Veileder rusforebyggende arbeid

I veilederen for rusforebyggende arbeid finner du tips for hva du kan gjøre for å unngå at det utvikler seg et rusproblem, hva du kan gjøre ved bekymring, hvordan du kan hjelpe og hvordan du kan bruke hjelpeapparatet.

Hvordan unngå rusproblemer?

 • Vær bevisst eget rusmiddelbruk.
 • Sett dine egne grenser.
 • Ta vare på deg selv og dine medelever. Søk hjelp ved bekymring!
 • Sett deg inn i skolens eller bedriftens regler, planer og interne rutiner for rusforebyggende arbeid.
 • Vær oppmerksom på mulige konsekvenser av handlinger som medfører brudd på skolens eller bedriftens reglement.

Hvordan oppdage rusproblemer?

 • Skaff deg informasjon og kunnskap om rus- og dopingmidler
 • Har noen uttrykt bekymring for ditt rusmiddelbruk?

Sjekkliste for signaler på skadelig rusmiddelbruk

 • Forandring av oppførsel og vaner.
 • Økt fravær.
 • Fysiske tegn og forandringer.
 • Sosiale problemer.

Bevissthet om eget bruk: Test dine rusvaner på snakkomrus.no

Hvordan oppdage dopingbruk?

De vanligste indikasjoner på dopingmisbruk kan deles inn i følgende punkter:

 • Forandringer av oppførsel og vaner.
 • Fysiske tegn og forandringer.
 • Funn av gjenstander.
 • Sosiale problemer, oppsøking av miljøer hvor dette er sosialt akseptert

Hvordan hjelpe

Dersom du er bekymret for deg selv eller en venn, ta kontakt med vedkommende først. Videre kan Rustelefonen være et godt sted å henvende seg til. Ta eventuelt også kontakt med skolen omkring bekymringen.

Gå til rustelefonen.no

Hvor kan du søke hjelp?

Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt. Skolens oppgave er ikke å straffe, men å hjelpe elevene! Snakk med en du har tillit til. Det kan for eksempel være:

 • Kontaktlærer. Kan bistå med råd og hjelp videre
 • Elevtjenesten
 • Skolehelsetjenesten: Har kompetanse på rus og helse, samt hvilke ulike hjelpetiltak som finnes i din kommune
 • Rådgiver
 • Oppfølgingstjenesten

Lærlinger kan søke hjelp hos:

 • Opplæringskontoret
 • Daglig/faglig leder ved bedriften
 • Representant i bedriften for lærlinger/ tillitsvalgt og kollega

Det finnes mange andre steder du kan henvende deg for å få hjelp og støtte dersom du har bekymringer knyttet til rus:

 • Avdeling for utdanning, Trøndelag fylkeskommune
 • Miljøpersonale
 • PPT
 • Foreldre, trenere, ansatte på ungdomsklubb eller andre du har tillit til.
 • NAV/ kommune. Har oversikt over hjelpetiltak, kan bistå med veiledning og henvisning til behandling.
 • Lege. Skal ha oversikt over ulike behandlingstilbud og kan være en god samtalepartner. Er også en nøkkelperson i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Legen kan skrive henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten ved behov.
 • Politiets forebyggende gruppe. Kan gi generell informasjon om ulike rusmidler og strafferammer for bruk, besittelse og salg av illegale rusmidler. Har god oversikt over i ulike ungdomsmiljøer og er mye i kontakt med ungdom. Samarbeider tett med skoler og barnevern.

Hvis det er fare for liv og helse, plikter skolen/bedriften å melde bekymring til:

 • Barnevern (Jfr. opplysningsplikten i Opplæringslovens § 15-3)
 • Sosialtjeneste (Jfr. opplysningsplikten i Opplæringslovens §15-4)

Hvordan unngå rusproblemer?

 • Husk at du er et forbilde for de unge. Vær bevisst eget rusmiddelbruk.
 • Kommuniser tydelig. Alle må vite hvilke regler som gjelder i skolen eller bedriften.
 • Etabler forutsigbarhet. Signaliser hva som ikke er akseptabel bruk av rus- og dopingmidler, og hvilke reaksjoner det vil bli møtt med
 • Fokuser på et godt psykososialt miljø. Se ungdommen i hverdagen, gi oppmerksomhet og anerkjennelse.
 • Vær oppmerksom på risikofaktorer knyttet til utvikling av miljøer som kan fremme rus- og dopingbruk.
 • Sett inn tiltak tidlig ved en bekymringsfull utvikling (se punktet Hvordan oppdage rusproblemer under).
 • Sett deg inn i skolens egne planer og interne rutiner for rusforebyggende arbeid. Se også Støttemateriell for rusforebyggende arbeid i skolen.
 • Unngå skippertaksarbeid. Tenk kontinuitet i de forebyggende tiltakene.
 • Ved bekymring: Skap rom for god samtale og still åpne spørsmål.

Hvordan oppdage rusproblemer?

Skaff deg informasjon og kunnskap om rus- og dopingmidler. Dette kan du eksempelvis finne på Rustelefonen samt på fylkeskommunens hjemmeside.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

 • Sjekkliste for symptomer på skadelig rusmiddelbruk: Fra bekymring til handling s. 27-29

Mistanke om dopingbruk? De vanligste indikasjoner på dopingmisbruk kan deles inn i følgende punkter:

 • Forandringer av oppførsel og vaner.
 • Fysiske tegn og forandringer.
 • Funn av gjenstander.
 • Sosiale problemer, oppsøking av miljøer hvor dette er sosialt akseptert


Ved bekymring - analyser bekymringen din:

 • Skap rom for god samtale og still åpne spørsmål.
 • Bruk veilederen Fra bekymring til handling.
 • Bruk kartleggingsverktøy som utgangspunkt for samtale. Det vil tydeliggjøre om rus er blitt ett problem. Slike verktøy finner du eksempelvis på snakkomrus.no.
 • Velg en dialogfremmende tilnærming. Vis til fakta, unngå konfrontasjon.
 • Den som oppdager problemet melder videre til kontaktlærer - kontaktlærer vurdere hvem som bør ta samtalen med eleven.

