Godkjenning som sensor

Formell kompetanse

  • Sensor skal ha tilfredsstillende formell kompetanse i faget, jf. forskrift til opplæringslova §3-28
  • Du må ha fullført og bestått minimum 60 studiepoeng/20 vekttall som er relevante for faget.
  • Du må ha fullført og bestått PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) eller tilsvarende, alternativt fullført og bestått femårig lektorutdanning.

Undervisningserfaring

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen: Du må ha ført frem minst ett elevkull i gjeldende fag i den videregående skolen.

For programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram kan både formell kompetanse og relevant erfaring gjøre deg kvalifisert som sensor. En fagarbeider kan være sensor.

Skriftlig eksamen: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#foresla-sensor

Aldersgrense

Øvre aldersgrense for privatistsensorer er 70 år.

Skikkethet som sensor

Eksamenskontoret forbeholder seg retten til å fjerne godkjenning dersom forhold tilsier det. Dette kan for eksempel være:

  • Eksamensoppgaver/gjennomføring av eksamen som ikke er i henhold til reglement.
  • Dårlig atferd overfor kandidater, medsensor eller ansatte ved Eksamenskontoret.
  • Gjentatte klager som får medhold i klageinstansen.

Habilitet

Hvis du kjenner til at noen i din familie/slekt skal opp til privatisteksamen i dine fag i inneværende eksamensperiode, må du gi beskjed om det til Eksamenskontoret.
Hvis du oppdager at du skal være sensor for noen i din familie/slekt på eksamensdagen, må du umiddelbart varsle eksamenstilsynet på skolen.
Se også forvaltningslovens bestemmelser om habilitet:

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6 

Registrering som sensor

Skriftlig eksamen

Dersom du er ansatt ved en videregående skole, er det skolen din som har ansvar for å registrere kompetansen din i Udirs prøveadministrative system (PAS). Hvis du ikke er ansatt ved en videregående skole, kan Eksamenskontoret registrere deg som aktiv sensor i PAS. Det er sensuransvarlig fylkesmann eller fylkeskommune som oppnevner og honorerer deg enten ved ordinær sensur eller ved klagebehandling.

Ikke-skriftlig eksamen

Dersom du ønsker å være sensor ved privatisteksamen, tar du kontakt med Eksamenskontoret på e-post  . Sensorer som ikke er ansatt i Trøndelag fylkeskommune sender en søknad med CV til  .

Sist oppdatert 05.03.2021