Sensur

Eksamen skal gjennomføres og vurderes i tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet og fylkeskommunens retningslinjer for eksamen.

Fagfornyelsen

Se informasjonsside om fagfornyelsen:  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Viktige prinsipper for sensur

  • Eksamen skal være i samsvar med kompetansemålene i læreplanen.
  • Eksamen skal organiseres slik at privatisten kan få vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen.
  • Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen.
  • En eksamenskarakter skal være uttrykk for den helhetlige kompetansen kandidaten viser på eksamen.
  • Eksamenskarakteren skal settes på individuelt grunnlag.
  • Sensorene skal lete etter den kompetansen privatisten har og ikke lete etter det privatisten ikke kan.
  • Det er kompetansen privatisten viser på eksamensdagen som skal vurderes. En eventuell forberedelsesdel er ikke del av vurderingsgrunnlaget.
  • Alle prøvesvar skal vurderes av to sensorer.
  • Ved uenighet om karakteren er det sensor 2 som avgjør.

Retningslinjer for sensur ved lokaltgitt eksamen finnes her:
Vigo IKS

Retningslinjer for sensur ved sentralgitt eksamen finnes her:
Udir

Sensorene har ikke anledning til å vekte de ulike delene av eksamen, jf. fordeling mellom muntlig presentasjon/forslag til løsning på tema gitt i forberedelsen, eksaminasjon eller praktiske innslag. Alt privatisten sier under eksamen skal være en del av karaktergrunnlaget. Notater fra forberedelsen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Det er ikke tillatt for sensorer eller privatister å gjøre lydopptak under eksamen.

Karakterer med begrunnelse i muntlige, muntlig-praktiske og praktiske fag oppgis etter hver privatist. Dersom en privatist velger å forlate eksamensskolen før karakter med begrunnelse gis, kan privatisten finne sitt eksamensresultat på PrivatistWeb første virkedag etter eksamensdato.

Karakterer og oppmøtestatus føres i sensorapp eller i oppmøte- og karakterliste.  Alt sensurarbeid må være ferdig senest kl. 22.30 da eksamenslokalet skal klargjøres for stenging og alarmer skal aktiveres. Sensorene skal levere tilbake sensormappa i skolens skranke, og samtidig bekrefte at det er ført ID ok, oppmøtestatus og karakterer for hele partiet i sensorappen. Hvis oppmøte- og karakterliste er benyttet i papirform, skal denne leveres i utfylt stand i skranken. 

På grunn av privatistene sin rett til å klage, må eksamensoppgaver, notater og begrunnelse for karakter oppbevares minst ett år etter eksamensdato.

Brukermanual sensorapp

Vurderingsskjema for sensur
Vurderingen av privatistene skal ta utgangspunkt i kjennetegnene på måloppnåelse som ligger i privatistreglementet: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/etter-eksamen/vurdering/

 

Sist oppdatert 05.03.2021