Slik blir du lærebedrift.

Registrer deg her og bli kontaktet av fagopplæring 

WorldSkills Norway er i gang med en landsomfattende Læreplassjeger-kampanje for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Les mer her

For mer informasjon:

Det finnes over 180 ulike fag- og yrkesutdanninger i videregående opplæring. Vi trenger bedrifter som kan ta inn lærling! Bli lærebedrift.

  • Bedriften tar et viktig sammfunsoppdrag
  • Tilfør ny og fersk kompetanse i bedriften
  • Skreddersydd rekruttering
  • Styrket konkurranseevne
  • Du tar samfunnsansvar

Det er bare noen av fordelene du oppnår som lærebedrift. Ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. De ansatte får et bedre arbeidsmiljø og bedriften mindre sykefravær. Virksomheten får kompetente og selvstendige arbeidstakere med ny og oppdatert kunnskap i faget, samt stabil arbeidskraft. 

Bedriften din bidrar også til å nå målene i den nye samfunnskontrakten. Den Trønderske handlingsplanen for Samfunnskontrakten finner du her.

Les mer om gode grunner hos www.udir.no 

Lar du deg ikke overbevise av forskning?

Les hva Årets Lærebedrifter i tidligere Nord-Trøndelag mener om det å være lærebedrift:

Tanja Tangstad, HR-sekretær

Det er viktig at bedrifter viser samfunnsansvar ved å tilby god opplæring og gi den enkelte mulighet til å nå fagkompetanse. Vi trenger ansatte med fagutdannelse og spisskompetanse, derfor satses det stort på fagopplæring. Vi profilerer bedriften aktivt lokalt til bygdas ungdommer. Dette gjør vi ved å tilby sommerjobb, hospitering, lærlingeplasser og ha tett samarbeid med ungdomsskolene og de nærliggende videregående skoler. Bedriften trenger rekruttering, og vi har flere eksempler på at lærlinger er ansatt etter et opplæringsløp. Vi har utviklet et godt arbeidsmiljø over tid og dermed skapt et godt miljø for læring.

Einar Strøm, ordfører

Det er et samfunnsansvar å delta i utdanningen av framtidas arbeidstakere. For en liten videregående skole er tilgangen på læreplasser avgjørende for kvaliteten i utdanninga. Det sikrer samtidig tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft som allerede vet mye om lokale arbeidsplasser.
Det er positivt med nye medarbeidere som utfordrer kunnskap og holdninger på arbeidsplassen. Vi har mange eksempler på at lærlinger er blitt gode og stabile arbeidstakere.

Anne Berit Lyng Malmo, daglig leder

Ønsker vi at vår bransje skal ha dyktige og engasjerte ansatte, har vi et ansvar for å bidra gjennom å være en aktiv og engasjert lærebedrift. Vi lærer også mye av ungdom i opplærings- og nysgjerrighetsfasen. Det kjennes meningsfylt å være bidragsyter til at ungdommene får et godt utgangspunkt for videre yrkeskarriere. De bidrar samtidig med nye innspill og erfaringer som er viktige for å utvikle vårt barnehagetilbud og vårt personalsamarbeid. Vi som barnehage har også gjennom å gi et tilbud til lærekandidater en daglig påminning om hvor mye tung bagasje en ungdom vil kunne slite med hvis ikke vi i barnehagen gjør en god nok jobb med barna.

Harald Myrland, personalleder

Det å være lærebedrift handler om å utvise samfunnsansvar ved å hjelpe fram neste generasjon med fagarbeidere. Vi får tilgang på kompetanse, utvikler våre egne fagarbeidere når de fungerer som faddere og positivt omdømme. Når du er lærebedrift er det mest overraskende hvordan det holder oss skjerpet, hvor fort de unge lærer og at dette egentlig er en kostnadseffektiv måte å rekruttere på. For oss har det betydd sikret tilgang til kvalifisert arbeidskraft, økt konkurransekraft og at vi også får være med på å sette rammer for fagplaner.

Arild Vollan, hotelldirektør

Alle bedrifter bør ta ansvar for å sikre den fremtidige rekrutteringen i yrkesfagene. Vi bør ha nok læreplasser i alle fagene, slik at alle som går yrkesfag har en læreplass å gå til. Lærlinger gjør mye positivt med arbeidsmiljøet på hotellet vårt. Glade fremadstormende, ambisiøse ungdommer er med på å gi oss et godt arbeidsmiljø. Ved å være lærebedrift har vi bygd en stolthet i de fagene vi har lærlinger i.

