User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Du har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren.
Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede deg.

Send klagen din til skolen og begrunn hvorfor du klager.

Dersom du får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Uttalelse fra sensor og eksaminator

 

Sensorene skriver hver sin uttalelse på kandidatens klage, en beskrivelse av gjennomført eksamen.

Sensor beskriver gjennomføringen av eksamen, der disse forholdene må tas med:

-       Beskriver hvordan eksamen ble gjennomført

-       Beskriver hvordan kandidaten har fått vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig

-       Svarer på de forholdene kandidaten klager på

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en ikke-skriftlig eksamen, skal skolen sende klagen videre til den instansen som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en uttalelse for eksamensgjennomføringen fra eksaminator og sensor og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

Hva skal klageinstansen se på?

Klageinstansen skal vurdere om regelverket for gjennomføring av eksamen er fulgt. Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte karakteren er riktig.
Vurderingen av elevens faglige nivå, er det sensorene som har ansvaret for.

Sist oppdatert 03.04.2018