Tilskudd

Økonomisk støtteordning for etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag - 2024

Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag. Elektrifisering av bilparken er et viktig klimapolitisk tiltak og fylkeskommunen vil derfor stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og på strekninger med svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. Fylkestinget tilbyr derfor investeringsstøtte til utbygging av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i slike områder.

Føringer i Trøndelag fylkeskommunes Strategi for ladeinfrastruktur legges til grunn for denne støtteordningen. Strategiens hovedmålsetting er at Trøndelag fylkeskommune skal bidra til utvikling av hurtigladetilbudet i Trøndelag. Dette skal skje ved å stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og strekninger mad svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. 

Søknad om støtte sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Registrer deg som søker (dersom du ikke allerede har en søkerrolle i RF), start «Ny søknad», og søk opp Støtteordningen «Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag 2024». 

Les hele utlysningsdokumentet her: "Økonomisk støtteordning for etablering av hurtigladere for elbil i trøndelag - 2024.

Frist for å søke: 3. september.

Spørsmål knyttet til programutlysningen sendes postmottak@trondelagfylke.no med kopi til vår saksbehandler Kim Jørgen Lillebo på e-post kimli@trondelagfylke.no

Frist for innsending av spørsmål knyttet til denne utlysningsrunden er 15. juni 2024, og svar vil være lagt ut innen 1. juli 2024.

Vi håper denne støtteordningen vil stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og på strekninger med svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. Vi ønsker derfor at dere vil søke på ordningen og vil bidra til at ladeinfrastrukturen i Trøndelag bygges ut. Vi ser fram til å få gode søknader!

 

Sist oppdatert 14.05.2024