Ofte stilte spørsmål

Ikke-skriftlig eksamen

Nei, PEG tildeler sensorrolle tilfeldig, og denne kan ikke endres.

Fra det tidspunktet Eksamenskontoret fjerner begrensningen på antall oppdrag per sensor i PEG, vil en sensoravmelding generere en automelding (e-post) til alle de andre sensorene i den respektive fagkoden. I tillegg sendes det en automelding til Eksamenskontoret. Vi er helt avhengige av å få varsel om alle sensoravmeldinger, og de øvrige sensorene i fagkoden må få varsel om tilgjengelig oppdrag. Eksamenskontoret beklager bryderiet dette eventuelt medfører.

Det er alltid gjeldende læreplan og tilhørende kompetansemål som ligger til grunn for eksamen. I både HIS1002 (historie for studieforberedende utdanningsprogram) og HIS1003 (historie for påbygning til generell studiekompetanse) finnes det kompetansemål som dreier seg om eldre historie. Se

Eksamenskontoret mener derfor at det er rimelig at privatister i historie også eksamineres i eldre historie, og ikke kun i nyere historie.

Sensorene skal bruke oppgavemalene for M og MP i sensorreglementet. Det skal ikke listes opp aktuelle kompetansemål fra læreplanen på oppgavearket. Det er mange årsaker til at Eksamenskontoret helt bevisst har valgt å kutte ut dette: Eksamenskontoret forutsetter at privatistene har gjort seg kjent med læreplanmålene før de møter til eksamen. Dette er en naturlig del av forberedelsen til eksamen. Privatistene skal vurderes ut fra kompetansemålene i læreplanen, og under eksamen skal det legges til rette for at de skal få vist kompetanse i så stor del av læreplanen som mulig ut fra eksamensformen. Det skal ikke legges begrensninger på privatistene med tanke på tolkning og forståelse av tema/oppgave som blir gitt til forberedelsen. Det er viktig å ha fokus på at privatistene ikke skal lage noen «fasit», men et forslag til løsning på tema/oppgave som blir gitt i forberedelsen. Privatistene skal selvsagt forholde seg til de sentrale målene som tema/oppgaven bygger på, men det skal også være rom for å trekke inn relevante mål utover dette.

Det er ikke obligatorisk å legge ved kjennetegn på måloppnåelse til eksamensoppgaven.

Eksamenskontoret jobber med å få på plass kjennetegn for alle fag i privatistreglementet.

Vurderingskriterier skal ikke legges ved eksamensoppgaven.

Sensorene bør kort forklare hvordan eksamen gjennomføres, jf. rammer for eksamensavvikling i privatistreglementet.

Sensorene bør oppgi ca. tidspunkt for forberedelse og eksaminering for den enkelte kandidat i partiet.

Sensorene bør opplyse om at karakter med begrunnelse gis etter hver kandidat

Sensorene bør opplyse om at karakterer blir kunngjort i PrivatistWeb dagen etter eksamen, men at det ikke blir publisert begrunnelser for karakterer i PrivatistWeb.

Øvrig informasjon har privatistene fått i privatistreglementet.

Det kan legges til rette for at privatister kan få lytteprøve i språkfagene. Lytteprøve skal gjennomføres som en del av forberedelsen før eksamen på selve eksamensdagen.

Habilitet

På privatisteksamen er begge sensorer eksterne, og dersom en sensor skal eksaminere en tidligere elev vil ikke dette være et problem med tanke på habilitet.

Oppgaveproduksjon

Sensorene skal samarbeide om å utarbeide eksamensoppgavene. Dersom sensorene er uenig om hva privatisten skal prøves i, har sensor 2 det avgjørende ordet.

Eksaminering

Eksamen skal gjennomføres på en måte hvor kandidaten opplever trygge rammer. Sensorene må tilpasse seg den enkelte eksamenssituasjon.

Vurdering

Begge sensorer er pliktige i å delta i vurdering av privatisten. Dersom sensorene ikke blir enige, er det sensor 2 som har det avgjørende ordet.

