Klage på ikke-skriftlig eksamen

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Du har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.

Dersom klageren får medhold i klage ved ikke-skriftlig eksamen, skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger å gå opp til ny eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor. Gjelder klagen i et trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt.

Ta kontakt med skolen din dersom det er aktuelt å klage på ikke-skriftlig eksamen. 

Skjema for klage

Uttalelse fra sensor

 

Sensorene skriver hver sin uttalelse på kandidatens klage, en beskrivelse av gjennomført eksamen.

Sensor beskriver gjennomføringen av eksamen, der disse forholdene må tas med:

-       Beskriver hvordan eksamen ble gjennomført

-       Beskriver hvordan kandidaten har fått vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig

-       Svarer på de forholdene kandidaten klager på

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en ikke-skriftlig eksamen, skal skolen sende klagen videre til den instansen som skal behandle klagen.Sammen med klagen skal skolen legge ved en uttalelse om eksamensgjennomføringen fra sensor 1 og sensor 2, og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

Hva skal klageinstansen se på?

Klageinstansen skal vurdere om regelverket for gjennomføring av eksamen er fulgt. Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte karakteren er riktig.
Vurderingen av elevens faglige nivå, er det sensorene som har ansvaret for.

Sist oppdatert 03.04.2018