Strategi for ladeinfrastruktur

Elektrisk bil står koblet til en ladder i parkeringshus.
Fotograf: Michael Foursert

Strategi for ladeinfrastruktur viser hvordan Trøndelag fylkeskommune skal stimulere til utbygging av ladestasjoner på områder og på strekninger med svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser.

Strategi for ladeinfrastruktur

For å begrense global oppvarming skal våre nasjonale klimagassutslipp reduseres med 50-55% innen 2030 og 90-95% innen 2050. Potensialet for utslippsreduksjon fra vegtrafikk er stort dersom man innfører tiltak. Elektrifisering er en av de mest potente måtene å redusere utslippene på.

Markedet for elektriske biler har opplevd en radikal endring de siste fem årene og store endringer er forventet de nærmeste årene. Bilprodusentene stiller om til storskalaproduksjon av elektriske kjøretøy og planlegger å tilby et bredt modellutvalg.

En større geografisk utbygging og bedre tilgjengelighet på hurtigladere er svært viktig dersom man skal få økt andelen av elbiler i Trøndelag. En undersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening viser at en tredjedel av de spurte oppgir manglende lademuligheter langs veien som en barriere for å kjøpe elbil. Dette tydeliggjør behovet for å utvide ladenettverket. Markedet vil i stor grad styre denne utbyggingen selv der dette er lønnsomt, dvs. langs de mest trafikkerte ferdselsårene og der befolkningsgrunnlaget er stort nok. Som samfunnsutvikler ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til utbygging av ladeinfrastruktur i hele fylket, herunder i distriktene.

Strategi for ladeinfrastruktur beskriver et kunnskapsgrunnlag, fylkeskommunens målsettinger og strategiske valg for å bidra til en god og effektiv utbygging av ladeinfrastrukturen for elbiler i Trøndelag fram mot 2025. Fylkeskommunen vil oppfordre alle aktørene som skal planlegge, tilrettelegge og bygge ut ladeinfrastruktur i Trøndelag, å følge prinsippene som er nedfelt i dette dokumentet.

Sist oppdatert 20.01.2022