

Klagen skal leveres til skolen. Sender du klagen som vedlegg til e-post, må du velge riktig mottakeradresse: Skolens e-postadresse finner du nederst på skolens hjemmeside. Eventuelt kan du printe ut klagen din og levere direkte til skolen, eller sende den som papirpost.

Skjema for klage

Dette blir det lagt vekt på når din standpunktkarakter fastsettes:

 • at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser din kompetanse i faget. Et bredt vurderingsgrunnlag vil si at du har vist kompetanse i faget på ulike måter i ulike sammenhenger.

 • at kompetansen er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget

 • at kompetansen beskriver det du mestrer i faget målt opp mot kompetansemålene

 • at karakteren gir uttrykk for din kompetanse ved avslutningen av opplæringen

 • at du har blitt gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren

 • at du har fått mulighet til å forbedre kompetansen din gjennom opplæringstiden i faget

Forskrift til opplæringsloven sier dette om vurdering og klage på vurdering

Individuell vurdering (§§ 3-1 – 3-16)

Klage på vurdering (§§5-1 – 5-15)

Hvordan elev og foresatte kan klage (beskrivelse fra Utdanningsdirektoratet)

 

 

Faglærers begrunnelse

I din begrunnelse skal du redegjøre for hvordan standpunktkarakteren er
fastsatt og svare på innholdet i klagen.

Uttalelsen skal beskrive følgende:

 • Hvordan sluttkompetansen til eleven er fastsatt og på hvilken måte du har kommet fram til standpunktkarakter
 • For fag med læreplaner fra LK06: Elevens kompetanse - som et minimum med eksempler innenfor alle hovedområdene i faget. Dette gjelder vg2 og vg3 skoleåret 2020/2021.
 • For fag med nye læreplaner i LK20: Elevens kompetanse - med eksempler som samlet dekker kompetansemålene i faget. Dette gjelder vg1 skoleåret 2020/2021.
 • Hvordan eleven har blitt kjent med hva som er vektlagt i fastsettelsen av standpunktkarakteren.
 • Hvordan eleven har fått tilbakemelding på sitt faglige nivå og sine utviklingsmuligheter i løpet av opplæringen (underveisvurdering)
 • Hvilke muligheter eleven har hatt til å øke sin kompetanse før standpunktkarakteren ble satt.

Det er ikke anledning til å basere standpunktkarakteren på resultatet av kun én enkelt prøve, eller på grunnlag av bare noen utvalgte kompetansemål. Standpunktkarakteren kan heller ikke baseres på et matematisk gjennomsnitt av karakterer fra underveisvurderingen.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/3.-hvordan-skal-skolen-behandle-klagen/

Faglærers begrunnelse

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til den instansen som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

Skolen har på dette tidspunktet i prosessen ikke anledning til å endre fastsatt standpunktkarakter eller unnlate å sende klagen videre til klageinstansen.

Dersom det dreier seg om rene føringsfeil kan rektor rette disse selv, jf. forskriften § 3-36 tredje ledd. I slike tilfeller sendes ikke saken til klageinstansen.

Rektors uttalelse

Rektor skal alltid uttale seg før klagesaken oversendes til klageinstansen.

Rektor skal beskrive saksgangen på skolen i forhold til forskriften.

Dette omfatter blant annet om skolen har oppfylt elevens rett til individuell vurdering etter forskriften §§ 3-2 - 3-16, som omfatter både underveis- og sluttvurdering.

Rektor skal som et minimum kort beskrive skolens prosedyrer for fastsetting av standpunktkarakterer, herunder tidspunktet for når den påklagete standpunktkarakteren er fastsatt.

I tillegg skal rektor i sin uttalelse gjøre greie for at standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med forskriften § 3-15. En sentral del av dette er at rektor har gått gjennom faglærers uttalelse og kvalitetssikret denne.

Rektor må i sin uttalelse synliggjøre at hun eller han mener at faglærers uttalelse viser at standpunktkarakteren er i samsvar med reglene om fastsetting av standpunktkarakterer i forskriften §§ 3-14 og 3-15

Hva skal klageinstansen se på?

Klageinstansen skal vurdere om regelverket for vurdering er fulgt. Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte standpunktkarakteren er riktig. Vurderingen av elevens faglige nivå, er det skolen som har ansvaret for. 

 

Tidspunktet for fastsetting av standpunktkarakterer

Klageinstansen skal se på tidspunktet for fastsettelsen av standpunktkarakteren, og om dette er ved avslutningen av opplæringen i faget. Standpunktkarakteren skal uttrykke kompetansen eleven har ved avslutningen av opplæringen i faget.

