Bli lærebedrift

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

To ulike veier for å bli godkjent lærebedrift

Lærebedrift i opplæringskontor
Det betyr at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din. Tilskuddet blir fordelt mellom lærebedriften og opplæringskontoret.

Selvstendig lærebedrift
Det betyr at bedriften har egen godkjenning. Som selvstendig lærebedrift er du selv ansvarlig for å følge opp lærlingen. For å bli godkjent lærebedrift må du lage en intern opplæringsplan som viser hvordan dere skal gi opplæring i hele læreplanen.

 

Det finnes over 180 ulike fag- og yrkesutdanninger i videregående opplæring. Vi trenger bedrifter som kan ta inn lærling! Bli lærebedrift.

 • Bedriften tar et viktig sammfunsoppdrag
 • Tilfør ny og fersk kompetanse i bedriften
 • Skreddersydd rekruttering
 • Styrket konkurranseevne
 • Du tar samfunnsansvar

Det er bare noen av fordelene du oppnår som lærebedrift. Ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Virksomheten får kompetente og selvstendige arbeidstakere med ny og oppdatert kunnskap i faget, samt stabil arbeidskraft. 

 

Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift kan ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene.

Kompetansekrav for faglig leder:

 • Fag-/svennebrev i faget eller
 • Høyere utdanning som er relevant i faget (høgskole/universitet/fagskole/mesterbrev) eller
 • I spesielle tilfeller/nye fag godkjennes faglig leder med lang relevant erfaring/praksis (minimum 6 år)
 • Kjennskap til/kunnskap om lov og forskrift (Deltakelse på instruktørkurs, eller gjennomføre digitalt grunnkurs som fylkeskommunen tilbyr gir den nødvendige dokumentasjon.)

 

Godkjenning av faglig leder 

Godkjenning av faglig krever dokumentert kjennskap til/kunnskap om lov og forskrift i Opplæringsloven. Det kan dokumenteres gjennom fylkeskommunens digitalekurs eller deltagelse på Fylkeskommunens 2 dagers kurs. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på. Kursbevis og kompetanse krav må vedlegges ved innsending av søknad. 

 Digitalt kurs for faglig leder

Kursoversikt - fylkeskommunale kurs

Oppfølging i bedriften

Faglig leder og instruktør er lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal de sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger.Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

 Følge opp lærling i bedrift (udir.no)

For å bli godkjent som lærebedrift, må bedriften ha en intern opplæringsplan. I planen skal det synliggjøres hvordan den enkelte bedrift planlegger å organisere opplæringen. Den interne planen skal ikke erstatte læreplanen, men dokumentere hvordan hele fagets læreplan vil komme til utrykk i bedriftens planlagte opplæring.

I vedlagt eksempel-mal er det utfyllende tekst om hvordan den interne planen kan tilpasses bedriften. I opplæringen er den interne planen et levende dokument som tilpasses lærlingen, og læringsfokus tilpasses for å sikre lærlingens behov.

Intern-plan mal

 

Utdanningsdirektoratet - Følg opp lærling i bedrift ved intern plan

En medlemsbedrift skal ha en eller flere faglige ledere som har ansvaret for opplæring, og skal se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Krav om faglig leder gjelder for hver enkelt bedrift, også de som er medlemmer i et opplæringskontor eller en opplæringsring. Faglig leder og instruktør (ved bedriften) kan være en og samme person.

Opplæringskontoret er ansvarlig for å søke inn, fremskaffe nødvendig dokumentasjon, og anbefale nye lærebedrifter til fylkeskommunen for godkjenning.

Faglig leder søkes inn digitalt til fylkeskommunen, sammen med vedlegg som dokumenterer kompetansekrav og opplæring. "Kjennskap til/kunnskap om, lov og forskrift" kan dokumenters gjennom fylkeskommunens E-læringskurs eller tilsvarende.

Behandling av mangelfulle søknader vil heretter avsluttes og rollen "søker faglig leder" vil bli slettet fra Vigo bedrift.

