User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Hvordan bli godkjent lærebedrift

I 2018 blir det i overkant av 2.000 søkere til læreplasser i Trøndelag. For at vi skal oppfylle drømmen om et fag-/svennebrev eller kompetansebevis, er vi avhengig av at bedriftene tar inn lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger. Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret.

Hovedkriteriene for godkjenning som lærebedrift

Å bli Godkjent Lærebedrift er ikke komplisert. Godkjenningen forutsetter at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for en lærling. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Når virksomheten er godkjent, får du en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis, og du kan starte rekrutteringen av en lærling.

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Hovedkriteriene for godkjenning er: 

  • Arbeidsoppgaver som dekker læreplanen Vg3/opplæring i bedrift
  • En person i bedriften som kan være faglig leder / instruktør
  • Kvalitetssystem for opplæringen 

Les mer HER om rutinene i Trøndelag.

Lærebedrifter får et tilskudd til å dekke kostnadene for opplæring av lærlingene de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og blir vanligvis endret hvert år.

Se oversikt over gjeldende satser.

De fleste ansatte i bedriften vil som regel være involvert opplæringen. Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene.

Faglig leder og instruktør er lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal de sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Les mer om oppfølging av lærling i bedrift hos Utdanningsdirektoratet.

 

Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor i Trøndelag: 

Retningslinjer for godkjenning av lærebedrifter og opplæringskontor i Trøndelag fylkeskommune er under utarbeidelse, og er foreløpig ikke godkjent. 

Trøndelag.

Vil du bli lærebedrift?

Elektronisk søknadsskjema

Hvorfor ha lærling?

Er du lærebedrift og ønsker å markedsføre dette?
Les mer om merkeordningen

Sist oppdatert 25.10.2017