 

Læreplanen bestemmer

Det er kompetansen i fag som skal vurderes. Kompetanse i fag handler om å se fagets ulike deler i sammenheng og bruke kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon til å løse oppgaver og utfordringer.

De samlete kompetansemålene i læreplanene for fag, beskriver hva som kan sies å være kompetansen i faget. Dette må sees i sammenheng med formålet og hovedområdene i faget.

 

Betydningen av underveisvurderingen for standpunktkarakteren i fag

Den kompetansen som eleven viser i faget underveis i opplæringen er en del av faglærerens samlede vurdering når standpunktkarakteren skal fastsettes.

Skoler og lærere organiserer opplæringen i faget ulikt. Selv om det har vært avsluttende vurderinger underveis i opplæringen, det vil si vurdering i deler av faget som ikke vurderes på nytt, skal faglæreren gjøre en totalvurdering av elevens kompetanse mot slutten.

Det betyr ikke at faglæreren må vurdere eleven i alle kompetansemålene rett før standpunktkarakteren fastsettes, men at faglæreren skal bruke sitt faglige skjønn til å gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget.

Ved slutten av opplæringen vil eleven kunne forstå helheten i faget og se sammenhenger på tvers av hovedområdene. Eleven kan ha økt sin kompetanse i ett hovedområde gjennom å jobbe med kompetansemål innenfor et annet hovedområde i faget.

Enkelte skoler velger å konsentrere opplæringen i et fag til en bestemt periode, og hele opplæringen i faget avsluttes for eksempel i høstsemesteret, såkalt ploging. Forskriften er ikke til hinder for dette. 

 

Grunnlaget for standpunktvurderingen

Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget. Karakteren skal settes på grunnlag av at eleven har vist kompetanse i faget på ulike måter og i ulike sammenhenger. Eleven skal ha mulighet til å forbedre sin kompetanse gjennom opplæringen i faget

Det er ikke tillatt å sette en standpunktkarakter på grunnlag av bare utvalgte kompetansemål eller hovedområder. Standpunktkarakteren skal normalt fastsettes på grunnlag av mer enn bare en prøve. Standpunktkarakteren skal ikke være et matematisk gjennomsnitt av karakterer gitt i underveisvurdering i løpet av opplæringsåret.

Det er bare i faget kroppsøving at innsats teller i vurdering av standpunktkarakteren.

Momenter som fravær og oppførsel vurderes som egne karakterer i orden og oppførsel.

Dersom det er trukket inn ikke-faglige forhold vil dette som oftest innebære at karakteren ikke er fastsatt i samsvar med bestemmelsen om standpunktvurdering.

Klageinstansen må vurdere om faglærer har satt karakteren på grunnlag av riktig læreplan for fag, og vurdert elevens kompetanse ut fra kompetansemålene slik de er fastsatt på det aktuelle nivået.

Bakgrunn for klageinstansens arbeid

Når det gjelder klage på standpunktkarakter, viser vi til § 5-12 i forskrift til opplæringsloven, og §§ 3-14 og 3-15 om sluttvurdering.

Eleven finner:

skjema for utfylling av klage herSamme skjema ligger som lenke under nedtrekksmenyen «Elev».

Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge. I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre, i menylinjen over skjemaet. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til skolen. (Gå til skolens hjemmeside – nederst på siden står det «Send e-post».) Husk å skrive «Klage på karakter» i emnefeltet.

Eleven kan, alternativt, skrive hele klagen for hånd og sende et bilde av dette som vedlegg på e-post. Eventuelt kan vedkommende printe ut skjemaet hjemme, fylle det ut for hånd og sende bilde av det. I begge sistnevnte tilfeller må bildet være av en kvalitet som gjør klageteksten leselig.

Uansett: Klageren har rett til å få sin sak behandlet, så lenge det beviselig er vedkommende som har sendt inn klage. Det er ikke den elektroniske signaturen det står og faller på – selv om forskriften kan synes å kreve det:
Ǥ 5-6.Formkrav
Klagen må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren eller eventuelt av ein med fullmakt.»

Får ikke eleven til å signere med «blyanten» i Edge, kan det også være nok at det utfylte skjemaet legges ved i en e-post fra klageren. Her kan skolen ta skjermbilde av e-postmeldingen fra klageren, og legge ved som dokumentasjon på at det er rette vedkommende som sender.

Foresatte kan sende inn klage på vegne av eleven, til vedkommende fyller 18 år. Eleven har imidlertid selvstendig klagerett fra fylte 15 år, og trenger derfor ikke ha en voksen til å klage for seg.

En person med fullmakt, som ikke er en av de foresatte, må være myndig. Vedkommende må legge ved skriftlig bevis (kan skje digitalt, som beskrevet ovenfor) på fullmakten. Se FV § 12 siste ledd.

Sist oppdatert 14.02.2019