Opplæringskontorene i Trøndelag

 

Opplæringskontoret har ansvar for å melde fra til fylkeskommunen når bedrifter ikke lengre er medlem av opplæringskontoret. Ved endring av sammensetning av medlemsbedrifter skal opplæringskontorets godkjenning som lærebedrift i fag/fagene/opplæringskontoret vurderes på nytt av fylkeskommunen.

 

Selvstendige lærebedrifter
En lærebedrift skal ha en eller flere faglig leder som har ansvaret for opplæring, og skal se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Krav om faglig leder gjelder for hver enkelt bedrift. Faglig leder og instruktør (ved bedriften) kan være en og samme person.

Bedrifter som søker om å bli godkjent som selvstendig lærebedrift blir som regel vurdert av yrkesutvalget (prøvenemnda i faget).


Det er viktig at bedriften:

 • Kan gi opplæring i hele læreplanen i faget, eventuelt samarbeide med en annen bedrift
 • Har laget en intern opplæringsplan
 • Har produksjon og utstyr for opplæring i lærefaget 

Søknad som selvstendig lærebedrift sender inn aktuell faglig leder digitalt til fylkeskommunen, sammen med vedlegg som dokumenterer kompetansekrav. Det kreves at det legges ved dokumentasjon på "Kjennskap til/kunnskap om, lov og forskrift ved innsending av søknad. Det kan dokumenters gjennom fylkeskommunens E-læringskurs eller tilsvarende.

Registrer søknad her

Læredrifter som ønsker andre fag enn de som de tidligere har fått godkjenning i må søke til fylkeskommunen om godkjenning.

Selvstendige lærebedrifter

Selvstendige lærebedrifter søker om godkjenning i nytt fag på samme måte som da de søkte om godkjenning som selvstendig lærebedrift. Sammen med søknaden skal det vedlegges en intern plan for det nye faget, og dokumentasjon på kvalifisert faglig leder.

Se mer informasjon «Søknad om godkjenning som selvstendig lærebedrift»

 

Opplæringskontor

Opplæringskontorsom søker godkjenning i fag de ikke har aktiv godkjenning i fra tidligere, eller nytt fag etter fagfornyelsen, skal sende søknaden elektronisk ved tjenesten KS Svar ut. I søknaden skal det legges med:

 

 • En intern plan for opplæring i en medlemsbedrift (se mal for intern plan)
 • Dokumentasjon på kvalifisert faglig leder

Nye fag etter fagfornyelsen må lærebedrifter søke om godkjenning i Vg3: anleggsrørleggerfaget, veidrift- og vedlikeholdsfaget, dronefaget, ventilasjonsteknikkfaget, bilpleiefaget, lift- og truckmekanikerfaget, havbruksteknikkfaget, gartnerfaget, dyrefaget, ferskvarehandlerfaget, it-driftsfaget, it-utviklerfaget, mediedesignfaget, innholdsproduksjonsfaget, og medieteknikkfaget.

Søknadene sendes elektronisk ved tjenesten – KS Svar ut. 

Send inn søknad til Trøndelag fylkeskommune
Sett tittel i innleveringen til «Søknad nytt fag - "navn på opplæringskontor". Husk å laste opp vedlegget.

 

Lærebedrifter får et tilskudd til å dekke kostnadene for opplæring av lærlingene de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og blir vanligvis endret hvert år.

Se oversikt over gjeldende satser.

Jobber du i en virksomhet som tar samfunnsansvar og er godkjent lærebedrift? Har dere løpende lærekontrakter nå? Da bør du fortelle det til omverdenen. Bestill lærlingmerket og heng det opp på et synlig sted.

Vi oppmuntrer forbrukere til å velge godkjente lærebedrifter med lærling når de skal handle noe. Hvis du tar lærlingmerket i bruk, blir det enklere for dem å finne frem til bedriften din.

Les mer og bestill Lærlingmerket

Ta kontakt med oss!        

Sist oppdatert 11.07.2022