Hvordan hjelpe?

 • Vis interesse for eleven eller lærlingen.
 • Legg til rette for en god relasjon.
 • Formidle et ønske om å bidra til det beste
 • Spør eleven eller lærlingen hvilke voksne som kan involveres.

Hvordan bruke hjelpeapparatet?

Be som samtykke til å kontakte aktuelle hjelpere på lavest mulig nivå:

 • Elevtjenesten
 • Skolehelsetjeneste
 • Rådgiver
 • Oppfølgingstjenesten
 • Miljøpersonale
 • PPT
 • NAV
 • Lege (også for eventuell henvisning)
 • Politiets forebyggende gruppe

I saker hvor det ikke lykkes å skape endring ut i fra egne tiltak:

 • Meld bekymring til barnevern (Jfr. opplysningsplikten i Opplæringslovens § 15-3)
 • Meld bekymring til sosialtjeneste (Jfr. opplysningsplikten i Opplæringslovens §15-4)

Hvordan unngå rusproblemer?

 • Skap bevissthet om bedriftens ruspolicy. Vær oppmerksom på hvordan denne blir presentert for nye lærlinger.
 • Kommuniser tydelig. Alle må vite hvilke regler som gjelder i bedriften.
 • Skap forutsigbarhet. Signaliser hva som ikke er akseptabel bruk av rus- og dopingmidler, og hvilke reaksjoner det vil bli møtt med.
 • Fokuser på et godt psykososialt arbeidsmiljø. Inkluder lærlingene i arbeidshverdagen, gi oppmerksomhet og anerkjennelse.
 • Husk at du er et forbilde for de unge. Vær bevisst eget rusmiddelbruk.

Hvordan oppdage rusproblemer?

Dette kan du se etter som signaler på rusproblemer:

 • Likegyldighet til prestasjoner i arbeidet.
 • Ungdommen forsover seg
 • Forandringer over tid i interesser, humør og temperament
 • Påfallende trøtthet etter helg, over lengre tid.
 • Vær oppmerksom på følgende forhold: tristhet, tilbaketrekning, konsentrasjonsproblemer, motorisk uro, angst, følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet aggressivitet, problemer med venner og sosial tilhørighet
 • Manglende oppmøte og høyt fravær fra arbeid
 • Direkte symptomer kan være at det lukter alkohol og at vedkommende virker ruset.

Dopingbruk

De vanligste indikasjoner på dopingmisbruk kan deles inn i følgende punkter:

 • Forandringer av oppførsel og vaner.
 • Fysiske tegn og forandringer.
 • Funn av gjenstander.
 • Sosiale problemer, oppsøker miljø hvor dette er sosialt akseptert

Hvordan hjelpe?

 • Vis interesse for lærlingen
 • Legg til rette for en god relasjon.
 • Formidle et ønske om å bidra til det beste for lærlingen, i samarbeid med Opplæringskontoret, fylkeskommunen og bedriften

 

Hvordan bruke hjelpeapparatet?

 • Finne gode tiltak i samarbeid med Opplæringskontoret, fylkeskommunen og bedriften.
 • Følge bedriftens rutiner i forbindelse med å hjelpe folk med rusproblemer.

Hvordan unngå rusproblemer?

 • Husk at du er et forbilde for de unge. Vær bevisst eget rusmiddelbruk.
 • Noen miljøer kan fremme rus- og dopingbruk. Vær oppmerksom på risikofaktorer knyttet til hvilke miljøer din ungdom ferdes i.
 • Sett deg inn i skolen eller bedriftens egne planer og interne rutiner for rusforebyggende arbeid.

Hvordan oppdage rusproblemer?

Skaff deg informasjon og kunnskap om rus- og dopingmidler. Dette kan du eksempelvis finne på Rustelefonen og Dopingtelefonen.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

 • Likegyldighet til prestasjoner på skolen eller på jobb.
 • Ungdommen forsover seg og glemmer
 • Forandringer over tid i interesser, humør og temperament
 • Påfallende trøtthet etter helg, over lengre tid
 • Tristhet, tilbaketrekning, konsentrasjonsproblemer, motorisk uro, angst, følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet og aggressivitet, problemer med venner og sosial tilhørighet
 • Manglende innlevering av skoleoppgaver/studentoppgaver, manglende oppmøte og høyt fravær fra skole eller arbeid
 • Direkte symptomer kan være at det lukter alkohol og at vedkommende virker ruset.

Hvordan hjelpe?

Snakk med din sønn, datter eller ungdom, om bekymringen din. Ta kontakt med Rustelefonen for å drøfte din bekymring. Dette kan gjøres anonymt.

Hvordan bruke hjelpeapparatet?

Aktuelle hjelpere:

 • Kontaktlærer
 • Skolehelsetjeneste
 • Elevtjenesten (rådgiver, OT-veileder, miljøpersonale)
 • PPT
 • NAV
 • Lege (også for eventuell henvisning)
 • Politiets forebyggendegruppe
 • Meld bekymring til barnevern (Jfr. opplysningsplikten i Opplæringslovens § 15-3)
 • Meld bekymring til sosialtjenesteJfr. opplysningsplikten i Opplæringslovens §15-4)
Sist oppdatert 09.10.2018