Eksamenskontoret har fått spørsmål om det er anledning for sensorer å eksaminere på engelsk dersom privatisten ikke har tilstrekkelig med norskkunnskaper til å få vist sin kompetanse på norsk. Svaret er nei. Det går fram av forskrift til opplæringslova § 3-29 at mangel på norskferdigheter ikke er grunnlag for å få innvilget tilrettelegging med tanke på eksamen, herunder å snakke engelsk på ikke-skriftlig eksamen. Privatistene skal opp til eksamen i norske læreplaner og må også beherske språket for å vise sin kompetanse i henhold til læreplanene i de respektive fagkodene.

Privatistene kan benytte arket som de noterte på i forberedelsen under hele eksamen. Dersom privatisten blir fratatt arket fra forberedelsen er dette å regne som en formell feil som kan påklages.

Ved ikke-skriftlig eksamen har vi tre eksamensformer. M – muntlig eksamen med forberedelsestid på 30 minutter og eksamenstid på inntil 30 minutter, MP – muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på 45 minutter og eksamenstid på inntil 45 minutter og P – praktisk/tverrfaglig praktisk eksamen med forberedelsestid på Inntil 24 timer og eksamenstid på inntil 5 timer. Når det står at eksamenstiden er for eksempel inntil 30 minutter, betyr det eksamineringen kan vare i inntil 30 minutter, ikke lenger. Sensorene har imidlertid anledning til å avslutte før det har gått 30 minutter, tilsvarende for inntil 45 minutter og inntil fem timer. Dersom det avsluttes før privatisten har fått sin tilmålte tid bør dere passe på å stille privatisten spørsmålet om han/hun har noe mer å tilføye. Notér svaret på notatarket. Det hender av og til at noen privatister av ulike årsaker trenger en liten pause midt i eksamen (på grunn av eksamensangst eller lignende). Legg til ekstra tid ut over eksamenstid ved behov, og noter hva som er årsaken til at det brukes mer tid på eksamen. Privatister i sistnevnte gruppe søker ofte om særskilt tilrettelegging og får dette innvilget.

På muntlig (inntil 30 minutter eksamenstid) og muntlig-praktisk eksamen (inntil 45 minutter eksamenstid) er det vanskelig å komme gjennom hele fagets læreplan på den tiden man har til rådighet. Det vil likevel være avgjørende at sensorene utarbeider gode temaer/oppgaver som er egnet til å prøve privatistene i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen. Oppgaven må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Som sensor har man anledning til å prøve ulike deler av fagets læreplan selv om det ikke går fram av tema/oppgave som blir gitt i forberedelsen.

Alt privatisten sier under eksamen – også under det såkalte «fremlegget» - skal være en del av karaktergrunnlaget. Sensorene har ikke anledning til å vekte de ulike delene av eksamen, og sensorenes oppgave er å avdekke privatistens helhetlige kompetanse.

Sensorene skal gi begrunnelse for den karakteren som blir gitt, ikke det som kunne vært gitt. Begynn med å si "Du får karakteren fem fordi......" og begrunn dette med bakgrunn i privatistens måloppnåelse i løpet av eksamenstiden. Mange privatister følger opp med å spørre "hva manglet for at jeg skulle fått karakteren seks...". Det må sensor også kunne begrunne med bakgrunn i notater samt verktøy for vurdering (kjennetegne på måloppnåelse / vurderingskriterier).

Eksempler på formelle feil kan være:

  • Sensors mobiltelefon ringer under eksamen.
  • Eksaminering utenfor fagets læreplan.
  • Privatisten får ikke anledning til å vise sin kompetanse i en så stor del av læreplanen som mulig ut fra eksamensformen.
  • Privatistens prestasjon under eksamen sammenlignes med de andre kandidatenes.
  • Dårlig oppførsel fra sensor sin side under eksamen.
  • Privatisten blir fratatt sitt notatark etter eksamens første del («fremlegget»).»

Karakter med begrunnelse skal alltid gis individuelt; aldri i gruppe.

Det praktiske innslaget/forsøket kan gjøres kjent for privatisten før selve eksamen, men må ikke.

Det praktiske innslaget/forsøket kan gjøres kjent i forberedelsen, som en del av eksamensoppgaven. Det kan også dukke opp som et ukjent moment først under selve eksamineringen. Dette er opp til sensorene å bestemme.

Sist oppdatert 28.08.2019