Toril K. Farstad, faglig leder

Som lærebedrift er vi med på å forme morgendagens arbeidskraft. Vi får videreført egen kunnskap, samtidig som vi legger et grunnlag hos lærlingene som de kan ha stor nytte av videre i arbeidslivet. Vi er litt overrasket over hvor stor påvirkningskraft en arbeidsgiver har i forhold til lærere og foreldre. Vi har erfart at det er lønnsomt og sette litt press på lærlinger som virker litt umotiverte. De får raskt en vekker når de forstår kravene som må oppfylles i arbeidslivet.

Stig Arild Bratli, produksjonsansvarlig

Som lærebedrift har vi god tilgang på motiverte lærlinger, som lett tilegner seg innovasjon av ny teknologi. Vi unngå Unngår en «forgubbing» av arbeidstokken, for vi tror flere generasjoner er sunt for arbeidsmiljøet. Det sikrer også god erfaringsoverføring – fra fagarbeider til lærling. Med lærlingr kan vi selv påvirke potensielt framtidige ansatte i den retning ledelse og tilitsvalgte peker ut. Det er også gode tilskuddsordninger, slik at det blir en økonomisk gunstig måte å bygge kompetanse og rekruttering på.

Kari Salater, opplæringsleder

Det som overrasker meg mest er hvor raskt lærlingene blir en viktig del av team, lag og avdelinger! Det tar kort tid før engasjerte lærlinger er en ressurs både for arbeidsmiljø og i verdiskapingen. Å ha lærevillig ungdom innenfor porten er en vinn-vinn situasjon. Det motiverer erfarne ansatte og tiden tvinger oss til å repetere og utvikle våre ansatte sin kompetanse. Å være lærebedrift er et viktig bidrag i å sikre utdanning til yrkesfag og fremtidig arbeidskraft.

Merethe S Hamborg, personalsjef

Ved å være lærebedrift får vi unike muligheter til å rekruttere nye medarbeidere. Det er flott at vi både kan dele med oss og lære bort kompetanse. Det er viktig at vi bidrar til at ungdom får fullført utdannelsen sin gjennom å gi dem læreplasser. Sånn sett handler det også om å være samfunnsansvaret sitt bevisst. Vi blir positivt overrasket over at det er så mange lærevillige og flinke ungdommer, og at de har mye å lære oss og bidra med til bedriften. Vi har lagt vekt på å bidra med noe positivt til ungdommene og å lære dem arbeidslivets spilleregler i en tid hvor mange opplever at det er vanskelig å få praksiserfaring.»

Morten Hynne, daglig leder

Det som kanskje overrasker meg mest er at ikke flere velger lærlingeinntak som bedriftens hovedarena for rekruttering, men heller velger å basere seg på innleie og bruk av «flyktig » arbeidskraft. Det er også overraskende at økonomisk kompensasjon for å ta imot lærlinger er et tema for mange. Dersom en lærling blir tatt imot på en god måte vil gjerne dette gjenspeiles i innsatsen. Når innsatsen er på topp, så vil det være økonomisk gunstig både for bedriften og akkordlaget å ha læringer i systemet, helt uavhengig av lærlingtilskudd.

Trude Austheim, rådgiver barnehage

Vi har et luksusproblem når vi skal velge lærlinger, for det er så mange gode, flinke ungdommer som står på for å skaffe seg en lærlingeplass. Ved å være lærebedrift har vi har kunnet plukke de best egnede lærlingene til våre behov. Videre betyr det en egenutvikling innad i bedriften, for det å få lærling gjør at alle skjerper seg litt, og er klare til å kunne svare på faglige spørsmål. Lærlingen er ikke bare veileders ansvar, det er hele bedriftens ansvar.

Retningslinjer for godkjenning av:

Lærebedrifter får et tilskudd til å dekke kostnadene for opplæring av lærlingene de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og blir vanligvis endret hvert år.

Se oversikt over gjeldende satser.

Jobber du i en virksomhet som tar samfunnsansvar og er godkjent lærebedrift? Har dere løpende lærekontrakter nå? Da bør du fortelle det til omverdenen. Bestill lærlingmerket og heng det opp på et synlig sted.

Vi oppmuntrer forbrukere til å velge godkjente lærebedrifter med lærling når de skal handle noe. Hvis du tar lærlingmerket i bruk, blir det enklere for dem å finne frem til bedriften din.

Infobrosjyre - Bli lærebedrift

Les mer og bestill Lærlingmerket

De fleste ansatte i bedriften vil som regel være involvert opplæringen.

Faglig leder og instruktør

Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene.

Opplæringskontor

Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger. Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret

Oppfølging i bedriften

Faglig leder og instruktør er lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal de sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Les mer om oppfølging av lærling i bedrift hos Utdanningsdirektoratet.

Ta kontakt med oss!        

Sist oppdatert 05.10.2020